Hírek Amerikai hirek Beis­me­rő val­lo­mást tett a CNN egyik igaz­ga­tó­ja + videó

Beis­me­rő val­lo­mást tett a CNN egyik igaz­ga­tó­ja + videó

Újabb rej­tett kame­rás vide­ó­val állt elő a Pro­ject Ver­i­tas nevű ame­ri­kai oknyo­mo­zó por­tál, amely­ben ezút­tal a CNN műsza­ki igaz­ga­tó­ja, Char­lie Ches­ter beszél arról, hogy spe­ku­lá­ci­ós pro­pa­gan­dá­val támad­ták Donald Trump volt ame­ri­kai elnö­köt – írja a V4NA nem­zet­kö­zi hírügynökség.

A Pro­ject Ver­i­tas által köz­zé­tett fel­vé­te­le­ken Char­lie Ches­ter őszin­tén beszél arról, hogy hogyan buk­tat­ták meg Donald Trum­pot pro­pa­gan­disz­ti­kus eszközökkel.

– Nézd, mit tet­tünk, mi [CNN] kitet­tük Trum­pot. Tel­jes meg­győ­ző­dés­sel mon­dom, és száz szá­za­lék­ban hiszem, hogy ha nem len­ne a CNN, akkor nem tudom, hogy Trum­pot kisza­vaz­ták vol­na – mond­ta, hoz­zá­té­ve, hogy azért ment a CNN-be dol­goz­ni, mert „ennek része akart lenni”.

Ches­ter beszélt a mód­sze­re­ik­ről is. Elmond­ta, hogy Trump egész­ség­ügyi prob­lé­má­it felnagyították.

– Trump keze reme­gett vagy vala­mi, azt hiszem. Ren­ge­teg orvost hív­tunk be, hogy elmond­ja­nak egy olyan tör­té­ne­tet, ami csak spe­ku­lá­ció volt, hogy neu­ro­ló­gi­ai prob­lé­mái van­nak és a végét jár­ja. Olyan tör­té­ne­tet készí­tet­tünk ott, ami­ről sem­mit sem tud­tunk. Sze­rin­tem ez propaganda

– fogal­ma­zott Chester.

Arra a kér­dés­re, hogy Joe Biden egész­ség­ügyi álla­po­tá­val foglalkoztak‑e, az igaz­ga­tó azt mond­ta, hogy szem előtt tar­tot­ták ez a kér­dést is. Elmon­dá­sa sze­rint bemu­tat­ták, ahogy Biden kocog, hogy ezzel is elte­rel­jék a figyel­met a korá­ról és azt sugall­ják, hogy egészséges.

Az újság­író­nak az igaz­ga­tó azt állí­tot­ta, hogy

„nem len­ne gond­ja” azzal, ha Biden meg­hal­na, ugyan­is sze­rin­te Kama­la Har­ris alel­nök is meg­áll­ná a helyét.

Szó­ba került az is, ami­kor Biden több­ször is meg­bot­lott az Air For­ce One lép­cső­jén, Ches­ter elmon­dá­sa sze­rint rövi­den fog­lal­koz­tak az eset­tel, de nem ver­ték nagydobra.https://www.youtube.com/embed/Dv8Zy-JwXr4?start=1&feature=oembed

A műsza­ki igaz­ga­tó sze­rint a CNN a Trump-elle­nes sza­va­zó­kat is cél­ba vet­te az éghaj­lat­vál­to­zás­ra össz­pon­to­sít­va, hoz­zá­té­ve: „a féle­lem eladható”.

– Sze­rin­tem Covid-fáradt­ság van. Tehát, vala­hány­szor meg­je­le­nik egy új tör­té­net, a CNN bele fog kapasz­kod­ni. A szer­kesz­tő­ség­ben már beje­len­tet­ték, hogy ha a nyil­vá­nos­ság nyi­tott lesz rá, főleg az éghaj­lat­ra fogunk kon­cent­rál­ni – mond­ta, hoz­zá­té­ve, a jövő­ben az éghaj­lat kér­dé­se kerül majd a középpontba.

– A követ­ke­ző dol­gunk tehát fel­hív­ni a figyel­met a klí­ma­vál­to­zás­ra – fogal­ma­zott Char­lie Chester.

Állí­tá­sa sze­rint ezt úgy fog­ják lebo­nyo­lí­ta­ni, hogy folya­ma­to­san az olva­dó jeget és a fel­me­le­ge­dést muto­gat­ják majd és arról beszél­nek, hogy ennek milyen hatá­sai lesz­nek a gazdaságra.

A rej­tett kame­rás fel­vé­tel­ből az is kide­rül, hogy a CNN-nél a csa­tor­na vezér­igaz­ga­tó­ja, Jeff Zuc­ker dön­ti el, hogy miről lehet beszélni.

Koráb­ban a Pro­ject Ver­i­tas­nak sike­rült több­órá­nyi hang­fel­vé­te­le­ket sze­rez­ni­ük Zuc­ker szer­kesz­tő­sé­gi eliga­zí­tá­sa­i­ról. Ezek­ből töb­bek között az derült, hogy a CNN veze­tői azt beszé­lik meg, hogy nem fog­nak Joe Biden és fia, Hun­ter Biden ukrán kor­rup­ci­ós ügye­it bizo­nyí­tó kiszi­vár­gott e‑mailekkel foglalkozni.

A hír ere­de­ti­leg a V4NA nem­zet­kö­zi hír­ügy­nök­ség olda­lán jelent meg.

(A borí­tó­kép for­rá­sa: Pro­ject Veritas/YouTube – képernyőfotó)

For­rás: Magyar Nemzet