Hírek Külföldi hirek Az oro­szok sze­rint hábo­rús bűn a víz­tá­ro­zó gát­já­nak fel­rob­ban­tá­sa, ENSZ-vizs­gá­la­tot kezdeményeznek

Az oro­szok sze­rint hábo­rús bűn a víz­tá­ro­zó gát­já­nak fel­rob­ban­tá­sa, ENSZ-vizs­gá­la­tot kezdeményeznek

Hábo­rús bűn­nek minő­sít­he­tő a kahov­kai víz­erő­mű lerom­bo­lá­sa, amit a kije­vi ható­sá­gok követ­tek el – közöl­te Orosz­or­szág állan­dó ENSZ-kép­vi­se­lő­je a Magyar Nem­zet beszá­mo­ló­ja szerint. 

kahovka

Fotó: TASR

A lap azt írja, az orosz kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um közöl­te, hogy a kahov­kai vízi­erő­mű meg­sem­mi­sí­té­sét az ukrán fegy­ve­res erők az ellen­tá­ma­dás kere­tei között cél­tu­da­to­san haj­tot­ták vég­re. Moszk­va elő­re kiter­velt ter­ror­cse­lek­mény­nek minő­sí­tet­te és hatá­ro­zot­tan elítél­te a tör­tén­te­ket, fel­szó­lít­va a nem­zet­kö­zi köz­vé­le­ményt, hogy ugyan­úgy ítél­je el a támadást.

Rámu­tat­tak, hogy ukrán rész­ről nem­csak folya­ma­to­san erős tüzér­sé­gi tűz alatt tar­tot­ták a kahov­kai erő­mű­vet, de a dny­ip­rói vízi­erő­mű zsi­lip­je­i­nek meg­nyi­tá­sá­val a kri­ti­kus szin­tig növel­ték a víz­szin­tet a kahov­kai víz­tá­ro­zó­ban. Az orosz ható­sá­gok köz­lé­se sze­rint az ukrán tüzér­ség lövé­sei kedd­re vir­ra­dó­ra tönk­re­tet­ték a kahov­kai víz­erő­mű zsi­lip­je­it, 28 tar­tó­szer­ke­zet­ből 14 össze­om­lott, ami­nek követ­kez­té­ben sza­bá­lyo­zat­lan víz­le­eresz­tés kezdődött.

A léte­sít­mény alat­ti víz­szint a Dnye­pe­ren több mint 12 méter­re emel­ke­dett, az elön­tött terü­le­ten 14 tele­pü­lés van – ezek össz­la­kos­sá­ga 22 ezer ember –, és össze­sen mint­egy nyolc­van tele­pü­lés kerül­het víz alá.

Vla­gyi­mir Leonty­jev, az erő­mű­től öt kilo­mé­ter­re fek­vő, elön­tött Nova Kahov­ka pol­gár­mes­te­re kedd este a RIA Novosz­tyi hír­ügy­nök­ség­gel közöl­te, hogy a víz­szint vala­me­lyest, egy-két cen­ti­mé­ter­rel csök­kent. Azt mond­ta, hogy a város­ban kiala­kult hely­zet kéz­ben tart­ha­tó. Vla­gyi­mir Szal­do, Her­szon megye orosz ellen­őr­zés alá került részé­nek meg­bí­zott kor­mány­zó­ja beje­len­tet­te, hogy meg­ol­dó­dott Nova Kahov­ka víz- és élel­mi­szer­el­lá­tá­sa. A város­ban rend­kí­vü­li álla­po­tot hir­det­tek ki.

A nap folya­mán a Dnye­per men­tén több tele­pü­lés­ről, mint­egy három­száz ház­ból körül­be­lül ezer lakost eva­ku­ál­tak. Az orosz ellen­őr­zé­sű bal part ala­cso­nyabb, mint az ukrá­nok kezén levő jobb, ezért ott súlyo­sabb a hely­zet. And­rej Alek­sze­jen­ko, a regi­o­ná­lis kor­mány veze­tő­je a Teleg­ram-csa­tor­ná­ján azt írta, hogy Her­szon orosz ellen­őr­zé­sű részén a leg­sú­lyo­sabb hely­zet a tel­je­sen elárasz­tott Ole­s­ki­ben ala­kult ki. A hábo­rú előtt 24 ezres tele­pü­lés­ről csak spe­ci­á­lis jár­mű­vek­kel lehe­tett eva­ku­ál­ni az embe­re­ket az ukrán lövé­sek miatt. A régió Alek­sze­jen­ko sze­rint ötezer ide­ig­le­nes férő­he­lyet készí­tett elő az eva­ku­ál­tak elhe­lye­zé­sé­re, de a jövő­ben továb­bi­ak meg­nyi­tá­sá­ra is kész. A víz­par­ti lako­sok elszál­lí­tá­sá­ra száz autó­buszt állí­tot­tak szol­gá­lat­ba. Az orosz rend­kí­vü­li hely­ze­tek minisz­té­ri­u­ma Nova Kahov­ka, Hola Prisz­tany és Ole­s­ki város­ba men­tő­osz­ta­go­kat kül­dött. Az orosz Nyo­mo­zó Bizott­ság (SZK) ter­ror­tá­ma­dás címén indí­tott bün­te­tő­el­já­rást a kahov­kai víz­erő­mű meg­sem­mi­sí­té­se miatt.

