Hírek Magyarországi hírek Az Euró­pai Unió tag­or­szá­gai közül az elmúlt évti­zed­ben Magyar­or­szá­gon nőtt a leg­na­gyobb mér­ték­ben a gyer­mek­vál­la­lá­si kedv

Az Euró­pai Unió tag­or­szá­gai közül az elmúlt évti­zed­ben Magyar­or­szá­gon nőtt a leg­na­gyobb mér­ték­ben a gyer­mek­vál­la­lá­si kedv

Euró­pá­ban a magya­rok gyer­mek­vál­la­lá­si ked­ve a nőtt legjobban. 

Az elmúlt évti­zed­ben Magyar­or­szá­gon nőtt a leg­na­gyobb mér­ték­ben a gyer­mek­vál­la­lá­si kedv az Euró­pai Unió tag­or­szá­gai közül – írta az Euros­tat friss ada­tai alap­ján a csa­lá­do­kért fele­lős tár­ca nél­kü­li minisz­ter a Facebook-oldalán.

Novák Kata­lin csa­lád­ügyi minisz­ter Face­book-olda­lán közöl­te, az Euros­tat ada­tai sze­rint az Euró­pai Unió tag­ál­la­ma­i­ban a ter­mé­keny­ség már három éve csök­ken, Magyar­or­szá­gon viszont emel­ke­dik: 2010 és 2019 között 24 szá­za­lék­kal nőtt a gyer­mek­vál­la­lá­si kedv az országban.

A gaz­da­sá­gi vál­ság és a bal­ol­dal meg­szo­rí­tó intéz­ke­dé­sei miatt 2010-re Euró­pá­ban Magyar­or­szá­gon csök­kent a leg­ala­cso­nyabb szint­re a gyer­mek­vál­la­lá­si kedv, majd 2012-ben for­du­lat követ­ke­zett be – tudat­ta, hoz­zá­té­ve: tíz éve öt ter­ve­zett gyer­mek­ből három szü­le­tett meg, ma viszont már négy.

Novák Kata­lin hang­sú­lyoz­ta: a kor­mány fő cél­ja tovább­ra is a magyar csa­lá­dok támo­ga­tá­sa, a gyer­mek­vál­la­lás meg­könnyí­té­se és a gaz­da­ság újraindítása.

For­rás: Hira​do​.hu