Hírek Sport hirek Az UEFA fel­vet­te a mun­kás­őr-tem­pót, ami­kor három meccs­re eltil­tot­ta a Pus­kás Arénát

Az UEFA fel­vet­te a mun­kás­őr-tem­pót, ami­kor három meccs­re eltil­tot­ta a Pus­kás Arénát

Úgy lát­szik, az UEFA tovább­ra is alkal­maz­za a már koráb­ban meg­is­mert mun­kás­őr-haj­la­mú néző­té­ri besú­gó­kat, akik­nek nincs más dol­guk, csak jelen­té­se­ket írni arról, hogy ki, mit mon­dott (vagy nem mon­dott) a néző­té­ren – kom­men­tál­ta Szij­jár­tó Péter a hírt, hogy állí­tó­la­gos diszk­ri­mi­na­tív meg­nyil­vá­nu­lá­sok miatt az UEFA három meccs­re eltil­tot­ta a Pus­kás Arénát. 

Mint a kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter meg­je­gyez­te, a hely­zet hason­lít a  kom­mu­niz­mus­hoz: „bizo­nyí­ték nem kell, elég a besú­gó feljelentése”.

Szij­jár­tó Péter szom­ba­ti Face­book-bejegy­zé­sé­ben arra hív­ta fel a figyel­met, hogy más­fél évnyi „zárt­ka­pu­zás” után a magya­rok meg­mu­tat­ták Euró­pá­nak, milyen az iga­zi fut­ball­han­gu­lat. Mint hoz­zá­tet­te, a töb­bi ren­de­ző sta­di­on­ban érvé­nyes néző­szám-kor­lá­to­zá­sok miatt (Lon­dont kivé­ve) hazánk­ban volt a leg­több néző és a leg­fer­ge­te­ge­sebb han­gu­lat. A kül­ügy­mi­nisz­ter kieme­li, hogy az UEFA pén­tek esti dön­té­sé­vel – állí­tó­la­gos diszk­ri­mi­na­tív szur­ko­lói meg­nyil­vá­nu­lá­sok­ra hivat­koz­va három meccs­re bezá­rat­ják a Pus­kás Aré­nát – azt üzeni.

a him­nusz alatt a pályá­ra rohan­ni és ott a him­nuszt ének­lő játé­ko­so­kat pro­vo­kál­ni: rend­ben van, kom­man­dós sor­fa­lat a pálya szé­lé­re kül­de­ni: rend­ben van, lézer­rel az ellen­fél kapu­sá­nak sze­mé­be vilá­gí­ta­ni: rend­ben van, az ellen­fél szur­ko­ló­it meg­do­bál­ni: rend­ben van, de telt­há­zas meccset csi­nál­ni, szur­kol­ni, fer­ge­te­ges han­gu­la­tot terem­te­ni: na, ami­att be kell zár­ni a stadiont.

Szij­jár­tó Péter hozzáteszi:

az a bizott­ság, ame­lyik ilyen dön­tést hoz, szá­nal­mas és gyá­va tes­tü­let. Szé­gyell­jék magukat!

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu