Hírek Amerikai hirek Az új ame­ri­kai kor­mány­zat már nem támo­gat­ja a con­nec­ti­cu­ti spor­to­ló lányok perét

Az új ame­ri­kai kor­mány­zat már nem támo­gat­ja a con­nec­ti­cu­ti spor­to­ló lányok perét

A lányok azért perel­nek, hogy ne indul­has­sa­nak bio­ló­gi­ai fér­fi­ak a lányok ver­se­nyé­ben. Az igaz­ság­ügyi minisz­té­ri­um Trump alatt támo­gat­ta a pert, de az új admi­niszt­rá­ció kihát­rált mögü­le – adta hírül a Daily Wire.

Donald Trump minisz­té­ri­u­ma támo­gat­ta annak a három lány­nak a pró­ba­pe­rét, mely­ben azt sze­ret­nék elér­ni, hogy ne indul­has­sa­nak magu­kat nőnek val­ló transz­ne­mű, ám bio­ló­gi­a­i­lag fér­fi nemű spor­to­lók a női ver­se­nye­ken, mert ezzel sér­tik a fair play lehe­tő­sé­gét. A Biden admi­niszt­rá­ció pár nap­ja azon­ban hiva­ta­lo­san is beje­len­tet­te, hogy nem támo­gat­ja Seli­na Soule, Alen­na Smith és Chel­sea Mit­chell, Con­nec­ti­cut állam sport­szö­vet­sé­ge ellen 2020-ban indí­tott pert, melyet azért indí­tot­tak, mivel a kor­osz­tá­lyuk­ban két transz­ne­mű, bio­ló­gi­ai fiú spor­to­ló 15 ver­seny­szám­ban győ­zött az álla­mi atlé­ti­kai ver­se­nyen – írta meg a Daily Wire után a Neokohn.

Alan­na Smith a 400 m‑es sík­fu­tás baj­no­ka volt a 2019-es New Eng­land regi­o­ná­lis baj­nok­sá­gon, a 200 méte­ren viszont csak máso­dik lett, miu­tán az első helyett egy bio­ló­gi­ai fiú vit­te el. Élmé­nye­i­ről inter­jút is adott.

„Már mielőtt rajt­hoz áll­tam vol­na, tud­tam, hogy nem nyer­he­tek. Tud­tam, hogy bár­mennyit is készü­lök nem lehe­tek én az első”

– mond­ta Smith.

„HELYRE KELL ÁLLÍTANI FAIR PLAYT A SPORTUNKBAN ÉS AZ ÖSSZES NŐI SPORTÁGBAN”

– mond­ta Smith.

„Nagyon fruszt­rá­ló és szív­fáj­dí­tó, ami­kor mi, lányok oda­ál­lunk a rajt­hoz, már elő­re tud­juk, hogy ezek az atlé­ták fog­nak nyer­ni, és tel­je­sen mind­egy, hogy mi mit csinálunk” 

– nyi­lat­koz­ta Seli­na Soule, aki­nek mind­két spor­to­ló­val szem­ben alul kel­lett marad­nia. A lányok perét az Alli­ance of Defend­ing Fre­e­dom nevű civil szer­ve­zet kép­vi­se­li, miu­tán a két transz spor­to­ló össze­sen 15 olyan álla­mi címet vitt el, amit koráb­ban 9 másik lány birtokolt.

„Azután let­tem aktív az üggyel kap­cso­lat­ban, hogy egy 200 méte­res ver­seny alkal­má­val har­ma­dik let­tem, mikor máso­dik­nak kel­lett vol­na len­nem. De ez nem is iga­zán a helye­zé­sek­ről szól. (…) Nagyon csa­lód­tam, mikor halot­tam a hírt [hogy a Biden admi­niszt­rá­ció kiállt mögü­lük] mert én és Seli­na és Chel­sea igye­kez­tünk, hogy minél több ember­hez eljus­son a tör­té­ne­tünk, hogy az embe­rek rájöj­je­nek, hogy hely­re kell állí­ta­ni a fair playt a sport­águnk­ban és min­den más női sportban” 

– mond­ta Smith.

„Sok bio­ló­gi­ai lány elvesz­tet­te a lehe­tő­sé­get, hogy bejus­son a fon­tos ver­se­nyek­re, mert transz­ne­mű atlé­ták fog­lal­ták el azo­kat a helye­ket a pódi­u­mon, ami­ket bio­ló­gi­ai lányok érde­mel­tek vol­na meg. Állan­dó­an edzünk, hogy a leg­job­bak lehes­sünk, és ezek a bio­ló­gi­ai fiúk elve­szik tőlünk a győ­ze­lem lehetőségét”

 – nyi­lat­koz­ta Smith.

CHELSEA MITCHELL, A HARMADIK DIÁK KORÁBBAN A NŐI 55M-ES SZÁM BAJNOKA VOLT, AKI IMMÁR NÉGY ÁLLAMI BAJNOKSÁGOT IS ELVESZÍTETT TRANSZNEMŰ ATLÉTÁK MÖGÖTT.

„Tud­tam, hogy én vagyok az egyik leg­gyor­sabb lány a ver­se­nyen és az egész állam­ban is. Az edzé­sek­re gon­dol­tam, arra, hogy hogyan maxi­ma­li­zál­ha­tom az ener­gi­á­i­mat. Aztán arra gon­dol­tam, hogyan veszí­tett a töb­bi lány. Remél­tem, hogy én talán nyer­he­tek. Eldör­dült a pisz­toly. Veszí­tet­tem” 

– szá­molt be élmé­nyé­ről a sportoló.

Wil­li­am Barr koráb­bi igaz­ság­ügyi minisz­ter még 2020 már­ci­u­sá­ban azt írta, hogy Con­nec­ti­cut állam­ban az, hogy bio­ló­gi­ai fiúk és lányok együtt ver­se­nyez­nek sér­ti az egyen­lő­ség esz­mé­nyét, és meg­sze­gik az ame­ri­kai pol­gá­ri tör­vé­nye­ket. Biden kor­má­nya azon­ban most kiszállt a lányok mögül és nem támo­gat­ja őket tovább törekvéseikben.

Fotó: You­tu­be

For­rás: Man​di​ner​.hu