Hírek Magyarországi hírek Az új Szent Ist­ván Egye­tem Közép-Euró­pa egyik leg­na­gyobb­ja lesz

Az új Szent Ist­ván Egye­tem Közép-Euró­pa egyik leg­na­gyobb­ja lesz

Az agrár-fel­ső­ok­ta­tás integ­rá­ci­ó­já­val a XXI. szá­zad kihí­vá­sa­i­ra kere­si a vála­szo­kat a meg­úju­ló Szent Ist­ván Egye­tem – közöl­te az agrár­mi­nisz­ter csü­tör­tö­kön Gödöllőn. 

Nagy Ist­ván abból az alka­lom­ból beszélt erről, hogy augusz­tus 1‑jén az Esz­ter­há­zy Károly Egye­tem gyön­gyö­si Károly Róbert kam­pu­sza és a Pan­non Egye­tem Geor­gi­kon Kara beol­vad a Szent Ist­ván Egye­tem­be, vala­mint a Kapos­vá­ri Egye­tem és a Szent Ist­ván Egye­tem egy szer­ve­zet­ben műkö­dik tovább.

„Tudás nél­kül nem lehe­tünk sike­re­sek” – mond­ta, hoz­zá­té­ve, az agrá­ri­um sike­re azon múlik, hogyan sike­rül új struk­tú­rá­ban ötvöz­ni a hagyo­má­nyo­kat. Arra hív­ta fel a figyel­met: a tudo­mány­te­rü­le­tek integ­rá­lá­sa szük­sé­ges ahhoz, hogy sike­rül­jön meg­ol­dá­so­kat talál­ni a kihívásokra.

Nagy Ist­ván közöl­te: az átala­kí­tás­sal azt sze­ret­nék elér­ni, hogy egy­re több fia­tal akar­jon agrár­mér­nök len­ni, „elhi­va­tott szol­gá­ja” a magyar mezőgazdaságnak.

A minisz­ter szólt arról, hogy az integ­rá­ci­ó­ba nem­csak egye­te­me­ket, hanem agrár-kuta­tó­in­té­ze­te­ket is bevon­tak, így kész­tet­ve az okta­tó­kat és kuta­tó­kat a gya­kor­lat­ban fel­ve­tő­dő prob­lé­mák közös megoldására.

Bódis József, az Inno­vá­ci­ós és Tech­no­ló­gi­ai Minisz­té­ri­um (ITM) fel­ső­ok­ta­tá­sért, inno­vá­ci­ó­ért és szak­kép­zé­sért fele­lős állam­tit­ká­ra arról beszélt, hogy a mos­ta­ni egye­te­mi átala­ku­lás része a már koráb­ban meg­kez­dett modell­vál­tás­nak, amely­nek úttö­rő­je a Cor­vi­nus Egye­tem volt.

Hoz­zá­tet­te, hogy a mos­ta­ni modell­vál­tás és a Cor­vi­nus Egye­tem modell­vál­tá­sa között van egy lénye­gi különb­ség: a Cor­vi­nus Egye­tem tel­je­sen magán­egye­te­mi irány­ba indult el, míg a Szent Ist­ván Egye­tem­nél, amely szin­tén magán­egye­te­mi irány­ba indult, „meg­ma­radt egy álla­mi köl­dök­zsi­nór” a finanszírozással.

Az új Szent Ist­ván Egye­tem rek­to­ri jog­kör­ben eljá­ró ide­ig­le­nes intéz­mény­ve­ze­tő­je, Gyu­ri­cza Csa­ba elmond­ta, hogy az intéz­mény mint­egy 15 ezer hall­ga­tó­já­val Közép-Euró­pa egyik leg­na­gyobb egye­te­me lesz, amely­nek cél­ja, hogy tíz éven belül Kelet-Közép-Euró­pa leg­jobb agrár­kép­zé­sét tud­ja nyúj­ta­ni és meg­újít­sa a hazai agrár-felsőoktatást.

Hoz­zá­tet­te, hogy egy új, a világ leg­jobb egye­te­me­i­nél is alkal­ma­zott szer­ve­ze­ti fel­épí­tés jött lét­re, amely fel­szá­mol­ja a mos­ta­ni rend­szer­re jel­lem­ző pár­hu­za­mos­sá­go­kat, és ver­seny­ké­pes, hall­ga­tó- és okta­tó­ba­rát műkö­dést tesz lehetővé.

Az új intéz­mény­cso­port­ban meg­újul az okta­tá­si tar­ta­lom a pia­ci igé­nyek és a kül­föl­di tren­dek figye­lem­be­vé­te­lé­vel – fűz­te hoz­zá az intéz­mény vezetője.

For­rás: Demokrata