Hírek Magyarországi hírek Az ukrán állam for­dít­va ül a lovon

Az ukrán állam for­dít­va ül a lovon

Bren­zovics Lász­ló sze­rint az ukrá­nok akci­ó­ja hálát­lan­sá­got feje­zi ki

Jelen­tős ellen­szél mel­lett is komoly magyar sike­rek szü­let­tek a hét­vé­gén tar­tott ukraj­nai hely­ha­tó­sá­gi válasz­tá­so­kon. Potá­pi Árpád János tör­té­nel­mi győ­ze­lem­ként érté­kel­te a magyar ered­mé­nye­ket, az ukrán kor­mány vádas­ko­dá­sá­ra ref­lek­tál­va pedig kije­len­tet­te, hogy a magyar kor­mány­nak az Alap­tör­vény­ből faka­dó köte­les­sé­ge a hatá­ron túli magyar­ság támo­ga­tá­sa, az Euró­pai Uni­ó­ba, illet­ve a NATO-ba igyek­vő ukrán állam pedig for­dít­va ül a lovon.

Ebben az évben több Kár­pát-meden­cei terü­le­ten zaj­lot­tak válasz­tá­sok, az álta­lá­nos tapasz­ta­lat pedig az, hogy ahol a magyar­ság össze­fog, ott nem marad el a siker

– mond­ta Potá­pi Árpád János nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­kár a hét­vé­gi ukraj­nai önkor­mány­za­ti válasz­tá­son elért magyar ered­mé­nye­ket érté­kel­ve. A poli­ti­kus örö­mé­nek adott han­got, hogy az admi­niszt­ra­tív refor­mok és a meg­vál­to­zott tör­vé­nyi hely­zet elle­né­re az öt évvel ezelőt­ti siker újra megismétlődhetett.

Potá­pi Árpád János a válasz­tá­sok ered­mé­nye­it ismer­tet­ve elmond­ta: az orszá­gos rész­vé­te­li arány Ukraj­na-szer­te körül­be­lül 37 szá­za­lék volt, viszont a kár­pát­al­jai rész­vé­te­li arány – a Kár­pát­al­jai Magyar Kul­tu­rá­lis Szö­vet­ség (KMKSZ) jó moz­gó­sí­tá­si mun­ká­já­nak köszön­he­tő­en – 41 szá­za­lék fölött volt. Az eddi­gi ered­mé­nyek azt mutat­ják, hogy tíz párt­ból nyolc került be a Kár­pát­al­jai Megyei Tanács­ba, a KMKSZ pedig vár­ha­tó­an nyolc kép­vi­se­lőt dele­gál a megyei tanács­ba. Emel­lett a megyei kis­tér­sé­gek ese­té­ben pedig

hét helyen – Bereg­szász­ban, Nagy­be­re­gen, Szür­té­ben, Nagy­dob­rony­ban, Tiszap­é­ter­fal­ván, Nagy­bé­gány­ban és a Vis­ki kis­tér­ség­ben – sike­rült magya­ro­kat jut­tat­ni a pol­gár­mes­te­ri székekbe.

MTI/Soós Lajos

Hang­sú­lyoz­ta, hogy

a Kár­pát­al­jai Magyar Kul­tu­rá­lis Szö­vet­ség a magyar kor­mány­nak tör­té­nel­mi part­ne­re és szö­vet­sé­ge­se, akik­kel közö­sen tesz­nek meg min­dent a kár­pát­al­ja­i­ak a szü­lő­föld­jü­kön való boldogulásáért.

Hoz­zá­tet­te, hogy a továb­bi együtt­mű­kö­dés­ben bíz­va min­den segít­sé­get fel­aján­la­nak a szer­ve­zet­nek, a meg­vá­lasz­tott tiszt­ség­vi­se­lők­nek és min­den ott élő magyar­nak is.

