Hírek Külföldi hirek Az euró­pai bal­ol­dal meg akar­ja buk­tat­ni a magyar kormányt

Az euró­pai bal­ol­dal meg akar­ja buk­tat­ni a magyar kormányt

Nic­o­las Bay: Brüsszel­ben a for­rá­sok meg­vo­ná­sá­val akar­ják meg­foj­ta­ni Magyar­or­szá­got, de a bürok­ra­ták fenye­ge­té­se kevés lesz egy ezer­éves nem­zet­tel szemben

Tanul­mány­út­ra érke­zik a héten Buda­pest­re az Euró­pai Par­la­ment Állam­pol­gá­ri Jogi, Bel- és Igaz­ság­ügyi Bizott­sá­ga, a LIBE dele­gá­ci­ó­ja. Nic­o­las Bay, a fran­cia Nem­ze­ti Tömö­rü­lés EP-kép­vi­se­lő­je, az Iden­ti­tás és Demok­rá­cia frak­ció­ve­ze­tő-helyet­te­se exk­lu­zív inter­jút adott lapunk­nak az út rész­le­te­i­ről és valós céljairól.

Az európai baloldal meg akarja buktatni a magyar kormányt

Az Euró­pai Par­la­men­tet nem érdek­li a való­ság a kép­vi­se­lő sze­rint Fotó: MH/Visegrád Post

– A LIBE-bizott­ság dele­gá­ci­ó­já­nak tag­ja­ként ön is Buda­pes­ten tar­tóz­ko­dik a követ­ke­ző napok­ban. Mi ennek az uta­zás­nak a meg­fo­gal­ma­zott és mi a tény­le­ges célja?

– Nagyon jól tudom, hogy működ­nek az ilyen utak, három éve ugyan­is már volt lehe­tő­sé­gem ugyan­eb­ben a témá­ban Var­só­ba utaz­ni a LIBE-dele­gá­ció tag­ja­ként. Elmé­le­ti­leg ennek a lénye­ge kivizs­gál­ni a jog­ál­la­mi­sá­got ért állí­tó­la­gos sérel­me­ket Magyar­or­szá­gon, alá­tá­maszt­va az alap­szer­ző­dés hetes cik­ke­lye sze­rin­ti eljá­rást, amit a három éve meg­sza­va­zott Sar­gen­ti­ni-jelen­tés indí­tott el. Való­já­ban ez egy sztá­li­nis­ta per, ahol a vád­lot­tat már elő­re elítélték.

– Érdek­li a bal­ol­da­li frak­ció-kat és az Euró­pai Nép­pár­tot, hogy mi tör­té­nik Magyar­or­szá­gon, vagy már elő­re meg­hoz­ták a döntéseiket?

– Az Euró­pai Par­la­ment bal­ol­da­la, bele­ért­ve a Nép­pár­tot is, egy­ál­ta­lán nem mutat való­di érdek­lő­dést az iránt, mi tör­té­nik tény­le­ge­sen Magyar­or­szá­gon. Ők csak meg akar­ják bün­tet­ni a túl kon­zer­va­tív­nak ítélt kor­mányt, a saját prog­resszív sze­szé­lye­i­ket akar­ják rákény­sze­rí­te­ni a magyar embe­rek­re. Nem sza­bad elfe­lej­te­nünk, mi a Magyar­or­szág és Len­gyel­or­szág elle­ni táma­dá­sok ere­de­ti oka. Nem esett túl sok szó a jog­ál­la­mi­ság­ról azelőtt, hogy hat éve Len­gyel­or­szág és Magyar­or­szág elle­nez­te az euró­pai mene­kült­ügyi rend­szer reform­ját, amely köte­le­ző kvó­ta sze­rint akar­ta szét­osz­ta­ni a mig­rán­so­kat. A jog­ál­la­mi­sá­gi vita tehát csak egy ürügy a brüssze­li dik­tá­tu­mok­nak ellen­ál­ló orszá­gok megtörésére.

