Hírek Külföldi hirek Az örmény – azeri konf­lik­tus­ban súlyo­san meg­sé­rült a susai katedrális

Az örmény – azeri konf­lik­tus­ban súlyo­san meg­sé­rült a susai katedrális

Foly­ta­tód­tak a har­cok Hegyi-Kara­bah­ban. Októ­ber 8‑án a Gazan­cse­coc (Meg­vál­tó) örmény kated­rá­list bom­ba­ta­lá­lat érte, nagy lyuk tátong a tető­ze­tén, betör­tek az üveg­ab­la­kai, tör­me­lék és por borít­ja a fel­bo­rult pado­kat, az azeri erők azon­ban tagad­ják, hogy ők áll­ná­nak a bom­bá­zás hátterében.

A várost, ahol soká­ig a musz­lim azeri és a keresz­tény örmény kul­tú­ra egy­aránt jelen volt, Hegyi-Kara­bah Jeru­zsá­le­mé­nek is neve­zik. Az örmé­nyek egyik nem­ze­ti jel­ké­pé­nek szá­mí­tó szé­kes­egy­há­zat az 1990-es évek ele­ji első kara­ba­hi hábo­rú után építették.

A folya­ma­tos dip­lo­má­ci­ai erő­fe­szí­té­sek elle­né­re Azer­baj­dzsán tovább­ra is támad­ja a Hegyi-Kara­ba­hi Auto­nóm Köz­tár­sa­sá­got. Örmény­or­szág beje­len­tet­te, hogy meg­tá­mad­ták a susai apos­to­li örmény kated­rá­list. A jere­vá­ni kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um köz­zé­tett néhány fény­ké­pet a rom­bo­lás­ról. Elmon­dá­suk sze­rint két alka­lom­mal bom­báz­tak, a máso­dik során három újság­író meg­sé­rült, ők alá­tá­masz­tot­ták az örmény kor­mány vád­ja­it. Egyi­kük álla­po­ta súlyos – közöl­ték a hegyi-kara­ba­hi ható­sá­gok. A súlyo­san meg­se­be­sült újság­író a Szeg­od­nya orosz hír­por­tál mun­ka­tár­sa, a másik örmény állam­pol­gár, a har­ma­dik állam­pol­gár­sá­gát egy­elő­re nem közölték.

Baku azon­ban tagad­ja a táma­dást: „A susai kated­rá­list érő károk­ról szó­ló infor­má­ci­ók­nak sem­mi köze az azeri had­se­reg kato­nai had­mű­ve­le­te­i­hez. Az örmény kato­nai erők­kel ellen­tét­ben az azer­baj­dzsá­ni had­se­reg nem támad fon­tos tör­té­nel­mi és kul­tu­rá­lis emlék­he­lyek­re, külö­nö­sen nem val­lá­si épü­le­tek­re és műem­lé­kek­re” – nyi­lat­ko­zott az azeri védel­mi miniszter.

Szá­mos ország igyek­szik köz­ve­tí­tő sze­re­pet vál­lal­ni a konf­lik­tus meg­ol­dá­sá­ban, mielőtt az más orszá­gok­ra is átter­jed. Csü­tör­tö­kön Genf­ben talál­ko­zott az EBESZ minsz­ki cso­port­já­nak három társ­el­nö­ke (Orosz­or­szág, Egye­sült Álla­mok és Fran­cia­or­szág) Cey­hun Bay­ra­mov azeri kül­ügy­mi­nisz­ter­rel. A minsz­ki cso­port az 1990-es évek köze­pe óta pró­bál tár­gya­lá­sos meg­ol­dást talál­ni a konf­lik­tus­ra. A sza­ka­dár örmé­nyek és az azeri­ek között vívott első hábo­rú­nak 30 ezer halott­ja volt. A követ­ke­ző talál­ko­zó­ju­kat Moszk­vá­ban tart­ják, Jean-Yves Le Dri­an fran­cia kül­ügy­mi­nisz­ter koráb­bi köz­lé­se sze­rint októ­ber 12-én. Az örmény kül­ügy­mi­nisz­ter a ter­vek sze­rint hét­főn külön tár­gyal Moszk­vá­ban orosz kol­lé­gá­já­val, Szer­gej Lav­rov­val, illet­ve ame­ri­kai, fran­cia és orosz ille­té­ke­sek­kel. Örmény­or­szág­ban köz­ben min­den indok­lás nél­kül levál­tot­ták a nem­zet­biz­ton­sá­gi hiva­tal vezetőjét.

A hegyi-kara­ba­hi ható­sá­gok sze­rint mint­egy 140 ezer ember hagy­ta el ott­ho­nát a tizen­két nap­ja tar­tó har­cok miatt. A szep­tem­ber 27-én kiújult fegy­ve­res konf­lik­tus­ban leg­alább négy­szá­zan hal­tak meg.

For­rás: MTI; Avve­ni­re, Magyar Kurir