Az ukraj­nai gát­sza­ka­dás valós követ­kez­mé­nyei csak napok múl­va vál­nak nyilvánvalóvá”

– jelen­tet­te ki az ENSZ vál­ság­ke­ze­lé­si főtit­kár­he­lyet­te­se ked­den New York­ban a Biz­ton­sá­gi Tanács rend­kí­vü­li ülé­sén, ame­lyet a Nova Kahov­ka víz­tá­ro­zó gát­ján bekö­vet­ke­zett rob­ba­nás miatt hív­tak össze ukrán és orosz kez­de­mé­nye­zés­re. Mar­tin Grif­fith a Biz­ton­sá­gi Tanács tag­jai szá­má­ra tar­tott össze­fog­la­ló­ján rámu­ta­tott, hogy a front­vo­nal mind­két olda­lán ezre­ket érint a kataszt­ró­fa ott­ho­nok meg­sem­mi­sü­lé­se, élel­mi­szer- és ívó­víz­hi­ány, vala­mint a meg­él­he­tés elvesz­té­se formájában.

Az ENSZ-tiszt­ség­vi­se­lő elmond­ta, hogy az ukrán kor­mánnyal együtt­mű­kö­dés­ben a világ­szer­ve­zet áram­fej­lesz­tő­ket, mobil víz­tisz­tí­tó beren­de­zé­se­ket és az árvíz­hely­ze­tek keze­lé­sé­ben jár­tas szak­em­be­re­ket küld a vál­ság súj­tot­ta régi­ó­ba. Külö­nö­sen aggasz­tó­nak mond­ta a hely­ze­tet azo­kon a terü­le­te­ken, ame­lye­ket egy­elő­re nem tud­nak elér­ni, és a világ­szer­ve­zet kész­sé­gét han­goz­tat­ta arra, hogy segély­kon­vo­jo­kat jut­tas­sa­nak el az orosz meg­szál­lás alatt álló terü­le­tek­re is.

Az ülé­sen Orosz­or­szág és Ukraj­na kép­vi­se­lő­je is a másik felet vádol­ta a gáton bekö­vet­ke­zett robbanásért.

Ukraj­na kép­vi­se­lő­je Euró­pa elmúlt évti­ze­de­i­nek leg­na­gyobb ember által elő­idé­zett ter­mé­sze­ti kataszt­ró­fá­já­ról beszélt, orosz öko­ló­gi­ai és tech­no­ló­gi­ai ter­ro­riz­mus­nak nevez­te a tör­tén­te­ket. Azt állí­tot­ta, hogy kívül­ről lehe­tet­len lett vol­na fel­rob­ban­ta­ni a gátat, amely orosz fel­ügye­let alatt van, és orosz rész­ről aknáz­ták alá korábban.

Orosz­or­szág kép­vi­se­lő­je a kije­vi rezsim részé­ről elkö­ve­tett elgon­dol­ha­tat­lan bűn­cse­lek­mény­nek nevez­te a Kahov­ka-erő­mű gát­já­nak fel­rob­ban­tá­sát. Beszá­molt arról, hogy a kataszt­ró­fa nyo­mán a kite­le­pí­té­sek már meg­kez­dőd­tek, és továb­bi járu­lé­kos károk vár­ha­tók a mező­gaz­da­ság­ra és a Dnye­per-folyó öko­szisz­té­má­já­ra. Azt állí­tot­ta, hogy az ukrán fegy­ve­res erők veze­té­se már tavaly kinyil­vá­ní­tot­ta kész­sé­gét, hogy a kato­nai előny érde­ké­ben a gát fel­rob­ban­tá­sa is elképzelhető.

For­rás: ma7​.sk