Hírek Magyarországi hírek Az új brit nagy­kö­vet sze­rint, a cél az együtt­mű­kö­dés erő­sí­té­se Magyarországgal

Az új brit nagy­kö­vet sze­rint, a cél az együtt­mű­kö­dés erő­sí­té­se Magyarországgal

Nagy-Bri­tan­nia új buda­pes­ti nagy­kö­ve­té­nek cél­ja, hogy mun­ka­tár­sa­i­val meg­őriz­ze és erő­sít­se az Egye­sült Király­ság és Magyar­or­szág közöt­ti barát­sá­got és együttműködést.

Paul Fox a nagy­kö­vet­ség Face­book-olda­lá­ra ked­den fel­töl­tött vide­ó­já­ban – amely­ben ango­lul és magya­rul egy­aránt meg­szó­lalt – azt mond­ta, hogy az éghaj­lat­vál­to­zás és a kör­nye­zet­vé­de­lem, a keres­ke­de­lem és a befek­te­tés, az okta­tás és a tudo­mány, a közös demok­ra­ti­kus érté­kek, a kül‑, a biz­ton­ság- és a véde­lem­po­li­ti­ka, vala­mint a kul­tu­rá­lis kap­cso­la­tok csu­pán néhány terü­let a sok közül, ame­lyen szá­mít a magyar kor­mány, az üzle­ti élet, a civil szfé­ra és az embe­rek támogatására.

Hang­sú­lyoz­ta, hogy vára­ko­zás­sal tekint a közös mun­ká­ra és ered­mé­nyek­re. A nagy­kö­vet­ség tovább­ra is azon dol­go­zik majd a magyar ható­sá­gok­kal, hogy tisz­te­let­ben tart­sák az Egye­sült Király­ság Magyar­or­szá­gon élő pol­gá­ra­i­nak joga­it. Arra kér­te a Magyar­or­szá­gon élő bri­te­ket, hogy még decem­ber 31. előtt regiszt­rál­ja­nak magyar­or­szá­gi lakos­ként, és köves­sék a nagy­kö­vet­ség csa­tor­ná­it a közös­sé­gi médi­á­ban, hogy nap­ra­ké­szek legye­nek abban, mit kell tenniük.

Paul Fox kiemel­te: örül, hogy mos­tan­tól ebben a gyö­nyö­rű ország­ban és város­ban dol­goz­hat és élhet. Közöl­te, hogy lon­do­ni és foci­ra­jon­gó, Ang­li­á­nak druk­kol. „Magyar­or­szág… 1953… 6−3… Nem baj!” – utalt a híres meccs ered­mé­nyé­re. A nagy­kö­vet a fele­sé­gé­vel érke­zett Magyar­or­szág­ra. Három lányuk van, vala­mennyi­en az Egye­sült Király­ság­ban tanul­nak, de remé­li, hogy gyak­ran eljön­nek majd láto­ga­tó­ba Budapestre.

Paul Fox kije­len­tet­te: alig vár­ja, hogy job­ban meg­is­mer­je az orszá­got. Meg­kö­szön­te, hogy sokan aján­lot­tak neki magyar fil­me­ket, köny­ve­ket, éte­le­ket és kirán­du­ló­he­lye­ket. „Ígé­rem, hogy min­dent kipró­bá­lok!” – han­goz­tat­ta az új brit nagykövet.

For­rás: Demokrata