Hírek Amerikai hirek Az USA egyik déli álla­ma Bide­nék aka­ra­ta elle­né­re csap le a migránsokra

Az USA egyik déli álla­ma Bide­nék aka­ra­ta elle­né­re csap le a migránsokra

Meg­ér­kez­tek az első beván­dor­ló fog­va­tar­tot­tak egy átala­kí­tott texa­si börtönbe.

Egy texa­si bör­tön hiva­ta­lo­san meg­kezd­te az immár álla­mi szin­tű bűn­cse­lek­mé­nyek­kel meg­vá­dol­ha­tó beván­dor­lók fog­va tar­tá­sát, miu­tán a Biden-kabi­ne­tet rend­sze­re­sen kemé­nyen bírá­ló Greg Abb­ott kor­mány­zó foko­zott határ­biz­ton­sá­gi erő­fe­szí­té­sei elle­né­re ille­gá­li­san átlép­ték az USA – Mexi­kó határt.

A texa­si igaz­ság­ügyi minisz­té­ri­um közöl­te, hogy Val Ver­de megyé­ben három embert tar­tóz­tat­tak le Abb­ott határ­vé­del­mi kez­de­mé­nye­zé­se­it köve­tő­en. A fog­va­tar­tot­tak szá­ma vár­ha­tó­an gyor­san növek­szik, a Val Ver­de megyei ügyész napon­ta körül­be­lül 50 beván­dor­ló letar­tóz­ta­tá­sá­ra szá­mít, augusz­tu­sig ez akár a napi 200-at is elér­he­ti. A mig­ráns fog­va­tar­tot­ta­kat bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol­ták meg. A megyei tiszt­vi­se­lők koráb­ban azt mond­ták, hogy az álla­mi rend­őr­ség meg­kez­di a határt átlé­pő beván­dor­lók letar­tóz­ta­tá­sát, ami után azok akár egy évre is bör­tön­be kerülhetnek.

„Ha átkelsz a folyón, ahol majd­nem min­den­hol ki van füg­geszt­ve a »tilos az átke­lés« fel­irat, elfog­nak, és bör­tön­be visz­nek sza­bály­sér­tés miatt” – mond­ta Lewis Owens Val Ver­de megyei bíró.

Owens elmond­ta, az első három mig­ránst ked­den álla­mi bör­tön­be küld­ték, álla­mi vádak alap­ján. Az elmúlt hetek­ben több száz ren­dé­sze­ti tisz­tet küld­tek az állam­ból és az ország­ból a texa­si – mexi­kói határ­ra, hogy meg­kezd­jék a letar­tóz­ta­tá­so­kat. A pol­gá­ri jogi cso­por­tok meg­kér­dő­je­lez­ték a lépést, mond­ván, hogy az álla­mok nem tud­ják érvé­nye­sí­te­ni a szö­vet­sé­gi beván­dor­lá­si törvényt.

A lépés az Egye­sült Álla­mok Vám- és Határ­vé­del­mi Szol­gá­la­ta sze­rint a határ egyes sza­ka­sza­in zaj­ló ille­gá­lis átke­lé­sek fel­len­dü­lé­se kap­csán is rele­van­ci­á­val bír. A repub­li­ká­nus, jobb­ol­da­li Abb­ott egyéb­ként a múlt hónap­ban kataszt­ro­fá­lis­nak nevez­te az állam határ­hely­ze­tét. Az ügy­ben eljá­ró bíró sze­rint a határ­őrök ebben az évben több mint 149 ezer beván­dor­lót fog­tak el csak a Del Rió‑i szek­tor­ban, a szö­vet­sé­gi sta­tisz­ti­kák sze­rint ezzel a máso­dik helyen áll a Rio Gran­de-völgy után.

A mig­rán­sok fog­va tar­tá­sá­ra kiala­kí­tott Bris­coe bör­tön átala­kí­tá­sa azon­ban egyes véle­mé­nyek sze­rint ellent­mon­dá­sos­nak bizo­nyult. Miu­tán júni­us­ban az összes fog­lyot áthe­lyez­ték, több mint egy hóna­pig közel 150 bör­tön­őr maradt egy üres egy­ség meg­fi­gye­lé­sé­re, miköz­ben a tiszt­vi­se­lők azzal küz­döt­tek, hogy milyen vál­toz­ta­tá­sok­ra van szük­ség a beván­dor­ló fog­va­tar­tot­tak elhe­lye­zé­sé­hez. Eköz­ben a bör­tön­rend­szer töb­bi része veszé­lye­sen lét­szám­hi­á­nyos maradt.

Kri­ti­ku­sok sze­rint az sem vilá­gos, hogy a Bris­coe bör­tön megfelel‑e a texa­si bör­tö­nök­re vonat­ko­zó mini­mum­kö­ve­tel­mé­nyek­nek, ame­lyek gyak­ran nem egyez­nek meg az álla­mi bör­tö­nö­ké­vel, mivel külön­bö­ző sze­mé­lyi kört tar­ta­nak fenn. A texa­si megyei bör­tö­nök­ben 29 fokos vagy ala­cso­nyabb hőmér­sék­le­tet kell biz­to­sí­ta­ni, míg a nem megyei bör­tö­nök több­sé­gé­ben – bele­ért­ve a Bris­co­ét is – köz­tu­dot­tan hiány­zik a légkondicionálás.

A tények azon­ban a fen­ti­ek­nek ellent­mon­da­nak, Abb­ott kor­mány­zó a Lone Star had­mű­ve­let­nek neve­zett határ men­ti kez­de­mé­nye­zé­se alap­ján a texa­si köz­biz­ton­sá­gi minisz­té­ri­um mint­egy 1000 tiszt­jét – az álla­mi rend­őri erők negye­dét – a hatá­ron vagy annak köze­lé­ben lévő megyék­be küld­te. Miu­tán az ille­gá­lis beván­dor­lás növe­ke­dé­sét május­ban kataszt­ro­fá­lis­nak nyil­vá­ní­tot­ta, a kor­mány­zó júni­us­ban arra figyel­mez­te­tett, hogy a rend­őrök álla­mi vádak alap­ján letar­tóz­tat­ják az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket, és arra uta­sí­tot­ta a bör­tön­rend­szert, hogy a bör­tön­ben tar­tóz­ko­dók mel­lett a beván­dor­lók szá­má­ra is biz­to­sít­son helyet.

For­rás: 888​.hu