Az ukrán kor­mány vádas­ko­dá­sá­ra, misze­rint Magyar­or­szág bele­avat­ko­zik az ukrán bel­po­li­ti­kai folya­ma­tok­ba, kije­len­tet­te: – Nekünk az Alap­tör­vény­ből faka­dó köte­les­sé­günk, hogy a hatá­ron túli magyar­sá­got támo­gas­suk. Az állam­tit­kár pél­da­ként emlí­tet­te az intéz­mé­nyek fel­újí­tá­sát, a kár­pát­al­jai szo­ci­á­lis prog­ram­cso­ma­got, vala­mint a Vér­ke-folyó reha­bi­li­tá­ci­ó­ját – ami­re a magyar kor­mány több mint egy­mil­li­árd forint támo­ga­tást nyújt –, kiemel­ve, hogy ezek­ből a támo­ga­tá­sok­ból nem csu­pán a magyar embe­rek részesülnek.

A nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár Ukraj­ná­val kap­cso­lat­ban úgy fogalmazott:

– Az az állam, ame­lyik az Euró­pai Uni­ó­ba, illet­ve a NATO-ba igyek­szik, azt gon­do­lom, for­dít­va ül a lovon, és más irány­ba kez­dett el haladni.

A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón Bren­zovics Lász­ló, a KMKSZ elnö­ke is részt vett, aki az önkor­mány­za­ti válasz­tá­so­kat össze­gez­ve kije­len­tet­te: jelen­tős ellen­szél mel­lett, nem túl könnyű hely­zet­ben is komoly sike­re­ket értek el, azok a kísér­le­tek pedig, ame­lyek a helyi és az orszá­gos hata­lom részé­ről a kár­pát­al­jai magyar­ság meg­fé­lem­lí­té­sét céloz­ták, nem sikerültek.

Emlé­kez­te­tett, hogy az idei önkor­mány­za­ti válasz­tá­sok az eddi­gi­ek­től elté­rő for­má­ban zaj­lot­tak, mivel egy admi­niszt­ra­tív reform kel­lős köze­pén tar­tot­ták meg őket, amely­nek értel­mé­ben a váro­sok és a fal­vak össze­vo­ná­sá­val lét­re­hoz­ták a kis­tér­sé­ge­ket, más­részt pedig több­szö­rö­sé­re növel­ték a járá­so­kat, ami ked­ve­zőt­le­nül érin­tet­te a régió magyar­sá­gát. Mind­ezt egy új, rend­kí­vül bonyo­lult válasz­tá­si tör­vény is tetéz­te – tet­te hozzá.

A magyar kor­mány a KMKSZ-szel együtt­mű­köd­ve tovább­ra is min­dent meg­tesz a kár­pát­al­jai magyar­ság bol­do­gu­lá­sá­ért
Fotó: MTI/Soós Lajos

A magyar­ság és a magyar kép­vi­se­lő­je­löl­tek hely­ze­tét a folya­ma­tos magyar­el­le­nes kam­pány is tovább nehe­zí­tet­te, de ennek elle­né­re is jó ered­mé­nye­ket sike­rült elérni.

Arról is beszá­molt, hogy orszá­go­san és megyei szin­ten a Nép Szol­gá­ja párt­nak felé­re csök­kent a támo­ga­tott­sá­ga, vala­mint elő­re­tör­tek az úgy­ne­ve­zett regi­o­ná­lis pár­tok, ame­lyek meg­le­het csak tisza­vi­rág éle­tű­ek, hiszen véle­mé­nye sze­rint egy párt csak abban az eset­ben tud soká­ig fenn­ma­rad­ni, ha – akár­csak a KMKSZ – szi­lárd ala­po­kon áll.

A kár­pát­al­jai poli­ti­kus a Magyar Nem­zet kér­dé­sé­re kijelentette:

a magyar állam nem avat­ko­zott be a válasz­tá­sok­ba, hanem komoly gesz­tu­so­kat tet­tek egész Ukraj­ná­nak a külön­bö­ző támogatásokkal.

Az ukrá­nok akci­ó­ja hálát­lan­sá­got fejez ki és a feszült­ség szí­tá­sát jelen­ti, amely­nek sem­mi­fé­le alap­ja és értel­me nincs – zár­ta szavait.

For­rás: Magyar Nemzet