Hírek Magyarországi hírek Befe­je­ző­dött az Eucha­risz­tia jegyé­ben szer­ve­zett online előtalálkozó

Befe­je­ző­dött az Eucha­risz­tia jegyé­ben szer­ve­zett online előtalálkozó

Befe­je­ző­dött az a nem­zet­kö­zi online elő­ta­lál­ko­zó, ame­lyet a jövő évre halasz­tott Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus ere­de­ti idő­pont­já­ban ren­dez­tek meg.  Erdő Péter bíbo­ros fel­ké­ré­sé­re a kong­resszus elő­adói, tanú­ság­te­vői vide­ó­üze­ne­tet küld­tek. Öt kon­ti­nens 11 álla­má­ból érkez­tek a kis­fil­mek, ame­lyek a kong­resszus You­Tu­be-csa­tor­ná­já­ra kerül­tek fel. 

Szep­tem­ber 13-án az online elő­ta­lál­ko­zót Erdő Péter bíbo­ros, prí­más nyi­tot­ta meg. A főpász­tor fon­tos­nak nevez­te, hogy imád­ság­ban együtt ref­lek­tál­junk arra a nagy élmény­re és meg­ráz­kód­ta­tás­ra, amit a jár­vány oko­zott életünkben.

A nyi­tó­na­pon Rómá­ból küld­te el üze­ne­tét Pie­ro Mari­ni érsek, a Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszu­sok Pápai Taná­csá­nak elnö­ke. A koro­na­ví­rus rávi­lá­gít az iga­zán lénye­ges­re: az isten­tisz­te­let a jár­vány alatt sem szűnt meg, hanem az Eucha­risz­ti­á­ból merít­ve a szo­li­da­ri­tás tet­te­i­ben nyil­vá­nult meg. Mari­ni öko­ló­gi­ai meg­té­rés­re is hívott ben­nün­ket, hiszen, mint mond­ta, fele­lős­ség­gel tar­to­zunk egy jobb jövő remé­nyé­ben a Föl­dért és embertársainkért.

Szep­tem­ber 14-én Vale­ri­an Madu­ka Okeke, a nigé­ri­ai Onits­ha egy­ház­me­gye érse­ke üzent. Az afri­kai ország­ból érke­zett vide­ó­ban köszö­ne­tet mon­dott a „derék magyar embe­rek­nek”, vala­mint a magyar kor­mány­nak és Isten népé­nek, akik ado­má­nya­ik­kal támo­gat­ták az éhín­ség­től, a keresz­tény­ül­dö­zés­től és a jár­vány­tól is szen­ve­dő otta­ni közös­sé­get és meg­mu­tat­ták az eucha­risz­ti­kus szeretetet. 

Szep­tem­ber 15-én az üldö­zött káld kato­li­kus közös­ség hálá­ját tol­má­csol­ta a magyar nép­nek és kor­mány­nak Lou­is Rap­haël Sako bíbo­ros, káld kato­li­kus pát­ri­ár­ka. Az Irak­ban hosszú éve­ken át dúló hábo­rú mély sebe­ket oko­zott. A keresz­tény közös­ség veze­tő­je azt hang­sú­lyoz­ta, hogy bár az imád­ság nem képes a tör­té­né­se­ket köz­vet­le­nül meg­vál­toz­tat­ni, de az ese­mé­nye­ket átélő sze­mély szí­vét, látás­mód­ját befo­lyá­sol­hat­ja. Aki imád­ko­zik, az meg­le­li a békét és képes meg­él­ni a ked­ves­ség örö­mét mások­kal való kap­cso­la­tá­ban is – üzen­te a káld kato­li­kus közös­ség vezetője.

Szep­tem­ber 16-án Timo­thy Dolan, New York érse­ke arra irá­nyí­tot­ta a figyel­met, hogy nem újul­ha­tunk meg az Egy­ház­ban anél­kül, hogy ne újul­nánk meg hitünk­ben is.

Szep­tem­ber 17-én Johan­nes Hartl német teo­ló­gus-filo­zó­fus fel­nőtt­ko­ri meg­té­rő azt hang­sú­lyoz­ta üze­ne­té­ben, hogy az embe­rek a bezárt­ság ide­jén az imád­ság és a spi­ri­tu­a­li­tás felé for­dul­tak. A teo­ló­gus, iro­da­lom­tu­dós sze­rint meg kell taní­ta­ni az embe­re­ket a mély ima­élet­re, amely átse­gít­he­ti őket a krí­zi­se­ken és az Eucha­risz­tia véte­le­zé­sé­nek átme­ne­ti hiá­nyán is. 

Ugyan­ezen a napon lát­hat­tuk Moy­ses Azeve­do, a Sha­lom Kato­li­kus Közös­ség ala­pí­tó­já­nak vide­ó­ját, aki arról beszélt, hogy nem Isten küld­te a vírust, Ő velünk van, jelen van sze­re­tet­tel és rész­vét­tel eltel­ve az embe­ri­ség fáj­dal­ma és szen­ve­dé­se köze­pet­te. Kihang­sú­lyoz­ta: „Nem vagyunk egye­dül. Jézus ígér­te meg nekünk, hogy éle­tünk min­den nap­ján velünk lesz. Meg­ad­ja nekünk a kegyel­met és az erőt, hogy a kereszt és a fel­tá­ma­dás ere­jé­vel győzedelmeskedjünk.” 

