Hírek Vélemények/Publicisztikák Bein­dult a gene­rá­ci­ós marketing

Bein­dult a gene­rá­ci­ós marketing

Nem keve­sebb­ről fog­nak dön­te­ni a magyar válasz­tók ápri­lis­ban, mint hogy behódolunk‑e a glo­ba­lis­ta hát­tér­ha­ta­lom­nak vagy füg­get­le­nek mara­dunk. Min­den egyéb érv másod­la­gos és viszony­la­gos. A biro­dal­mi mani­pu­lá­to­rok igye­kez­nek a magyar sza­va­zók agyát átmos­ni és papa­gáj mód­já­ra haj­to­gat­ják meg­rög­zött szó­la­ma­i­kat: „a töme­ges beván­dor­lás hasz­nos a gaz­da­ság­nak; a glo­bá­lis prob­lé­má­kat csak glo­bá­lis szin­ten lehet meg­ol­da­ni; a diver­zi­tás jó dolog; az LMBTQ-érzé­ke­nyí­tés és a gen­der­jo­gok, vala­mint a homo­sze­xu­á­li­sok házas­sá­ga alap­ve­tő épí­tő­koc­kái a tár­sa­da­lom­épí­tés­nek stb.” Utób­bi­nál, de szin­te bár­me­lyik ese­té­ben azon­nal fel­me­rül, hogy miért is?

Beindult a generációs marketing

A glo­bok­ra­ták leg­újabb ked­venc stra­té­gi­ai fegy­ve­re a fia­tal­ság agyá­nak kilú­go­zá­sa. A fia­ta­lok meg­győ­zé­sén keresz­tül pró­bál­ják kihasz­nál­ni az új gene­rá­ci­ók nyi­tott­sá­gát és raj­tuk keresz­tül az egész sza­va­zói réte­get befo­lyá­sol­ni. Mani­pu­lá­ció mind­ez, de nekik csak az szá­mít, hogy a nem­ze­te­ket pórá­zon tud­ják tar­ta­ni és hosszú távon alá­ren­del­jék őket pénz­ügyi és hatal­mi érde­ke­ik­nek. Mert az uni­ver­zá­lis embe­ri jogok és a jog­ál­la­mi­ság iga­zá­ból nem érdek­li őket. De ugyan­így ter­mé­sze­te­sen a klí­ma­vál­to­zás és a zöld­tár­sa­da­lom sem. Azért is mali­ci­ó­zus stra­té­gia a fia­tal gene­rá­ci­ó­kon keresz­tül érvé­nye­sí­te­ni egy poli­ti­kai aka­ra­tot, mert tud­va­le­vő­en a tár­sa­da­lom leg­hi­szé­ke­nyebb és leg­ma­ni­pu­lál­ha­tóbb réte­gé­ről van szó.

Bein­dult tehát a gene­rá­ci­ós mar­ke­ting, amely alap­ve­tő­en hat gene­rá­ci­ó­ra oszt­ja az 1920 után szü­le­tett nem­ze­dé­ke­ket. Álta­lá­no­san elfo­ga­dott véle­ke­dés, hogy a generá­ciók 1920-tól szá­mít­va hoz­zá­ve­tő­le­ge­sen húsz­éven­te követ­ték egy­mást. Ebből kiin­dul­va az 1920 és 1939 között szü­le­tet­tek az úgy­ne­ve­zett vete­rá­nok, a baby­boom-kor­szak pedig az 1940 és 1959 között szü­le­tett embe­re­ké. Az X gene­rá­ció tag­jai 1960 és 1979 között szü­let­tek. Az Y gene­rá­ci­ó­ba az 1980 és 1994 között szü­le­tet­te­ket, a Z gene­rá­ci­ó­ba pedig az 1995 és 2009 között nap­vi­lá­got látott fia­ta­lo­kat sorol­ják. A 2010 után szü­le­tet­te­ket alfa gene­rá­ci­ó­nak (Gene­ra­ti­on Alp­ha) neve­zi a gene­rá­ci­ó­kat kuta­tó szak­iro­da­lom, miu­tán az ábé­cé betűi szé­pen elfogytak.

