Hírek Sport hirek Az utca népe Reb­rov után a Ferenc­vá­rost is ukrán­nak gondolja

Az utca népe Reb­rov után a Ferenc­vá­rost is ukrán­nak gondolja

Huszon­öt évvel az eddi­gi utol­só Baj­no­kok Ligá­ja-cso­port­kö­rös sze­rep­lé­se után a Ferenc­vá­ros egy üres met­ro­po­lisz­ba érke­zett. Bar­ce­lo­na éppen a sze­xe­pil­jét veszí­ti el ezek­ben a napok­ban. Las­sacs­kán öreg­ura­san csor­do­gál az élet a leg­szebb nap­ja­i­ban höm­pöly­gő, sod­ró han­gu­la­tú város­ban. Nem min­den helyi lakos isme­ri a Bar­ca mai ellen­fe­lét, sőt van, aki meg van róla győ­ződ­ve, hogy Szer­gej Reb­rov csa­pa­ta ukrán.

Apo­ka­lip­ti­kus, a tava­lyi­hoz képest az idei Bar­ce­lo­na biz­to­san az. Nem is olyan rég, 2019 szep­tem­be­ré­ben járt leg­utóbb a Ferenc­vá­ros Bar­ce­lo­ná­ban, az Espa­nyol elle­ni El-meccsen, a kata­lán met­ro­po­lisz akkor a meg­szo­kott fényé­ben csil­lo­gott. Mára minden­nek nyo­ma veszett: Taróczy Balázs bar­ce­lo­nai főkon­zul saj­nos tűéle­sen jel­le­mez­te a közállapotokat.

A leg­szebb nap­ja­i­ban lát­vá­nyo­san höm­pöly­gő világ­vá­ros szin­te min­dent elve­szí­tett a sze­xe­pil­jé­ből. Az embe­rek óva­to­san merész­ked­nek ki az utcá­ra, hiva­ta­lo­san egy­szer­re leg­fel­jebb hat­fős tár­sa­ság mutat­koz­hat együtt. Töb­ben nem, mert az már fer­tő­zés­ve­szé­lyes a kata­lán kor­mány sze­rint. A bel­vá­ros kihalt, a nyüzs­gő, kavar­gó Ram­b­lán andal­gó sze­rel­mes­pá­rok helyett most csu­pán egy-két lélek tén­fe­reg, a Pla­za Cata­lu­nyán csak néhány idő­sebb kutya­sé­tál­ta­tó pol­gár leve­gő­zik. Maszk nél­kül tilos meg­je­len­ni az utcán, bár, kávé­zó, étte­rem zár­va, csak a leg­szük­sé­ge­sebb teen­dő­ik miatt hagy­ják el a lak­he­lyü­ket az embe­rek. Pél­dá­ul az a két-három srác, aki a Nou Camp tőszom­széd­sá­gá­ban sétál­ga­tott edzés­ről haza­fe­lé. A fiúk menet köz­ben nagy nehe­zen kinyög­ték, hogy BL-mér­kő­zé­se lesz a Bar­ce­lo­ná­nak, de csak kitar­tó okos­te­le­fon-nyom­ko­dás után tud­ták meg­ne­vez­ni az ellen­fe­let, a Ferenc­vá­rost. Ugyan­így sötét folt volt az egyik aján­dék­bolt eladó­já­nak a művelt­sé­gé­ben a magyar baj­nok. A közép­ko­rú fér­fi­nak sem volt fogal­ma arról, vajon melyik csa­pat ellen kez­di a Bar­ca a Baj­no­kok Ligá­ja-sze­zont, majd némi segít­ség után kije­len­tet­te, hogy a Ferenc­vá­ros bizo­nyo­san ukrán csa­pat, és nagyon jó az edzője.