Elég csak meg­néz­ni a szám­ta­lan állás­fog­la­lást és hatá­ro­za­tot, ame­lyet az Euró­pai Par­la­ment több­sé­ge meg­sza­vaz. Két­ha­von­ta Magyar­or­szág­ról és Len­gyel­or­szág­ról tar­ta­nak vitát a ple­ná­ris ülé­se­ken, és min­dig bűnös­nek talál­ják őket a nők, a mig­rán­sok, az LMBT-sze­mé­lyek jogai és a szó­lás­sza­bad­ság elle­ni kép­zelt táma­dá­sok­ban. A bal­ol­dal állan­dó­an szank­ci­ó­kat és pénz­ügyi bün­te­té­se­ket köve­tel Magyar­or­szág ellen. Ki hin­né el, hogy ami­kor Buda­pest­re jön­nek, objek­tí­ven íté­lik meg a hely­ze­tet? Azért jön­nek, hogy az ideo­ló­gi­á­ju­kat hir­des­sék, és kam­pá­nyol­ja­nak a Fidesz ellen.

– Mi az ön cél­ja ezzel az utazással?

– Min­de­nek­előtt az igaz­sá­got kere­sem. Ennek érde­ké­ben ter­mé­sze­te­sen euró­pai par­la­men­ti kol­lé­gá­im­mal együtt részt veszek a beter­ve­zett talál­ko­zó­kon. Ezzel pár­hu­za­mo­san magam is ter­ve­zek talál­ko­zó­kat aka­dé­mi­ku­sok­kal, újság­írók­kal, kon­zer­va­tív NGO-kkal és kor­mány­za­ti tiszt­ség­vi­se­lők­kel. Egy tel­jes és őszin­te képet aka­rok alkot­ni a hely­zet­ről, ami­ről aztán beszá­mol­ha­tok Brüsszel­ben. Fran­cia­or­szág­ban is aka­rok peda­gó­gi­ai mun­kát végez­ni, hiszen túl sok hazug­sá­got ismé­tel­get­nek Magyar­or­szág­ról, a leg­cse­ké­lyebb isme­ret nél­kül.

Talán emlé­kez­nek rá, három éve Emma­nu­el Mac­ron egy­sze­rű­en kirúg­ta a buda­pes­ti fran­cia nagy­kö­ve­tet, ami­ért a való­ság­ról mert beszá­mo­lót kül­de­ni. A nagy­kö­ve­tünk, Éric Four­ni­er fel­hív­ta a figyel­met az aggasz­tó és irra­ci­o­ná­lis magyar­fó­bi­á­ra, ami a fősod­ra­tú médi­át és a nyu­ga­ti poli­ti­kai osz­tályt jel­lem­zi. Emi­att már más­nap levál­tot­ták. Én a magam részé­ről nem köz­tiszt­vi­se­lő vagyok, hanem a fran­cia embe­rek által meg­vá­lasz­tott kép­vi­se­lő. Emma­nu­el Mac­ron nem hall­gat­tat­hat el engem, el fogom mon­da­ni, amit látok.

– Milyen­nek tart­ja a láto­ga­tás hiva­ta­los prog­ram­ját? Elfo­gult vagy elfogulatlan?

– Egy­elő­re csak elő­ze­tes prog­ra­munk van, de már az is tanul­sá­gos. Nyolc órát töl­tünk azzal, hogy beszél­ges­sünk huszon­öt, kife­je­zet­ten bal­ol­da­li ténye­ző­vel – NGO-kkal, think tank­ek­kel, aka­dé­mi­ku­sok­kal, médi­u­mok­kal, nem­zet­kö­zi szer­ve­ze­tek­kel –, vala­mint egy óra negy­ven­öt per­cet az ellen­zé­ki koa-líci­ó­val és Buda­pest főpol­gár­mes­te­ré­vel. Négy óra és tizen­öt perc jut a kor­mány­za­ti tiszt­ség­vi­se­lők­re és három óra tizen­nyolc kon­zer­va­tív szer­ve­zet­re és saj­tó­ter­mék­re – egyen­ként alig tíz perc!

A prog­ram tehát még nincs vég­le­ge­sít­ve, de az vilá­gos, hogy a kon­zer­va­tív civil tár­sa­da­lom nem kap sok szót. A pro­jekt nyil­ván­va­ló­an egy­ol­da­lú, türel­me­sen meg­hall­gat­ják majd az ellen­zé­ket, vádol­ják a kor­mányt és figyel­men kívül hagy­ják annak támo­ga­tó­it. Az pedig egé­szen bot­rá­nyos, hogy a libe­rá­lis Renew-frak­ció az utol­só pil­la­nat­ban a momen­tu­mos Donáth Annát nevez­te a bizott­ság­ba a román Ramo­na Stru­ga­riu helyé­re. Emlék­szem, a LIBE három évvel ezelőt­ti var­sói jog­ál­la­mi­sá­gi misszi­ó­já­tól eltil­tot­ták a reform­kon­zer­va­tív ECR-frak­ció tag­ját, Marek Jure­ket, mert maga is len­gyel. Most azon­ban a LIBE-bizott­ság szo­ci­a­lis­ta elnö­ke meg­en­ge­di, hogy egy magyar ellen­zé­ki kép­vi­se­lő Buda­pest­re jöj­jön és részt vegyen a mun­kánk­ban.

Ez a ket­tős mér­ce tel­jes­ség­gel szé­gyen­le­tes és meg­mu­tat­ja, hogy az egész uta­zás való­di cél­ja, hogy árt­sa­nak a magyar kor­mány­nak. A misszi­ó­ért fele­lős kép­vi­se­lő, Gwen­do­line Del­bos-Cor­field töké­le­te­sen tovább­vi­szi Judith Sar­gen­ti­ni örök­sé­gét. Már részt vet­tem olyan ülé­se­ken Magyar­or­szág témá­já­ban, ame­lye­ket Del­bos-Cor­field asszony veze­tett, és ő már kiala­kí­tot­ta a véle­mé­nyét. Nem objek­tí­van vizs­gá­lód­ni jön ide, hanem ügyész­ként, vád­ló­ként. Mivel a hon­fi­tár­sam, vala­me­lyest isme­rem is. Fran­cia­or­szág­ban az ilyen poli­ti­kai kör­nye­zet­vé­dő­ket görög­dinnyé­nek nevez­zük – kívül zöld, belül vörös.

– Milyen követ­kez­mé­nyei lehet­nek ennek az újabb misszi­ó­nak? Egy újabb jelen­tés netán?

– Az újabb jelen­tés már készül. A táma­dá­sok­nak nem lesz vége. Besá­roz­ni, desta­bi­li­zál­ni akar­ják a Fideszt, becs­mé­rel­ni a veze­tő­it. A fő cél­juk vagy az, hogy Orbán Vik­tort a válasz­tá­so­kon levált­sák – és itt azért komo­lyan meg kell kér­dő­je­lez­ni ezt a bot­rá­nyos brüssze­li beavat­ko­zást, amellyel nyíl­tan egy nem­ze­ti párt ellen kam­pá­nyol­nak –, vagy hogy enged­jen az EU követeléseinek.

A mód­szer, amit alkal­maz­nak, meg­ve­ten­dő. Miu­tán tudo­má­sul vet­ték, hogy a tör­vé­nyes út, a hetes cik­kely sze­rin­ti eljá­rás zsák­ut­cá­nak bizo­nyult, a pénz­tár­cá­já­nál akar­ják meg­fog­ni Magyar­or­szá­got, túszul ejte­ni a magyar embe­re­ket, meg­fosz­ta­ni őket a hely­re­ál­lí­tá­si és hama­ro­san talán a struk­tu­rá­lis ala­pok for­rá­sai-tól is. Meg akar­ják foj­ta­ni az orszá­got, hogy rosszabb legyen a gaz­da­sá­gi hely­zet, hát­ha a válasz­tók ezért majd a Fideszt teszik fele­lős­sé. De a poszt­na­ci­o­ná­lis nyu­ga­ti elit meg­mu­tat­ja ezzel, mennyi­re híján van a kul­tú­rá­nak. Figyel­men kívül hagy­ják a tör­té­nel­met, azt, hogy a magya­rok­nak min­dig har­col­ni­uk kel­lett a pusz­ta léte­zé­sért is. Hérak­lei­tosz azt mond­ta, a harc minden­nek nem­ző­je. Néhány, a való­ság­tól eltá­vo­lo­dott bürok­ra­ta fenye­ge­té­se kevés lesz egy ezer­éves, az iden­ti­tá­sá­ra büsz­ke nem­zet­tel szemben.

For­rás: Magyar Hírlap