Az első két gene­rá­ció tag­jai (vete­rá­nok és boo­me­rek) pró­bál­nak felej­te­ni, mivel rend­kí­vül nehéz idő­ket éltek át. A har­ma­dik és negye­dik, az X és a Y gene­rá­ció tag­jai még talán pró­bál­nak emlé­kez­ni. A töb­bi­nek ez már eszé­be sem jut, hiszen ők a jólé­ti gene­rá­ció, akik a béke­idők kor­sza­kát élve­zik. A vete­rán, boo­mer, X és Y gene­rá­ci­ók még képe­sek vol­tak önál­ló gon­dol­ko­dás­ra, mert olyan esz­kö­ze­ik vol­tak, ame­lyek gon­dol­ko­zás­ra kész­tet­ték őket (pél­dá­ul köny­vek). A Z gene­rá­ció ese­té­ben a gon­dol­ko­zást több­nyi­re elvég­zi helyet­tük a hát­tér­ha­ta­lom. Ezek a fia­ta­lok már nem tart­ják be a hagyo­má­nyos elvá­rá­so­kat (idő­seb­bek tisz­te­le­te, sar­kos­ság, fegye­lem) és nem is nagyon emlé­kez­nek (mert nincs mire), csak lebeg­nek és nyo­mul­nak. Tisz­te­let a kivételnek!

Az Eco­no­mist Intel­li­gen­ce Unit 2008-ban készí­tett egy tanul­mányt, melyet a Genesys támo­ga­tott. Ennek alap­ján a nem­ze­dék meg­szó­lí­tá­sá­ra a leg­al­kal­ma­sabb esz­köz a ked­venc prog­ram­ja­ik szpon­zo­rá­lá­sa és a kor­osz­tá­lyos (peer-to-peer) aján­lá­sok. A fogyasz­tás tekin­te­té­ben pedig a „Pán Péter-szind­ró­ma” és a „mama­hotel” fogal­ma jel­lem­ző rájuk. Ez leegy­sze­rű­sít­ve arra utal, hogy a Y és Z gene­rá­ci­ók tag­jai fogyasz­tás tekin­te­té­ben fel­nőtt­ként visel­ked­nek (min­den­re igényt tar­ta­nak), a ter­me­lés és fel­hal­mo­zás tekin­te­té­ben viszont gye­rek­nek, azaz eltar­tott­nak minősülnek.

A Z gene­rá­ció tag­jai jel­lem­ző­en 1995 és 2009 között szü­let­tek. Nagy részük idén már sza­vaz­hat. Tag­jai tipi­ku­san külön­böz­nek az elő­ző gene­rá­ci­ók tag­ja­i­tól, még a Y gene­rá­ci­ó­sok­tól is. Ők egy új típu­sú nem­ze­dé­ket alkot­nak, amely­nek kiala­ku­lá­sá­ban a tech­ni­ka roha­mos fej­lő­dé­se kulcs­sze­re­pet ját­szik. A Z gene­rá­ci­ó­ra hasz­nált másik foga­lom a Marc Prens­ky által alko­tott digi­tá­lis benn­szü­löt­tek kifejezés.

A Z gene­rá­ció tag­ja­i­nak, akik a XX. szá­za­di­hoz képest egy új világ­ban nőt­tek fel, tel­je­sen meg­vál­toz­tak a tanu­lá­si szo­ká­sai. Képe­sek egy­szer­re több téma­kör­rel pár­hu­za­mo­san fog­lal­koz­ni (mult­itas­king), csak nem annyi­ra beha­tó­an marad meg a fel­vett infor­má­ció, mint az elő­ző gene­rá­ci­ók­nál. A Z gene­rá­ci­ó­ra jel­lem­ző, hogy lázad min­den és min­den­ki ellen, néha felet­tébb sajá­tos és elgon­dol­kod­ta­tó módon lát tár­sa­dal­mi pri­o­ri­tá­so­kat. Egy másik jel­lem­ző­je ennek a kor­cso­port­nak, hogy min­dent akar és azonnal.

A hát­tér­ha­ta­lom glo­ba­lis­ta mani­pu­lá­to­rai leg­in­kább az Y és Z gene­rá­ci­ót veszik cél­ba. Ők ugyan­is az új sza­va­zók. Míg Már­ki-Zay tap­sol annak, hogy a vete­rán és boo­mer gene­rá­ci­ó­kat „meg­ti­ze­del­te” a koro­na­ví­rus-jár­vány, a bal­ol­da­li pro­pa­gan­dis­ták örül­nek, hogy az Y és Z gene­rá­ci­ók már a sza­va­zó­ur­ná­hoz járul­hat­nak. Tehát ők a cél­kö­zön­ség. Ösz­tö­nös láza­dók, zsi­ge­ri­leg anar­chis­ták, for­ra­dal­má­rok és újí­tók. Csak egy nagy­szá­jú, maga­biz­tos poli­ti­kai agi­tá­tor kell a meg­győ­zé­sük­höz. Nos, ezt a har­sány és maga­biz­tos mani­pu­lá­tort talál­ta meg a Gyur­csány-klán MZP sze­mé­lyé­ben. Aki lát­szó­lag min­dent el tud hitet­ni velük. Talán még azt is, hogy a Föld való­já­ban nem göm­bö­lyű és, hogy nem Gyur­csány­ék veret­ték meg a tün­te­tő­ket 2006-ban, hanem azok saját magu­kat ver­ték meg.