Szep­tem­ber 18-án Ägi­di­us J. Zsif­ko­vics, a Kis­mar­to­ni Egy­ház­me­gye püs­pö­ke üze­ne­té­ben arra tért ki, hogy­nem min­den­na­pi tapasz­ta­lást éltek meg a keresz­té­nyek a koro­na­ví­rus-jár­vány ide­jén. Ezt a zsi­dó nép pusz­tai ván­dor­lá­sa során meg­ta­pasz­talt nél­kü­lö­zé­sé­vel állí­tot­ta pár­hu­zam­ba. Kihang­sú­lyoz­ta, hogy az egy­ház meg­mu­tat­ja az ember szá­má­ra, hogy hol tud­ja az éhsé­gét és a szom­ját csil­la­pí­ta­ni a mennyei kenyér által. 

Ezen a napon került fel a You­Tu­be-csa­tor­ná­ra Det­ro­it­ból Mary Healy teo­ló­gus vide­ó­ja is, aki a Szent­írás­ból a Jézus által meg­gyó­gyí­tott vér­fo­lyás­tól szen­ve­dő asszony pél­dá­ját állí­tot­ta pár­hu­zam­ba a világ­jár­vány okoz­ta féle­lem­mel, szo­ron­gás­sal, ame­lyet most sokan érzünk. Fel­idéz­te Jézus­nak az asszony­hoz mon­dott sza­va­it, amely sze­rint a hité­nek köszön­he­ti a gyógyulását.

Szep­tem­ber 19-én Gérald Lac­ro­ix bíbo­ros, Que­bec érse­ke osz­tot­ta meg kis­film­jé­ben a gon­do­la­ta­it arról, hogy a világ­jár­vány meg­hí­vás arra, hogy elmé­lyül­hes­sünk a hit­ben. Ennek jó esz­kö­ze a kong­resszus. A kana­dai világ­ta­lál­ko­zó tapasz­ta­la­tai alap­ján azt üzen­te: „A kong­resszus segít, hogy meg­hall­juk Jézus hívá­sát, hogy kel­jünk át a másik part­ra és talál­koz­zunk azok­kal, akik még nem isme­rik Isten sze­re­te­té­nek örömét!”

Ugyan­ezen a napon Jean-Luc Moens, a CHARIS mode­rá­to­ra a bezárt­ság­ban meg­élt hit­bé­li tapasz­ta­lá­sá­ról, a kegye­lem álla­po­tá­ról, az önma­gá­ban fel­fe­de­zett iste­ni jelen­lét­ről beszélt. Hét szó­ban fog­lal­ta össze szá­munk­ra mind­ezt: „Jézus, tudom, hogy itt vagy és szeretlek!” 

Szep­tem­ber 20-án, az online elő­ta­lál­ko­zó utol­só nap­ján a kár­pát­al­jai Sza­bó Kons­tan­tin görög­ka­to­li­kus pap arról szá­molt be, hogy a kény­sze­rű bezárt­ság ide­jén az átélt isten­fé­le­lem mel­lett az embe­rek az elmé­lyü­lő hit­ről is tapasz­ta­la­tot sze­rez­tek. Sza­bó Kons­tan­tin üze­ne­té­ben kiemel­te: az a leg­fon­to­sabb, hogy sze­re­tet­tel tud­tuk átél­ni ezt a próbatételt.

A szo­ká­sos vasár­na­pi Úran­gya­la imád­ság után üdvö­zöl­te Ferenc pápa Magyar­or­szá­got, a főpász­to­ro­kat, a híve­ket és min­den­kit, aki hit­tel és öröm­mel vár­ta a Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszust Buda­pes­ten. A Szent­atya, aki a ter­vek sze­rint jelen lett vol­na a világ­ta­lál­ko­zó záró­szent­mi­sé­jén, azt kér­te: „Lélek­ben egye­sül­ve halad­junk tovább az elő­ké­szü­le­tek­kel, az Eucha­risz­ti­á­ban talál­va meg az Egy­ház éle­té­nek és kül­de­té­sé­nek forrását.”

A NEK jegyé­ben szer­ve­zett online elő­ta­lál­ko­zót Erdő Péter bíbo­ros, prí­más üze­ne­te zár­ta. A főpász­tor a buda­pes­ti Hősök terén mond­ta el gon­do­la­ta­it, azon a hely­szí­nen, ahol az 1938-as Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus nyi­tó- és záró­szent­mi­sé­je volt. Egy olyan tér­ről beszélt, ahol a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra alól fel­sza­ba­du­ló, útke­re­ső Magyar­or­szág több mint fél­mil­lió híve imád­ko­zott együtt 1991-ben a Buda­pest­re láto­ga­tó II. János Pál pápával. 

A világ­jár­vány sok tanul­sá­ga közül a magyar főpász­tor kiemelte: 

„Nagyon sok online szent­mi­se­köz­ve­tí­tést tar­tot­tunk, de min­den­ki tud­ta, hogy ez nem egyen­ér­té­kű a sze­mé­lyes jelen­lét­tel. Az Eucha­risz­tia irán­ti vágy domi­nál­ta ezt az esz­ten­dőt. Adja Isten, hogy jövő ilyen­kor való­ban együtt ünne­pel­hes­sünk a világ min­den tájá­ról érke­ző hívők­kel együtt!”

For­rás: NEK