Hírek Magyarországi hírek Az HBO ocs­mány húzása

Az HBO ocs­mány húzása

A keres­ke­del­mi tévé az erdé­lyi magya­rok eláru­lá­sá­nak nap­ján még­is lead­ta a magyar­el­le­nes, hazug „hős­köl­te­ményt”

„Jaj, hát mit kell itt láza­doz­ni állan­dó­an? Mi ez az ellen­for­ra­dal­má­ri, drá­mai hevü­let? Hát csak egy egy­sze­rű műsor, amit az néz meg, aki akar! Az HBO román etűd­je nem szá­mot­te­vő, hadd men­jen, ne nézz oda, minek kap­csolsz oda!” 

– Isme­rős ugye? Kér­dez­zünk vissza az ilyen káro­gók­nál, vajon szeretnék‑e, ha a kacsa­má­jas szend­vi­csük­be vala­ki csak kés­hegy­nyi madár­ürü­lé­ket tenne?

Tri­a­non cen­te­ná­ri­u­mi évfor­du­ló­ját rójuk, a szá­za­dik rovát­kát a fel­tá­ma­dás jegyé­ben írt irre­den­ta füze­tünk­be. Las­san vége a dup­la­hú­szas évnek, remény­ked­het­nénk a cso­dá­ban, hogy tán majd jövő­re min­den jobb lesz. De nem, nem pihen­he­tünk meg! Ukraj­ná­ban sosem látott magyar­gyű­lö­let tom­bol, kele­ti szom­szé­da­ink pedig ünnep­lik az áru­lás­sal lopott vagyont. Per­sze utób­bi annyi­ra undo­rí­tó és hit­vány, hogy a köte­le­ző poli­ti­kai lépé­se­ken kívül jobb, ha elné­ző­en legyin­tünk, hiszen az ilyen módon szer­zett javak­nak csak az örül, aki annyi­ra fél­ke­gyel­mű, hogy fel sem fog­ja tet­te­i­nek a súlyát. Miért bán­ta­nánk a bal­gát, ha saját magát teszi nevet­ség tár­gyá­vá azzal, hogy a lopott lovon takar­ja a billogot?

Ne bánt­suk a sze­gény román poli­ti­kust, hisz nem tud­ja, mit cse­lek­szik! Ő, az egy­sze­ri móc, tény­leg elhi­szi, hogy Erdély örök­től fog­va, iste­ni ren­de­lés sze­rint dák ter­ri­tó­ri­um. Szí­ve joga. Mi tud­juk a dol­gun­kat: biz­to­sí­ta­ni hatá­ron túl rekedt test­vé­re­ink­nek a jobb élet remé­nyét és lehe­tő­sé­gét, s az igaz­ság­ta­lan­ság elle­ni poli­ti­kai és gaz­da­sá­gi küz­del­mek­ből jot­tá­nyit sem enged­ni. Mert volt, ami­kor ezt elfe­led­tük! Tizen­hat éve, decem­ber 5‑én meg­ta­gad­tuk saját test­vé­re­ink­től a segí­tő kezet. Mert tizen­hat éve is ugyan­az a nem­zet­el­le­nes poli­ti­ka ural­ko­dott a – most sze­ren­csé­re ellen­zék­ben lévő – „hon­atyák” köré­ben, mint éppen ma.

De eltelt tizen­hat hosszú év. A front­vo­na­lak áthe­lye­ződ­tek a média min­den szín­te­ré­re, legyen szó tele­ví­zi­ó­ról, közös­sé­gi médi­á­ról, vagy inter­ne­tes „tévék­ről”. A román kul­túr­harc pedig nőt­tön nő. Azt hihet­tük, hogy az egyik leg­ne­ve­sebb keres­ke­del­mi tévé­csa­tor­na, a magyar­or­szá­gi HBO meg­hát­rál, és még­sem vetí­ti le a Mária román király­né című epo­szát decem­ber else­jén, a nagy román egye­sü­lés évfor­du­ló­ján. Örül­tünk még itt, a Magyar Nem­zet hasáb­ja­in is. Erre jött az arculcsapás.

Decem­ber ötö­di­kén, az erdé­lyi magya­rok eláru­lá­sá­nak undo­rí­tó, szé­gyen­tel­jes nap­ján, fő műsor­idő­ben adta le ezt a hány­in­gert kel­tő, undo­rí­tó, magyar­el­le­nes, hazug „hős­köl­te­ményt”. Szin­te látom magam előtt a honi HBO műsor­szer­kesz­tő­it, akik a novem­ber 30‑i érte­kez­le­tü­kön azt gon­dol­ták, hogy no, most jól átver­tek minket…

Miért is bíz­nánk egy pro­fit­ve­zé­relt és poli­ti­ka­i­lag a libe­rá­lis-bal­ol­da­li nar­ra­tí­va átadá­sá­ban elkö­te­le­zett média­szol­gál­ta­tó­ban? Talán mert van ben­nünk némi jóér­zés és öröm akkor, ami­kor azt lát­juk, hogy meg­bé­kél a világ, nem vetí­te­nek ilyen ocs­mány­sá­got decem­ber else­jén. Majd eljön az ötö­di­ke, és a kés, ami­ről azt hit­tük, hogy még­sem szúr­ták belénk, iszo­nya­tos fáj­da­lom­mal tudat­ja, hogy milyen mélyen is jár: for­dult egyet a szívünkben. 

Mond­juk le a csa­tor­nát, és húz­zuk ki ezt a pen­gét! Messze még a Kele­ti-Kár­pá­tok bérce.

For­rás: Magyar Nem­zet / Bódi Ábel