A hát­tér­ha­ta­lom azt is tud­ja, hogy a fia­ta­lo­kat miképp lehet a leg­ha­té­ko­nyab­ban maga mel­lé állí­ta­ni. Talál­ni kell egy régi moto­rost (Kul­ka János) vagy koro­so­dó pop­ze­nészt (Bródy János, Lang Györ­gyi, Falu­si Mari­ann), akik­re fel­néz­het­nek. Per­sze az újak is jól jön­nek nekik (Flu­or Tomi, Nagy Ervin). Eze­ket a cele­be­ket aztán fel lehet hasz­nál­ni arra, hogy véle­mény­ve­zér­ként (inf­lu­en­szer­ként) tálal­ják fáj­dal­ma­i­kat és dema­góg köve­te­lé­se­i­ket a reg­ná­ló kor­mány felé. Ame­ri­ká­ban rég­óta bevett poli­ti­kai esz­köz az inf­lu­en­sze­rek hasz­ná­la­ta. Joe Biden nem kis rész­ben nekik köszön­he­ti válasz­tá­si győzelmét.

Jelen­leg éppen Euró­pa több ezer éves tör­té­nel­mét for­dí­tom angol nyelv­re. A mun­ka elő­re­ha­lad­tá­val meg­ér­tet­tem, hogy a mai glo­ba­lis­ta táma­dás az embe­ri­ség ellen való­já­ban sem­mi újat nem tar­tal­maz. Ugyan­is mió­ta az embe­ri civi­li­zá­ció kiala­kult és elin­dí­tot­ta kalan­dos útke­re­sé­sét Föl­dün­kön, hamar kide­rült, hogy való­já­ban egy­sze­rű kép­le­tek men­tén műkö­dik, miköz­ben gene­rá­ci­ós láza­dá­sok far­vi­zén pró­bál időn­ként meg­újul­ni. A fun­da­men­tu­mok azon­ban rit­kán vál­toz­nak. A nagy halak meg­eszik a kis hala­kat. Az erő­seb­bek legyő­zik a gyen­géb­be­ket. A tehe­tő­seb­bek pedig rend­re kizsi­ge­re­lik a rászo­ru­ló­kat. És ez ma sincs másképp.

Az igaz­sá­got kere­ső ember­nek több­nyi­re csak egy dol­got kell kiszűr­nie: hogy kik az agresszo­rok és kik a vég­vá­rak védel­me­zői. 2022-ben a világ leg­több pont­ján egy­ér­tel­mű választ lehet adni erre a kér­dés­re. Egy mezei nyúl is ösz­tö­nö­sen meg­ér­zi, hogy egy róka vagy egy héja mikor és hon­nan csap le rá. Mi is tud­juk, kik és hon­nan támad­nak ben­nün­ket. A hatal­mi gócok kiraj­zo­lód­tak, a baj­no­ki dön­tő gye­pét fel­lo­csol­ták és elő­ké­szí­tet­ték. Az ered­mény még várat magá­ra. Kér­dés, hogy a bíró­kat meg lehet‑e vesz­te­get­ni? Úgy tűnik, a Soros-kong­lo­me­rá­tum által finan­szí­ro­zott álci­vil szer­ve­ze­tek tesz­nek róla, hogy ne szü­let­hes­se­nek füg­get­len ítéletek.

Inten­zí­ven zaj­lik tehát a mani­pu­lá­ció, az agy­mo­sás és a pro­pa­gan­da a bal­ol­dal hata­lom­ra eme­lé­se érde­ké­ben. De a pat­ri­ó­ta oldal sem tét­len­ke­dik. Meg­vet­jük lábun­kat és fel­tűr­jük ing­uj­jun­kat. Ez az egyet­len dolog, amit tehe­tünk. Azon­kí­vül nálunk ele­mi dolog, hogy bízunk Isten­ben és szá­ra­zon tart­juk a pus­ka­port. Haj­rá, boo­me­rek, haj­rá, X gene­rá­ció, és ter­mé­sze­te­sen min­den­ki, aki még hisz a nem­zet szuverenitásában!

Topo­lán­sz­ky Ádám volt ame­ri­kai köz­tiszt­vi­se­lő, publicista 

For­rás: magyar​nem​zet​.hu