Hírek Magyarországi hírek Az Uni­ó­ban egye­dül­ál­ló az első házas kedvezmény

Az Uni­ó­ban egye­dül­ál­ló az első házas kedvezmény

Több mint négy­szer annyi első házas vet­te igény­be a havi ötezer forin­tos álla­mi támo­ga­tást, mint 2015-ben, az Euró­pai Uni­ó­ban egye­dül­ál­ló adó­ked­vez­mény beve­ze­té­sé­nek évé­ben – tájé­koz­tat­ta az MTI‑t Tál­lai And­rás, a Pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­um par­la­men­ti államtitkára.

Az első háza­sok ked­vez­mé­nye, amellyel Magyar­or­szág Euró­pá­ban egye­dül­ál­ló módon segí­ti már a kez­de­tek­től a csa­lád­ala­pí­tást, bevál­tot­ta a hoz­zá­fű­zött ered­mé­nye­ket – jelen­tet­te ki Tál­lai András.

Az ada­tok­ból az derül ki, hogy leg­alább min­den máso­dik nem­rég össze­há­za­so­dott pár­nak van gyer­me­ke, tekin­tet­tel arra, hogy a gyer­me­kek után járó csa­lá­di ked­vez­ményt is igény­be veszik. Ez az arány még jobb is lehet, hiszen a két ked­vez­ményt egy­szer­re érvé­nye­sí­tő 45 ezer első házas kis­gyer­me­kes szü­lő mel­lett sokan van­nak, akik fel­oszt­ják egy­más között a két ked­vez­ményt: egyi­kük az első házast, mási­kuk a csa­lá­di ked­vez­ményt veszi igény­be; és ők nem is sze­re­pel­nek a sta­tisz­ti­ká­ban – jegyez­te meg.

Az szja-beval­lá­sok ada­tai alap­ján 2019-ben több mint 93 ezer első házas igé­nyel­te az adó­ban kife­jez­ve havi ötezer forin­tos ked­vez­ményt, ezzel az érin­tet­tek összes­sé­gé­ben 3,4 mil­li­árd forint­hoz jutot­tak. Ehhez képest az első évben, vagy­is 2015-ben 22 ezren éltek a lehe­tő­ség­gel, ami akkor összes­sé­gé­ben fél­mil­li­árd forint­nyi ked­vez­ményt jelen­tett – össze­ge­zett az államtitkár.

Tál­lai And­rás sze­rint az adó­rend­szer szá­mos ele­me védi a csa­lá­dok anya­gi hely­ze­tét, óvja vagyo­nuk biz­ton­sá­gát. Aki ma dol­go­zik, annak uni­ó­szer­te az egyik leg­ala­cso­nyabb, csu­pán 15 szá­za­lék­nyi sze­mé­lyi jöve­de­lemd­adó­val kell szá­mol­nia – kezd­te az állam­tit­kár, majd azzal foly­tat­ta, hogy az első házas­sá­gu­kat meg­kö­tők – mint­egy álla­mi nász­aján­dék­ként – össze­sen száz­húsz­ezer forint adó­ked­vez­mény­re sze­rez­nek jogot két év alatt.

A szü­lők havon­ta egy gyer­mek után tíz­ezer, ket­tő után össze­sen negy­ven­ezer, három vagy több gyer­mek­nél gyer­me­ken­ként 33 ezer forint havi ked­vez­ményt érvé­nye­sít­het­nek. A négy- vagy több­gyer­me­kes anyák­nak szja-men­tes­sé­get garan­tál a jog­sza­bály – rész­le­tez­te az államtitkár.

For­rás: MTI / demok​ra​ta​.hu