Hírek Morzsák Bar­lang­re­kord Bánk bánnal

Bar­lang­re­kord Bánk bánnal

Rekor­dot beál­lí­tó pro­duk­ci­ó­ként, a fer­tő­rá­ko­si bar­lang­szín­ház elmúlt fél évszá­za­dos tör­té­nel­mé­nek leg­na­gyobb sza­bá­sú elő­adá­sa­ként vonult be a ját­szó­hely his­to­ri­ás­köny­vé­be vas­taps­sal, han­gos bra­vó­zás­sal, ünnep­lés­sel a szom­bat esti Bánk bán ope­ra. A Coope­ra ven­dég­já­té­kát Vid­nyánsz­ky Atti­la ren­dez­te Mol­nár Leven­te fősze­rep­lé­sé­vel. A gran­di­ó­zus darab két­száz tagú stáb­bal érke­zett, kórus­sal, tán­co­sok­kal, ötven zenésszel, hát­tér­sze­mély­zet­tel. A dísz­le­te­ket öt kami­on hoz­ta, két napig ötve­nen dol­goz­tak, hogy kiala­kul­jon a szín­pad­kép. Soha nem lát­ha­tott még a közön­ség ilyen kiál­lí­tá­sú és lét­szá­mú dara­bot itt az elmúlt ötven évadban. 

A Bánk bán iga­zi giga­pro­duk­ci­ó­ként a magyar­or­szá­gi nem­ze­ti össze­tar­to­zás évé­re készült, és 2020. augusz­tus 19-én mutat­ták be a Mar­git­szi­ge­ti Sza­bad­té­ri Szín­ház szín­pa­dán. Hatal­mas, han­gos siker­rel ért véget az elő­adás, amely sze­re­tett vol­na ország­já­ró kör­út­ra indul­ni, Csík­som­lyón is bemu­tat­koz­ni, ám a világ­jár­vány miatt ez később­re toló­dik. Kül­föl­di érdek­lő­dés szin­tén mutat­ko­zik a darab iránt, Olasz­or­szág­ban vár­ha­tó­an jövő­re játsszák majd.

A stáb hosszú, több hóna­pos kény­szer­szü­net után nagy ener­gi­ák­kal, izga­lom­mal készült az elő­adás­ra. Régen, októ­ber­ben ját­szot­ták a dara­bot, kel­lett a dél­utá­ni pró­ba. A Coope­ra pro­duk­ci­ó­ja pro­fi gépe­zet­ként műkö­dött. A zene­ka­ri árok­ban ötve­nen muzsi­kál­tak együtt, még cim­ba­lom is beke­rült a meg­na­gyob­bí­tott szín­pa­di tér alá. A kóru­sok, tán­co­sok – ők lehet­tek majd nyolc­va­nan – s az ország nem­zet­kö­zi hírű, kiemel­ke­dő éne­ke­sei pedig elhoz­ták Bánk bán varázs­la­tát Mol­nár Leven­té­vel, Fischl Móni­ká­val, Mes­ter Vik­tó­ri­á­val, Kál­mándy Mihállyal, vala­mint a műfaj sokat látott, tapasz­talt legen­dá­já­val, Kováts Kolos­sal. Az elő­adás­ban orosz­lán­részt vál­lal­va a Győ­ri Nem­ze­ti Szín­ház ének­ka­ra, zene­ka­ra, tánc­ka­ra, hát­tér­stáb­ja hatal­mas mun­ká­val vett részt. A beug­ró kar­mes­ter Raj­na Mar­tin kiemel­ke­dő tel­je­sít­ményt nyúj­tott. 

A hang­rob­ba­nás ter­mé­sze­te­sen a máso­dik fel­vo­nás ele­jén követ­ke­zett be, ami­kor a nézők által nagyon várt Hazám, hazám című dal elhang­zott. Mol­nár Leven­te hosszan tar­tot­ta a kar­dot az ég felé, a nézők pedig hosszan ünne­pel­ték őt. Azon a szín­pa­don, ahol az 1970-es évek­ben a betét­szám legen­dá­ját író Simándy József éne­kelt el nagy ope­ra­sze­re­pe­ket. Úgy tűnt, az ő szel­le­mi­sé­ge átha­tot­ta most azo­kat a per­ce­ket.  

A Coope­ra magas szín­vo­na­lú, lát­vá­nyos, nagy hatá­sú, lel­ke­ket meg­érin­tő pro­duk­ci­ó­ja úgy írta be magát a fer­tő­rá­ko­si bar­lang­szín­ház tör­té­ne­té­be, hogy ilyen nagy­sá­gú, kiál­lí­tá­sú és lét­szá­mú elő­adást még nem lát­ha­tott a közön­ség ezen a ját­szó­he­lyen ami­óta meg­nyi­tott. Ez emlé­ke­ze­tes szín­há­zi élménnyé tet­te a Bánk bánt, amely a nem­ze­ti ope­ra kitö­röl­he­tet­len jel­ké­pe marad mind­örök­ké. Ezút­tal bar­lang­szín­há­zi mítoszt teremt­ve.           
 
(Az elő­adás­hoz a Pető­fi Iro­dal­mi Múze­um köz­re­mű­kö­dé­sé­vel egy uta­zó kiál­lí­tás­sal készült, amely a Bánk bán ope­ra és drá­ma több mint 200 éves tör­té­ne­tét mutat­ja be. A pro­duk­ci­ó­val együtt ez szin­tén lát­ha­tó volt Fertőrákoson.)


A legen­da vissza­tért! – Kováts Kolos: „ilyen hely nincs még egy az ország­ban”

- Amed­dig illú­zi­ót tudok nyúj­ta­ni a nézők­nek abban a sze­rep­kör­ben, ami­re hív­nak és fizi­ka­i­lag bírom, addig szín­pad­ra lépek. Ami a fia­tal­ság előtt áll, az már mögöt­tem van. Szép emlé­ke­ket őrzök az ötven éves pályám­ról. Ide min­dig szí­ve­sen jövök, mert ilyen akusz­ti­ká­jú hely nincs még egy az ország­ban. Itt a kő tart­ja, repí­ti, veri vissza a han­got. Erő­sí­tés nél­kül is szé­pen szól min­den - ezek a gon­do­la­tok fogal­ma­zód­tak meg beszél­ge­té­sünk alatt a fer­tő­rá­ko­si Bánk bán elő­adás­ban Tibor­cot meg­for­má­ló Kováts Kolos Kos­suth-és Liszt Ferenc-díjas, érde­mes művész­ben, a Magyar Álla­mi Ope­ra­ház örö­kös tag­já­ban, aki a het­ve­nes, nyolc­va­nas és a kilenc­ve­nes évek­ben rend­sze­re­sen éne­kelt a fer­tő­rá­ko­si bar­lang­szín­ház ope­ra­elő­adá­sa­i­ban.

A legen­dás éne­kes a Bánk bán­ból készült Káel Csa­ba ren­dez­te film­ben II. End­rét ját­szot­ta, most már 23 éve Tibor­cot ének­li a darab­ban sok­fé­le ren­de­zés­ben. A fer­tő­rá­ko­si bar­lang­szín­há­zat lát­ta fel­újí­tás előtt sokat, nagy sze­re­pe­ket éne­kelt a szín­pa­dán. Most lenyű­göz­ve nézett kör­be a néző­tér­ről.  Eszé­be jutot­tak azok a pro­duk­ci­ók, ame­lyek­kel itt ven­dé­ges­ke­dett. A kék­sza­kál­lú her­ceg vára cím­sze­re­pét éne­kel­te itt is. Ez a Bar­tók-darab a pálya­fu­tá­sa csú­csa, hiszen a világ szá­mos pont­ján ját­szot­ta meg­kö­ze­lí­tő­leg négy­száz­szor, tizen­hét ren­de­zés­ben. Nagy, emlé­ke­ze­tes, kor­sza­kos Ver­di-sze­re­pe­ket ját­szott bar­lang­szín­ház­ban, köz­tük a II. Fülö­pöt a Don Car­los­ban, de több­ször adta elő a  Requi­e­met itt. A fer­tő­rá­ko­si ját­szó­hely része­se egy saját rekord­já­nak, hiszen negy­ven­két éven át éne­kel­te Sara­strót A varázs­fu­vo­la című Mozart-ope­rá­ban. Ezzel szin­tén fel­lé­pett a bar­lang­szín­ház­ban. Ma már az Öreg pap sze­re­pé­ben lát­ha­tó az Erkel Szín­ház­ban. Nagyon szí­ve­sen emlék­szik még párat­lan pálya­fu­tá­sá­ból sors­for­dí­tó, mér­föld­kö­vet adó fel­ada­tok­ra, köz­tük a Mefisz­tó­ra. Gounod Faust­ját nagyon sze­ret­te, sokat éne­kel­te ezt a sze­re­pet.

Kováts Kolos a milá­nói Sca­la­tól kezd­ve a lon­do­ni Royal Fes­ti­val Hal­lon keresz­tül a New York‑i Car­ne­gie Hall szín­pa­dá­ig min­de­nütt éne­kelt már. Han­gos, világ­ra­szó­ló, nagy sike­re­ket ara­tott. Ját­szott a bécsi Sta­at­s­oper­ban, ahol Muszorg­szkij Borisz God­unov című ope­rá­já­ban Pimen szer­ze­tes­ként együtt éne­kelt cím­sze­re­pet ala­kí­tó bol­gár Nyi­k­olaj Gya­u­rov­val. 

A 73 éves művész azt mond­ta, a fer­tő­rá­ko­si bar­lang­szín­ház­ba fel­tét­len vissza­tér majd 11 éves uno­ká­já­val. Azért is, hogy meg­mu­tas­sa, elme­sél­hes­se neki, ezen a szín­pa­don állt a nagy­pa­pa, és való­ban nincs még egy ilyen hely ország­ban.Kováts Kolos, a legen­da Tiborc­ként a szín­pa­don 2021-ben a Bánk bán­ban a fer­tő­rá­ko­si bar­lang­szín­ház­banA kék­sza­kál­lú her­ceg vára a bar­lang­szín­ház­ban a múlt­ban. Kováts Kolos és Ercse Mar­gitEgy kri­ti­ka a kora­be­li sajtóból

A szín­lap

For­rás: sop​ro​ni​szin​haz​.hu