Hírek Sport hirek Az ola­szok jutot­tak a dön­tő­be a drá­mai 11-es pár­baj után

Az ola­szok jutot­tak a dön­tő­be a drá­mai 11-es pár­baj után

Az olasz válo­ga­tott 1 – 1‑s dön­tet­lent ját­szott a spa­nyol csa­pat­tal, majd tizen­egye­sek­kel jutott dön­tő­be az Európa-bajnokságon.

Szin­te egy­más­nak estek a csa­pa­tok, az ola­szok kezd­tek job­ban, de a spa­nyo­lok maguk­hoz ragad­ták a kez­de­mé­nye­zést. Gól azon­ban nem esett az első 45 perc­ben, hely­zet­ből sem akadt sok, nem úgy a máso­dik fél­idő­ben, ahol Fede­ri­co Chie­sa szer­zett veze­tést az ola­szok­nak. A haj­rá­ra azon­ban gól­lá érett a spa­nyo­lok nyo­má­sa és a cse­re­ként beál­ló Mora­ta egyen­lí­te­ni tudott. A két nec­ces szi­tu­á­ci­ót kibek­ke­lő ola­szok viszont kihúz­ták ezt is kapott gól nél­kül, így aztán bün­te­tők­kel dőlt el a tovább­ju­tás.

Ezt azon­nal egy-egy hibá­val kezd­ték a csa­pa­tok, majd Mora­ta gyen­ge tizen­egye­sét véd­te Don­na­rum­ma, Jor­gin­ho viszont nem hibá­zott, így Olasz­or­szág jutott dön­tő­be. A spa­nyo­lok úgy estek ki, hogy nem áll­tak vere­ség­re az Eb‑n.

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu