Hírek Elszakított területi hirek Vélemények/Publicisztikák Becsü­let­be­li ügy

Becsü­let­be­li ügy

Lórú­gás­sal ért fel az, hogy az Euró­pai Bizott­ság (EB) úgy hatá­ro­zott, a Mino­rity Safe­Pack sike­res alá­írás­gyűj­té­se és az Euró­pai Par­la­ment (EP) aján­lá­sa után sem kez­de­mé­nyez jog­al­ko­tá­si eljá­rást a kisebb­sé­gi jog­vé­de­lem ügyé­ben. Ezzel a bizott­ság akko­ra gyom­rost vitt be az Euró­pai Unió­ban élő kisebb­sé­gek­nek, köz­tük a hatá­ron túli magyar közös­sé­gek­nek és az értük aggó­dók­nak, hogy az ütés miat­ti ösz­tö­nös össze­gör­nye­dés­kor a tér­dünk­be az állun­kat is belevertük.

A dön­tés után Vin­c­ze Loránt, az RMDSZ euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő­je, az Euró­pai Nem­ze­ti­sé­gek Föde­ra­tív Uni­ó­já­nak elnö­ke nem vélet­le­nül fogal­ma­zott úgy: – Az EB azok­nak a kéré­sét uta­sí­tot­ta el, akik­nek az euró­pai nyel­vi és kul­tu­rá­lis hagya­ték meg­őr­zé­se nem egy jól hang­zó szlo­gen, hanem a min­den­na­pok kihí­vá­sa. Az EB vál­lon vere­ge­tő állás­pont­ja nem elég­sé­ges, az alá­író 1 123 422 pol­gár konk­rét intéz­ke­dé­se­ket, cse­lek­vést várt. – Ehe­lyett a bizott­ság lesö­pör­te a kez­de­mé­nye­zést, mond­ván: az Euró­pai Uni­ó­nak nincs álta­lá­nos jog­al­ko­tá­si hatás­kö­re a nem­ze­ti kisebb­sé­gek védel­me és a kisebb­sé­gi nyelv­hasz­ná­lat terén, ez tag­ál­la­mi hatás­kör. Sze­rin­tük leg­alább­is, mert most ezt dik­tál­ja az érde­kük, de ami­kor az ille­gá­lis beván­dor­lók elosz­tá­sá­ról folyik a vita, akkor éppen Brüsszel sze­ret­né meg­mon­da­ni, hogy egy-egy tag­ál­lam állam­pol­gá­rai kivel élje­nek együtt.

Per­sze az egy­re inkább csak a pro­fit­ról, a gaz­da­sá­gi lob­bi­ér­de­kek­ről szó­ló Euró­pai Uni­ó­ban, amely mind­job­ban a Soros-háló­zat befo­lyá­sa alá kerül, maga lett vol­na a cso­da, ha haté­ko­nyan fel­lép­nek a kisebb­sé­gek védel­mé­ben. Sokan arra szá­mí­tot­tak, hogy az EB majd lát­szat­ra támo­ga­tó dön­tést hoz, vagy éve­kig tolo­gat­ják az aktá­kat egyik asz­tal­ról a másik­ra, abban bíz­va, hogy min­den­ki elfe­lej­ti a kez­de­mé­nye­zést, de ehe­lyett hatá­ro­zott dön­tést hoz­tak. Arcát­la­nul szem­be­köp­ték a nem­ze­ti kisebbségeket.

S ha már meg­tet­ték, mikor vit­ték be ezt a mély­ütést? A szé­kely petí­ció kam­pány­haj­rá­já­ban, ami­kor feb­ru­ár 7‑ig már csak egyet­len ország­ban kell össze­gyűj­te­ni a kel­lő szá­mú alá­írást, és a kez­de­mé­nye­zés sike­res lesz. Talán abban remény­ked­tek Brüsszel­ben, hogy a dön­té­sük­kel nem­csak a Mino­rity Safe­Pac­ket söp­rik le az asz­tal­ról, hanem meg­fúr­ják a szé­kely petí­ció alá­írás­gyűj­té­sét is. Ebben azon­ban – ha így van – hiá­ba bíz­tak, a hely­zet ugyan­is az, hogy fel­adás helyett még kemé­nyebb mun­ká­ra sar­kall­ták a szé­kely petí­ció kam­pány­csa­pa­tát és a szimpatizánsokat.

Pesty Lász­ló kam­pány­fő­nök egy­ér­tel­mű­vé tet­te, hogy a követ­ke­ző hetek­ben nem egy, hanem két vagy három ország­ban érik majd el a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott limi­tet. Hatal­mas nyo­mást kíván­nak helyez­ni a dön­tés­ho­zók­ra, és ígé­rik: nagyon kemé­nyen dol­goz­nak és lob­biz­nak majd azért, hogy a szé­kely petí­ció ne jus­son a Mino­rity Safe­Pack sor­sá­ra. Brüsszel­ben pedig tör­he­tik a fejü­ket, hogy ha a szé­kely petí­ció sike­res lesz, akkor mivel kaszál­ják majd el a kez­de­mé­nye­zést. Egy biz­tos: azzal, hogy a kohé­zi­ós pén­zek elosz­tá­sa tag­ál­la­mi hatás­kör, nem jöhet­nek elő, vala­mi újat kell kita­lál­ni. Meg­le­het, kifun­dál­ják a meg­fe­le­lő választ, de ezzel egy­elő­re nem érde­mes fog­lal­koz­ni. S tip­pe­ket sem érde­mes adni.

A követ­ke­ző hetek­ben, hóna­pok­ban azon kell dol­goz­ni, hogy a szé­kely petí­ció érvé­nyes és ered­mé­nyes legyen, utá­na pedig a léte­ző leg­ha­té­ko­nyab­ban kell lob­biz­ni azért, hogy a brüssze­li dön­tés­ho­zó­kon a lehe­tő leg­na­gyobb legyen a nyo­más. S hogy ez mire lesz elég? Majd kide­rül. De nincs más válasz­tás, tel­jes erő­vel kell küz­de­ni azo­kért az ősho­nos kisebb­sé­ge­kért, a szé­kely test­vé­re­in­kért, akik­ről a mig­rán­sok bűvö­le­té­ben élő Brüsszel­ben már lemond­tak. A juta­lom pedig, az égi­ek támo­ga­tá­sá­val, a brüssze­li győ­ze­lem lehet, vagy ha nem, akkor leg­alább őszin­tén bele­néz­he­tünk a hatá­ron túl élő bará­ta­ink sze­mé­be. Abból is erőt lehet meríteni!

Bor­so­di Attila

For­rás: Magyar Nemzet