Hírek Amerikai hirek Az FBI ter­ror­cse­lek­mény­nek minő­sí­tet­te a Capi­to­li­um elle­ni akciót

Az FBI ter­ror­cse­lek­mény­nek minő­sí­tet­te a Capi­to­li­um elle­ni akciót

Az ame­ri­kai Szö­vet­sé­gi Nyo­mo­zó Iro­da (FBI) bel­föl­di ter­ror­cse­lek­mény­nek minő­sí­tet­te a Capi­to­li­um elle­ni, janu­ár 6‑iki táma­dást – közöl­te ked­den Chri­stop­her Wray, az FBI igaz­ga­tó­ja, az ame­ri­kai tör­vény­ho­zás fel­ső­há­zá­nak igaz­ság­ügyi bizott­sá­ga előtt. 

Chri­stop­her Wray sze­ná­tu­si meg­hall­ga­tá­sán úgy fogal­ma­zott: „Ez a táma­dás, ez az ost­rom bűnö­zői maga­tar­tás volt. Ez ennyi­re egy­sze­rű, és ezért az FBI ezt bel­föl­di ter­ro­riz­mus­nak tekinti”.

Az igaz­ga­tó elmond­ta, hogy a Szö­vet­sé­gi Nyo­mo­zó Iro­da több mint 270 000 állam­pol­gá­ri beje­len­tést kapott az ame­ri­ka­i­ak­tól, ame­lyek segí­tet­tek azo­no­sí­ta­ni a táma­dás­ban fel­te­he­tő­leg részt vevő embe­re­ket. „Néhá­nyan meg­tet­ték azt a fáj­dal­mas lépést is, hogy bará­ta­i­kat vagy csa­lád­tag­ja­i­kat jelen­tet­ték fel” – tet­te hoz­zá Wray.

Janu­ár 6‑án Donald Trump volt elnök hívei meg­ro­ha­moz­ták a tör­vény­ho­zás épü­le­tét, ahol a sze­ná­tus éppen a Trump által elve­szí­tett, novem­be­ri elnök­vá­lasz­tás ered­mé­nyét készült hite­le­sí­te­ni. A táma­dás­ban öten éle­tü­ket vesz­tet­ték, köz­tük egy rend­őr is. A volt elnök ellen a demok­ra­ta több­sé­gű alsó­ház láza­dás szí­tá­sa miatt emelt vádat, a Capi­to­li­um meg­tá­ma­dá­sa előtt tar­tott nagy­gyű­lé­sen mon­dott, gyúj­tó han­gú beszé­de miatt. Donald Trum­pot végül – az alkot­má­nyos fele­lős­ség­re voná­si eljá­rás (impe­ach­ment) végén – a sze­ná­tus felmentette.

Az FBI igaz­ga­tó­ja vissza­uta­sí­tot­ta azo­kat az állí­tá­so­kat, melyek sze­rint a Capi­to­li­um elle­ni táma­dást egyet­len szél­ső­sé­ges ideo­ló­gia hívei követ­ték el. „A janu­ár 6‑iki táma­dók között volt néhány – és a szá­muk a nyo­mo­zás elő­re halad­tá­val folya­ma­to­san növek­szik -, aki­ket erő­sza­kos mili­cis­ta szél­ső­sé­ge­sek­nek nevez­nék. És letar­tóz­tat­tunk néhány olyan embert is, aki­ket a rasszis­ta moti­vá­ci­ó­val ren­del­ke­ző erő­sza­kos szél­ső­sé­ge­sek kate­gó­ri­á­já­ba sorol­nék” – fogal­ma­zott Chri­stop­her Wray, aki hoz­zá­tet­te: nincs bizo­nyí­ték arra, hogy a radi­ká­lis bal­ol­da­li Anti­fa tag­jai részt vet­tek az ostromban.

Az FBI mos­ta­ná­ig leg­alább 280 embert tar­tóz­ta­tott le, akik fel­te­he­tő­leg részt vet­tek a janu­ár 6‑ai táma­dás­ban és több mint 300-at már vád alá helyez­tek. Wray azt is elmond­ta, hogy az álta­luk vizs­gált bel­föl­di ter­ro­riz­mus­sal kap­cso­la­tos ese­tek szá­ma meg­dup­lá­zó­dott, mió­ta ő veze­ti a Szö­vet­sé­gi Nyo­mo­zó Iro­dát. 2017-ben mint­egy 1000 ese­tet jegyez­tek fel, míg 2020-ban 2000-et.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu