Hírek Elszakított területi hirek Be akar­ják ven­ni a szé­ke­lyek Európát

Be akar­ják ven­ni a szé­ke­lyek Európát

A NYÁRON ÚJRAINDULÓ KAMPÁNYBAN MINDENKIHEZ ELVISZIK A PETÍCIÓ ÜGYÉT

Egy héten belül eldől­het, hogy a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács petí­ci­ó­já­nak kam­pány­csa­pa­ta mely orszá­gok­ban igyek­szik elér­ni a jog­sza­bály­ban rög­zí­tett limi­tet, ha a nyá­ron újra­in­dul az alá­írás­gyűj­tés. Emlé­ke­ze­tes, a petí­ció tavaly május 7‑én indult és egy évig tar­tott. Az alá­írá­sok az első tíz hónap­ban rend­kí­vül las­san gyűl­tek, de utá­na a Pesty Lász­ló kam­pány­fő­nök vezet­te csa­pat ember­fe­let­ti mun­kát vég­zett, és a már­ci­us­ban kitört koro­na­ví­rus-jár­vány elle­né­re az online tér­ben is átlép­te a szük­sé­ges egy­mil­li­ós határt. A gond azon­ban az volt, hogy csak három ország­ban – Magyar­or­szá­gon, Romá­ni­á­ban és Szlo­vá­ki­á­ban – sike­rült elér­ni a vonat­ko­zó jog­sza­bály­ban elő­írt limi­tet, továb­bi négy­ben azon­ban nem.

A Szé­kely Nem­ze­ti Tanács a tava­szi alá­írás­gyűj­tés haj­rá­já­ban kérel­met adott be, hogy a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt enge­dé­lyez­zék az akció foly­ta­tá­sát. Az Euró­pai Bizott­ság május 20-án azt java­sol­ta, hogy a jelen­leg is zaj­ló euró­pai pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zé­sek a határ­ide­jét hat hónap­pal tol­ják ki. A bizott­sá­gi javas­la­tot köve­tő­en az Euró­pai Tanács és az Euró­pai Par­la­ment is dönt az ügy­ről, ám szin­te biz­tos, hogy ezen intéz­mé­nyek­ben is mél­tá­nyo­san hatá­roz­nak. Vagy­is a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács a nem­ze­ti régi­ó­kért indí­tott euró­pai pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zé­se is min­den bizonnyal meg­kap­ja a kért, plusz fél­éves időt a továb­bi alá­írás­gyűj­tés­re. A tét min­den­eset­re óri­á­si, hiszen ha a petí­ció sike­res lesz, akkor lehe­tő­ség nyíl­hat arra, hogy a tag­ál­la­mok ősho­nos nem­ze­ti kisebb­sé­gei által lakott régi­ók ala­nyi jogon pályáz­has­sa­nak euró­pai uni­ós támogatásokra.

Fotó: Hav­ran Zoltán

Pesty Lász­ló lapunk­nak azt mond­ta, hogy bár vár­ha­tó­an egy héten belül való­ban ki fog­nak válasz­ta­ni négy orszá­got, amely­re job­ban kon­cent­rál­nak majd, de a kam­pányt az egész Euró­pai Uni­ó­ban foly­tat­ni fog­ják. A mun­ká­ra már nagyon készül­nek, a kam­pány­fő­nök sza­vai sze­rint az ehhez szük­sé­ges szür­ke­ál­lo­mány összeállt.

– Ezzel a lehe­tő­ség­gel élnie kell, hiszen egy olyan kis nép, mint a szé­kely, egy hatal­mas poli­ti­kai és kul­tu­rá­lis tér­ben kom­mu­ni­kál­hat önma­gá­ról. Ezt ki kell hasz­nál­ni, meg kell mutat­ni, hogy van sza­vuk, ehhez viszont négy erős kam­pányt kell vin­ni­ük – hang­sú­lyoz­ta. Hoz­zá­tet­te: a mun­ka már folyik, a Hosszú Katin­ka fém­je­lez­te kam­pány­film már elér­he­tő a világhálón.

Kér­dés­re a kam­pány­fő­nök elmond­ta azt is, hogy a mai tudá­suk alap­ján már­ci­u­sig, papír­ala­pon körül­be­lül 250 ezer alá­írás gyűlt össze, ebben a kül­föl­dön össze­gyűlt támo­ga­tók is ben­ne vannak.

For­rás: Magyar Nem­zet Bor­so­di Attila