Hírek Sport hirek Bal­sze­ren­csés Sepsi-vereség

Bal­sze­ren­csés Sepsi-vereség

Nem tudott túl­lép­ni saját árnyé­kán a Sep­si OSK. Fenn­ál­lá­sa első kupa­dön­tő­jét ugyan egy buta védel­mi hiba nyo­mán, összességé­ben azon­ban meg­ér­de­mel­ten veszí­tet­te el a FCSB ellen, ám szur­ko­ló­i­nak így is emlé­ke­ze­tes­sé tet­te a 2019 – 2020‑s „vírus­idényt”.

A nagy vára­ko­zá­so­kat ger­jesz­tő elő­re­jel­zé­sek elle­né­re nem lát­hat­ták a magyar­or­szá­gi fut­ball­hí­vők a Romá­nia-kupa teg­nap esti dön­tő­jét, amely­ben Szé­kely­föld emb­le­ma­ti­kus csa­pa­ta, a Sep­si OSK a 23-szo­ros kupa­győz­tes – ha a nagy előd Stea­ua dicső­ség­lis­tá­ját is figye­lem­be vesszük – FCSB ellen készült kivív­ni a klub tör­té­ne­té­nek leg­na­gyobb sike­rét. Nem sok­kal a talál­ko­zó kez­de­te előtt ugyan­is a román fél jelez­te az M4 Sport­nak: nem ren­del­ke­zik mér­kő­zés köz­ve­tí­té­si jogá­val. Mind­ezt azt köve­tő­en, hogy a két fél koráb­ban meg­ál­la­po­dott a köz­ve­tí­tés­ről. Ennek elle­né­re a műhold­je­let kódol­ta a román fél, majd nem vála­szolt a magyar megkeresésre.

Aki­nek viszont hoz­zá­fé­ré­se volt a három romá­ni­ai sport­csa­tor­na vala­me­lyi­ké­hez, egy fél­időn át kiegyen­sú­lyo­zott játé­kot lát­ha­tott külö­nö­seb­ben nagy hely­ze­tek nél­kül, de lük­te­tő iram­mal. És azt is lát­hat­ta, hogy nincs a Sep­si kez­dő tizen­egyé­ben a Diós­győr­ben is meg­for­dult Fülöp Ist­ván, a három­szé­ki­ek játék­mes­te­re. Ennek is külö­nös tör­té­ne­te van: a fut­bal­lis­ta ugyan­is a baj­nok­ság­ban össze­gyűj­tött sár­ga lapok miatt pihe­nő­re kény­sze­rült vol­na, ám a kupa másik ren­dez­vény. Mivel volt már hason­ló, vitát kivál­tó eset, a biz­ton­ság ked­vé­ért a Sep­si veze­tői írá­sos állás­fog­la­lást igé­nyel­tek a szö­vet­ség­től, ahon­nan egé­szen elké­pesz­tő választ kap­tak. Be kel­lett érni­ük azzal a szó­be­li reak­ci­ó­val, misze­rint felő­lük játsz­hat Fülöp, a szö­vet­ség nem fog­ja ész­re­vé­te­lez­ni, ám a FCSB-re nem tud­nak garan­ci­át vál­lal­ni. Így aztán szé­kely­föl­di együt­tes a biz­ton­sá­gi meg­ol­dást válasz­tot­ta, Fülöp pedig a lelá­tó­ról néz­het­te éle­te első kupadöntőjét.

A fehér mezes fővá­ro­si­ak meg­ér­de­mel­ten hódí­tot­ták el a tró­fe­át
Fotó: Sep­si OSK

A gól nél­kü­li, de hat OSK-szög­le­tet is hozó első fél­idő után a FCSB lépett fel kez­de­mé­nye­ző­ként, és az 54. perc­ben Moruțan 20 méte­res lövé­sé­nél nagyot kel­lett nyúj­tóz­nia Niczuly­nak. Innen­től néhány per­cen át mind­két kapu előtt veszély adó­dott: előbb Safran­ko fejelt rosszul a FCSB kapu­já­nál, majd Panțâ­ru lőtt hatal­mas kapu­fát a túl­ol­da­lon, az ellen­tá­ma­dás végén pedig újra a Sep­si szlo­vák közép­csa­tá­ra maradt le cen­ti­mé­te­rek­kel egy beadás­ról. A tűzi­já­ték elle­né­re a szent­györ­gyi­ek immár menet­rend­sze­rű védel­mi hibá­ja jut­tat­ta veze­tés­hez a buka­res­ti csa­pa­tot: a 65. perc­ben egy beadás­nál a jobb­hát­véd Dimit­rov rúg­ta el egyik lábá­val a mási­kat, a lecsor­gó lab­dá­ra pedig Man csa­pott le (1−0). Az egy­re fára­dó OSK sor­sát Bou­hen­na kiál­lí­tá­sa pecsé­tel­te meg, a csa­pat­ka­pi­tány három perc alatt gyűj­töt­te be a piro­sat érő két sár­ga lapot.

Alap­já­ban véve a papír­for­ma érvé­nye­sült a 82. Román Kupa-dön­tő­ben, amely­nek végén nem bővült egy szé­kely­föl­di­vel is az eddig nyolc erdé­lyi és par­ti­umi város tíz külön­bö­ző csa­pa­tát fel­so­ra­koz­ta­tó lis­ta. Leon­tin Gro­za­vu csa­pa­tá­nak marad a benn­ma­ra­dá­sért vívan­dó harc utol­só négy for­du­ló­ja, és az euró­pai kupa­po­rond­ra való kilé­pés egy­elő­re betel­je­sü­let­len álma. Addig min­den bizonnyal a három­szé­ki fővá­ros Euró­pa-kom­pa­ti­bi­lis aré­ná­ja is elkészül.

For­rás: Magyar Nem­zet / Csin­ta Samu