Hírek Elszakított területi hirek Az Szé­kely Nem­ze­ti Tanács elnö­ke pert nyert a román csend­őr­ség­gel szemben!

Az Szé­kely Nem­ze­ti Tanács elnö­ke pert nyert a román csend­őr­ség­gel szemben!

Izsák Balázs, a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács elnö­ke adta hírül saját Face­book-olda­lán, hogy az elmúlt év szin­te utol­só mun­ka­nap­ján jelent a román bíró­sá­gok hon­lap­ján az a bejegy­zés, ami köz­li: a Maros­vá­sár­he­lyi Bíró­ság érvény­te­le­ní­tet­te azt a bün­te­tő jegy­ző­köny­vet, amit a csend­őr­ség állí­tott ki már­ci­us 16-án a pár nap­pal koráb­ban meg­tar­tott szé­kely sza­bad­ság­na­pi demonst­rá­ció miatt.

A Szé­kely Nem­ze­ti Tanács Saj­tó­szol­gá­la­ta 2023. már­ci­us 24-én közöl­te, hogy a román csend­őr­ség maros­szent­györ­gyi egy­sé­ge már­ci­us 16-án egy bün­te­tő jegy­ző­köny­vet állí­tott ki Izsák Balázs, a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács elnö­ke részé­re, ame­lyet már­ci­us 23-án kéz­be­sí­tett a posta.

Mint isme­re­tes: az SZNT már­ci­us 10-én ismét meg­szer­vez­te Maros­vá­sár­he­lyen a Szé­kely Sza­bad­ság Nap­ját, ame­lyen mint­egy 1500 – 2000 sze­mély vett részt. A fent emlí­tett jegy­ző­könyv ezt a ren­dez­vényt minő­sí­tet­te „betil­tott­nak”, annak elle­né­re, hogy Maros­vá­sár­hely Pol­gár­mes­te­ri Hiva­ta­la nem bocsá­tott ki til­tó határozatot.

Az ezer lejes pénz­bír­sá­got egy „betil­tott” nyil­vá­nos ren­dez­vény meg­tar­tá­sá­ért szab­ták ki. A jegy­ző­könyv meg­erő­sí­ti a csend­őr­ség­nek azt a meg­kö­ze­lí­té­sét, hogy a román tör­vé­nyek tilt­ják a régi­ó­sí­tás­ra, terü­le­ti auto­nó­mi­á­ra vonat­ko­zó gon­do­la­tok ter­jesz­té­sét, az „etni­kai kri­té­ri­u­mok alap­ján” igé­nyelt terü­le­ti auto­nó­mi­át meg egye­ne­sen sovi­niz­mus­nak minő­sí­ti. A bün­te­tést a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács elnö­ke nem fizet­te ki, ehe­lyett pert indí­tott indí­tott a jegy­ző­könyv és a bír­ság érvénytelenítéséért.

Ezt a pert nyer­te meg most Izsák Balázs, igaz, a dön­tés meg­ho­za­ta­lá­ra és annak kihir­de­té­sé­re két hónap­ra (!) volt szük­sé­ge a vásár­he­lyi váro­si bíró­ság­nak. Az íté­let rövid kivo­na­tá­ban az áll, hogy az alpe­rest, azaz a Maros­vá­sár­he­lyi I. Fer­di­nánd Király Mobil Csend­őr­ala­ku­la­tot 300 lej (60 euró) per­költ­ség kifi­ze­té­sé­re köte­le­zik, de a dön­tés megfellebbezhető.

For­rás: ehir​.ro