Hírek Elszakított területi hirek Bara­bá­si Albert Lász­lót tag­jai közé válasz­tot­ta az ame­ri­kai Nem­ze­ti Tudo­má­nyos Akadémia

Bara­bá­si Albert Lász­lót tag­jai közé válasz­tot­ta az ame­ri­kai Nem­ze­ti Tudo­má­nyos Akadémia

Az ame­ri­kai Nem­ze­ti Tudo­má­nyos Aka­dé­mia tag­ja­i­nak sorá­ba válasz­tot­ták a csík­karc­fal­vi szü­le­té­sű háló­zat­ku­ta­tót, Bara­bá­si Albert Lász­lót, a bos­to­ni Nor­t­hea­s­tern Egye­tem professzorát. 

Bara­bá­si ezt a kitün­te­tést a háló­zat­tu­do­mány egé­szé­nek elis­me­ré­se­ként tekinti. 

A háló­zat­tu­do­mány egy új terü­let – mond­ja –, amely csak nem­rég talál­ta meg helyét a tudo­má­nyos kánonban”

– idé­zi Bara­bá­sit a Nor­t­hea­s­tern Glo­bal News újság.

Az ápri­lis végi köz­gyű­lé­sén ugyan­is mint­egy 120 új tagot válasz­tott tag­jai közé az ame­ri­kai Nem­ze­ti Tudo­má­nyos Aka­dé­mia (Nati­o­nal Aca­demy of Sci­en­ces – NAS), közöt­tük Bara­bá­si Albert Lász­lót, az erdé­lyi szár­ma­zá­sú fizi­kust, hálózatkutatót. 

A NAS a 120 tag­ja mel­lé 24 nem­zet­kö­zi tagot is kivá­lasz­tott a világ külön­bö­ző orszá­ga­i­ból – tet­ték köz­zé a NAS weboldalán.

Bara­bá­si Albert Lász­ló 1967-ben szü­le­tett Csík­karc­fal­ván. Jelen­leg a bos­to­ni Nor­t­hea­s­tern Egye­te­men oktat. 2003 óta az Ame­ri­kai Fizi­kai Tár­sa­ság, 2004 óta a Magyar Tudo­má­nyos Aka­dé­mia, 2007 óta pedig az Aca­de­mia Euro­pa­ea tag­ja – írja a Wikipédia. 

Az ame­ri­kai Nem­ze­ti Tudo­má­nyos Aka­dé­mia egy főhi­va­tá­sú kuta­tó­há­ló­zat, amely az új tagok­kal együtt 2617 tagot, vala­mint 537 sza­va­za­ti jog nél­kü­li nem­zet­kö­zi tagot szám­lál. Az intéz­mény olyan köz­hasz­nú magán­szer­ve­zet, ame­lyet még Abra­ham Lin­coln ame­ri­kai elnök ide­jé­ben ala­pí­tot­tak 1863-ban. 

A Wiki­pé­dia sze­rint tudo­má­nyos és mér­nö­ki kuta­tá­sok­kal fog­lal­ko­zó tekin­té­lyes tudó­sok pri­vát, köz­hasz­nú, önfenn­tar­tó tár­sa­sá­ga, amely a tudo­mány és a tech­no­ló­gia támo­ga­tá­sát és köz­hasz­no­sí­tá­sát tűz­te ki céljául. 

Az ala­pí­tó­le­ve­le sze­rint meg­bí­za­tá­sa van arra, hogy a szö­vet­sé­gi kor­mányt tudo­má­nyos és tech­ni­ka kér­dé­sek­ben tanáccsal lás­sa el.

Az aka­dé­mi­á­nak olyan neves magyar kuta­tók még a tag­jai a MTA​.hu tudó­sí­tá­sa sze­rint mint: Buzsá­ki György agy­ku­ta­tó, Csib­ra Ger­gely pszi­cho­ló­gus, Kon­do­ro­si Éva növény­bio­ló­gus, Kor­nai János köz­gaz­dász, Lovász Lász­ló mate­ma­ti­kus, Sze­me­ré­di End­re mate­ma­ti­kus, Lax Péter mate­ma­ti­kus, Kol­lár János mate­ma­ti­kus és Tar­dos Éva matematikus. 

A NAS tag­ja volt továb­bá Erdős Pál mate­ma­ti­kus, Far­kas Tibor bio­ké­mi­kus, Feren­czy Lajos mik­ro­bio­ló­gus, Kál­mán Rudolf mate­ma­ti­kus, vil­la­mos­mér­nök és Szent­ágot­hai János ana­tó­mus, az MTA 1976 – 1985 közöt­ti elnöke. 

For­rás: sze​kely​hon​.ro