A Nou Camp, a Bar­ce­lo­na világ­hí­rű ott­ho­na, elő­tér­ben a Kub­ala-szo­bor­ral
Fotó: Török Atti­la / Nem­ze­ti Sport

Szer­gej Reb­rov mun­kás­sá­ga óta lát­vá­nyo­san emel­ke­dik a Fra­di játé­ká­nak a szín­vo­na­la, de az elmúlt több mint két évti­zed távol­lét a BL szín­pa­dá­ról nem múlt el nyom­ta­la­nul. A bar­ce­lo­nai utca embe­re nem rep­re­zen­ta­tív min­ta, de jel­zés­ér­té­kű a véle­mé­nye. Tegyük hoz­zá, ha vala­mi­kor lehet remény­ked­ni tisz­tes helyt­ál­lás­ban, akkor a mos­ta­ni pil­la­nat lehet erre meg­fe­le­lő. A Bar­ce­lo­na nem a leg­jobb passz­ban van, a jár­vány­hely­zet­ben eddig elszen­ve­dett 300 mil­lió eurós vesz­te­ség miatt a klub­ve­ze­tő­ség meg­pró­bál­ta lenyom­ni a játé­ko­sok tor­kán a har­minc­szá­za­lé­kos bér­csök­ken­tést, de Mes­si­ék erről hal­la­ni sem akar­nak. A hat­szo­ros arany­lab­dás nem bol­dog, a test­be­szé­de elárul­ja az érzé­se­it. A Geta­fe elle­ni hét végi vere­ség tovább bor­zol­ta a kedélyeket.

S vala­hogy az az érzé­sünk, mint­ha a csa­pat­nál lát­ha­tó fejet­len­ség átra­gadt vol­na a klub saj­tó­osz­tá­lyá­ra. A kata­lá­nok veze­tő­edző­je, Ronald Koe­man és kapu­sa, Neto már dél­után letud­ta a köte­le­zőt, a kor­szel­lem­nek meg­fe­le­lő és a jár­vány­hely­zet­ben leg­in­kább kom­pa­ti­bi­lis Zoom vide­ó­prog­ram segít­sé­gé­vel a meccs előt­ti napon ese­dé­kes saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót. Infor­má­ci­ó­ink sze­rint a város­ba kora dél­után meg­ér­ke­ző Ferenc­vá­ros sze­ret­te vol­na, ha nem az „online fel­hő­ben” kerül sor erre, hanem hús-vér embe­rek­kel talál­koz­hat­nak egy kon­fe­ren­cia­te­rem­ben. Végül még­is vál­to­zott a menet­rend, és Szer­gej Reb­rov, vala­mint Tok­mac Ngu­en is online állt az újság­írók ren­del­ke­zé­sé­re. De ez legyen a leg­ke­ve­sebb, ehhez könnyű alkal­maz­kod­ni, bár­csak a pályán is ilyen zök­ke­nő­men­te­sen rea­gál­na a Ferenc­vá­ros a Bar­ce­lo­na rohamaira.

Meg kell jegyez­nünk, a kata­lá­nok hon­lap­ja mél­tó­kép­pen emlé­ke­zett a klub koráb­bi magyar­ja­i­ra, a kivá­ló fej­já­té­ka miatt csak Arany­fej­nek becé­zett Kocsis Sán­dor­ra, a vir­tu­óz cse­le­ző­mű­vész­re, Czi­bor Zol­tán­ra és a husza­dik szá­zad leg­jobb Bar­ce­lo­na-játé­ko­sá­nak válasz­tott „Lászi­ra”, Kub­ala Lász­ló­ra, aki miatt meg­épült annak ide­jén a száz­ezer embert befo­gad­ni képes világ­hí­rű Nou Camp.

Talán nem bán­nák a ­ferenc­vá­ro­si­ak, ha ma este nem egy magyar lab­da­rú­gó, hanem akár egy szlo­vén védő, Miha Blažič, netán egy albán táma­dó, Myr­to Uzu­ni vagy a nor­vég – kenyai Tok­mac Ngu­en írná tovább a klub BL-tör­té­ne­tét az egy­kor szebb napo­kat látott kata­lán fővárosban.


Baj­no­kok Ligá­ja, G cso­port: Bar­ce­lo­na – Ferenc­vá­ros 21.00 (tv: M4 Sport).

For­rás: Magyar Nemzet