Hírek Külföldi hirek Az ukrán hely­zet­ről tár­gyal­nak az EU vezetői

Az ukrán hely­zet­ről tár­gyal­nak az EU vezetői

Csü­tör­tök este Brüsszel­ben kez­de­tét vet­te az EU-tag­ál­la­mok veze­tő­i­nek rend­kí­vü­li csúcs­ér­te­kez­le­te, amely­nek kere­té­ben a tag­or­szág kor­mány- illet­ve állam­fői új, masszív szank­ció­cso­mag­ról hiva­tot­tak meg­ál­la­pod­ni, válasz­lé­pés­ként az Ukraj­na terü­le­tén tör­té­nő orosz hadműveletre.

Ale­xan­der De Croo bel­ga szö­vet­sé­gi minisz­ter­el­nök a tanács­ko­zás­ra érke­zé­se­kor elmond­ta: „hara­pós” szank­ci­ók­ra van szük­ség Moszk­va ellen, és „rend­kí­vül meg kell nehe­zí­te­ni az orosz veze­tés műkö­dé­sét a nem­zet­kö­zi környezetben.”

Jan­ez Jan­sa szlo­vén kor­mány­fő érke­zés­kor kifej­tet­te: az Orosz­or­szág elle­ni szank­ci­ók beve­ze­té­se mel­lett az is fon­tos, hogy az Euró­pai Unió kilá­tás­ba helyez­ze Ukraj­na mielőb­bi tel­jes jogú EU-tag­sá­gát 2030-ra. Jan­sa azt is elmond­ta, hogy Mate­usz Mora­wi­ecz­ki len­gyel kor­mány­fő­vel közös leve­let írt alá, amely­ben sür­ge­tik az EU‑t, a csat­la­ko­zá­si tár­gya­lá­sok fel­gyor­sí­tá­sá­ra Ukraj­ná­val, Mol­do­vá­val és Georgiával. 

Janez Jansa szlovén miniszterelnökJan­ez Jan­sa szlo­vén minisz­ter­el­nök­Fo­tó: AFP/Belga Mag/Nicholas Maeterlinck

Gita­nas Naus­eda lit­ván elnök saj­ná­la­tát fejez­te ki, hogy az EU „nem volt elég sike­res” abban, hogy meg­aka­dá­lyoz­za Orosz­or­szág kato­nai had­mű­ve­le­tét. Véle­mé­nye sze­rint is Ukraj­ná­nak „sok­kal átlát­ha­tóbb” utat kell mutat­ni az uni­ós tagsághoz. 

A len­gyel minisz­ter­el­nök, Mate­usz Mora­wi­ec­ki azt nyi­lat­koz­ta a jelen lévő újság­írók­nak, hogy az EU-nak meg kell állí­ta­ni Moszk­vát, és ennek érde­ké­ben egy­sé­ges­nek kell len­nie a szank­ci­ó­kat illetően. 

Olaf Scholz német kan­cel­lár kije­len­tet­te: Vla­gyi­mir Putyin orosz elnök „nem fog­ja meg­nyer­ni ezt a hábo­rút, mert Euró­pa pol­gá­rai békét, jog­ál­la­mi­sá­got és demok­rá­ci­át akar­nak”. Azt is elmond­ta, hogy Orosz­or­szág kizá­rá­sa a SWIFT glo­bá­lis bank­kö­zi fize­té­si rend­szer­ből nem lesz része a Moszk­va elle­ni máso­dik uni­ós szankciócsomagnak.

„Nagyon fon­tos, hogy most meg­ál­la­pod­junk a már elő­ké­szí­tett bün­te­tő­in­téz­ke­dé­sek­ben, és min­den mást tar­to­gas­sunk olyan továb­bi hely­zet­re, ami­kor az vég­képp szük­sé­ges­sé válik” – nyi­lat­koz­ta az újság­írók­nak a német kancellár.

Josep Bor­rell, az EU kül-és biz­ton­ság­po­li­ti­kai főkép­vi­se­lő­je meg­erő­sí­tet­te, hogy pén­te­ken az uni­ós tag­ál­la­mok kül­ügy­mi­nisz­te­rei „hiva­ta­lo­san is meg­ál­la­pod­nak a szank­ci­ók­ról, ame­lye­ket a veze­tők ma este poli­ti­ka­i­lag jóváhagynak”.

Ursu­la von der Leyen az Euró­pai Bizott­ság elnö­ke csü­tör­tök reg­ge­li saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján erő­sí­tet­te meg: a bizott­ság által java­solt máso­dik szank­ció­cso­mag az orosz gaz­da­ság stra­té­gi­ai ága­za­ta­it fog­ja érin­te­ni, azzal a cél­lal, hogy „meg­aka­dá­lyoz­za Orosz­or­szág hoz­zá­fé­ré­sét a kulcs­fon­tos­sá­gú tech­no­ló­gi­ák­hoz és pia­cok­hoz, és gyen­gít­se az ország gaz­da­sá­gi bázi­sát, vala­mint moder­ni­zá­ci­ós képességét”.

A tanács­ko­zá­son részt vesz a magyar minisz­ter­el­nök, Orbán Vik­tor is.

For­rás: magyarhírlap.hu