Hírek Külföldi hirek Az olasz kor­mány­több­ség meg­von­ta Sal­vi­ni men­tel­mi jogát

Az olasz kor­mány­több­ség meg­von­ta Sal­vi­ni men­tel­mi jogát

A római fel­ső­ház meg­sza­vaz­ta Mat­teo Sal­vi­ni sze­ná­tor, a jobb­ol­da­li ellen­zé­ki Liga veze­tő­je men­tel­mi jogá­nak meg­vo­ná­sát csü­tör­tö­kön. A Sal­vi­ni elle­ni jogi eljá­rás az ille­gá­lis beván­dor­ló­kat szál­lí­tó Open Arms spa­nyol hajó kikö­té­sé­nek meg­til­tá­sa miatt indult. 

A sze­ná­tus 149 tag­ja Mat­teo Sal­vi­ni men­tel­mi jogá­nak meg­őr­zé­se ellen sza­va­zott, 147 mel­let­te. A kor­mány­több­ség párt­jai Sal­vi­ni ellen vok­sol­tak, köz­tük a Liga egy évvel ezelőt­ti szö­vet­sé­ge­se, az Öt Csil­lag Moz­ga­lom (M5S) is.

„Emelt fővel hala­dok elő­re. (..) Büsz­ke vagyok arra, hogy meg­véd­tem Olasz­or­szá­got, ismét ezt ten­ném, lel­ki­is­me­re­tem tisz­ta” – írta Sal­vi­ni, aki bel­ügy­mi­nisz­ter­ként til­tot­ta meg a hajó kikö­té­sét Lampedusán.

A sza­va­zást meg­elő­ző fel­szó­la­lá­sá­ban Sal­vi­ni fel­idéz­te az Open Arms Líbia és a Dél-Olasz­or­szág közöt­ti útját. Hang­sú­lyoz­ta, hogy a tavaly nyá­ri kikö­tő­le­zá­rás elle­né­re a spa­nyol hajó min­den­áron Olasz­or­szág­ban akart kikötni.

Ezt bizo­nyít­ja, hogy több­ször eluta­sí­tot­ta Spa­nyol­or­szág segítségét.

„Nem men­tés­ről volt szó, az Open Arms tuda­to­san meg­sér­tet­te a tör­vé­nye­ket” – han­goz­tat­ta Mat­teo Salvini.


Kiemel­te, hogy a hajó fel­tar­tóz­ta­tá­sá­val a Liga akko­ri kor­mány­szö­vet­sé­ge­se, az Öt Csil­lag Moz­ga­lom és a minisz­ter­el­nök, Giu­sep­pe Con­te is egyetértett.

Sal­vi­ni kije­len­tet­te: a kor­mány­több­ség a bíró­ság elé állí­tás­sal, poli­ti­kai perek­kel akar­ja őt és a jobb­ol­dalt gyengíteni.

„Nem félünk tőle­tek. Az egyet­len bíró­ság, amely íté­le­tet mond­hat felet­tem, az az olasz nép, a válasz­tók” – mond­ta Mat­teo Salvini.

Meg­je­gyez­te, hogy tavaly júli­us­hoz képest hat­szor több mig­ráns érke­zett, és az év ele­je óta Olasz­or­szág­ba érke­ző több mint 12 ezer beván­dor­ló több mint fele tuné­zi­ai és bang­la­de­si, vagy­is gaz­da­sá­gi bevándorló.

„A kikö­tők lezá­rá­sá­val csök­ken­tet­tük a ten­ger­be ful­la­dók szá­mát. A nyi­tott kikö­tők poli­ti­ká­ját foly­ta­tók kezé­hez a ten­ge­ren meg­ha­ló embe­rek vére tapad” – jelen­tet­te ki.

„Mi úgy gon­dol­juk, hogy leg­főbb köte­les­sé­günk az ola­szok védel­me, a szá­muk­ra biz­to­sí­tott ott­hon, mun­ka és nyug­díj, miköz­ben a kor­mány ugyan­ezt a mig­rán­sok­nak adja” – mond­ta Mat­teo Salvini.

Az Open Arms spa­nyol nem kor­mány­za­ti szer­ve­zet hajó­já­nak érke­zé­se, fedél­ze­tén 164 mig­ráns­sal, egy­be­esett a tavaly nyá­ri kor­mány­vál­ság­gal. Az Open Arms kikö­té­sét – 19 nap után – a szi­cí­li­ai Agri­gen­to ügyé­sze enge­dé­lyez­te augusz­tus 20-án, miköz­ben Giu­sep­pe Con­te minisz­ter­el­nök benyúj­tot­ta lemon­dá­sát, és ezzel meg­szűnt az Öt Csil­lag Moz­ga­lom és a Liga kormánya.

Az ügyész­ség tavaly ősszel a volt bel­ügy­mi­nisz­ter­rel szem­ben vizs­gá­la­tot indí­tott, töb­bek között hiva­ta­li hata­lom­mal való vissza­élés, sze­mé­lyi sza­bad­ság kor­lá­to­zá­sa, nem­zet­kö­zi kon­ven­ci­ók meg­sér­té­se címén. A sze­ná­tus men­tel­mi bizott­sá­ga május 26-án nem java­sol­ta Sal­vi­ni men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­sét. A kér­dés­ben azon­ban a fel­ső­ház mond­ta ki a vég­ső szót.

Ez a har­ma­dik fel­vo­nás – írta az olasz saj­tó arra utal­va, hogy ez a har­ma­dik olyan, ille­gá­lis beván­dor­ló­kat szál­lí­tó hajó, amely­nek ügyé­ben fel­me­rült a volt bel­ügy­mi­nisz­ter men­tel­mi jogá­nak meg­vo­ná­sa. A Dici­ot­ti hadi­ha­jó ese­té­ben az akkor még szö­vet­sé­ges M5S kiállt Mat­teo Sal­vi­ni mellett.

A szin­tén olasz hadi­ha­jó­ha­jó, a Gre­go­ret­ti ese­té­ben meg­von­ták Sal­vi­ni men­tel­mi jogát, és októ­ber­ben kell meg­hall­ga­tás­ra jelent­kez­nie az ügyész­sé­gen. Az Open Arms ügye annyi­ban elté­rő, hogy kül­föl­di fel­ség­jel­zé­sű és civil hajó­ról van szó.

A men­tel­mi jog meg­vo­ná­sa nem jelen­ti Mat­teo Sal­vi­ni auto­ma­ti­kus bíró­ság elé állí­tá­sát, erről majd az ille­té­kes vizs­gá­ló­bí­ró dönt az ügyész­sé­gi mun­ka alap­ján. Sal­vi­ni koráb­ban kije­len­tet­te, nem egye­dül jár majd a bíró­ság­ra, viszi magá­val Giu­sep­pe Con­tét is, mivel a hajók fel­tar­tóz­ta­tá­sa a kor­mány közös dön­té­se volt.

For­rás: Magyar Nemzet