Hírek Elszakított területi hirek Az EU lénye­gé­ben ezt üzen­te az ősho­nos kisebb­sé­gek­nek – álla­ti jogok igen, embe­ri jogok nem

Az EU lénye­gé­ben ezt üzen­te az ősho­nos kisebb­sé­gek­nek – álla­ti jogok igen, embe­ri jogok nem

A konf­lik­tus alap­ve­tő for­rá­sa, hogy az euró­pai poli­ti­kai elit uni­for­mi­zá­ló kul­túr­for­ra­dal­má­ba nem fér­nek bele a nyel­vü­ket és kul­tu­rá­ju­kat ápol­ni aka­ró ősho­nos nem­ze­ti kisebb­sé­gek – töb­bek között erről beszélt Vin­c­ze Loránt, RMDSZ-es EP-kép­vi­se­lő a Sátor­al­ja­új­he­lyen meg­ren­de­zett pót-Tus­vá­nyo­son, a Res­tart/­Re­vi­val-on. Mint kifej­tet­te, az euró­pai ősho­nos kisebb­sé­gek nem tehe­tik meg, hogy a Black Lives Mat­ter moz­ga­lom min­tá­já­ra erő­sza­kos cse­le­ke­de­tek­kel hív­ják fel maguk­ra a figyel­met; ellen­ben, ami­kor a tör­vé­nyes utat végig­jár­va letet­ték a Mino­rity Safe­Pack kisebb­ség­vé­del­mi kez­de­mé­nye­zést, az Euró­pai Bizott­ság egy­sze­rű­en lesö­pör­te azt az asz­ta­lá­ról. Vin­c­ze Loránt meg­je­gyez­te, hogy az álla­tok joga­it védő pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zést a leg­na­gyobb egyet­ér­tés­ben és gyor­sa­ság­gal fogad­ta el az Euró­pai Par­la­ment, amellyel az EU lénye­gé­ben azt üzen­te: álla­ti jogok igen, embe­ri, kisebb­sé­gi jogok nem.

Fotó: Hor­váth Péter Gyula/PestiSrácok.hu

Vin­c­ze Loránt elő­adá­sá­ban arról beszélt, hogy Euró­pá­ban tör­té­nik vala­mi, amely­be az ősho­nos nem­ze­ti kisebb­sé­ge­ket is meg­pró­bál­ják „bete­rel­ni”. Mint fogal­ma­zott, ez nevez­he­tő egy­faj­ta „uni­for­mi­zá­ló kultúrforradalomnak”,

ez a poli­ti­kai eli­tek új pro­jekt­je, amely a sza­bad­ság és a befo­ga­dás elve alatt gya­kor­la­ti­lag kire­keszt min­dent, ami ettől egy kicsit is eltérő.

Hoz­zé­tet­te:

ebbe a keret­be pedig a nem­ze­ti kisebb­sé­gek, a maguk nyel­vét, kul­tú­rá­ját védő közös­sé­gek nem ille­nek bele.

Úgy vél­te, a nem­ze­tek fölöt­ti tár­sa­da­lom nyu­gat-euró­pai trend­je min­dent elsö­pör­ni látszik.

NÉGY LÁB JÓ, KÉT LÁB ROSSZ…

A FUEN elnö­ke arról is beszélt, hogy az ame­ri­kai Black Lives Mat­ter moz­ga­lom kap­csán kirob­bant konf­lik­tus, a meg­moz­du­lá­sok elin­dí­tot­tak egy tren­det. Ugyan­ak­kor az ősho­nos nem­ze­ti kisebb­sé­gek ilyen konf­lik­tu­so­kat nem akar­nak indí­ta­ni, nem akar­ják, hogy emi­att for­dul­jon felé­jük a figye­lem Euró­pá­ban. Vin­c­ze Loránt kifej­tet­te, hogy az ősho­nos kisebb­sé­gek a tör­vé­nyes utat válasz­tot­ták, ami­kor a nehéz­sé­gek elle­né­re a Mino­rity Safe­Pack kez­de­mé­nye­zé­sé­hez össze­gyűj­töt­ték a meg­fe­le­lő szá­mú alá­írást, és ezzel akar­tak az unió tár­gya­ló­asz­ta­lá­hoz ülni. Mint ismert, az Euró­pai Bizott­ság egy moz­du­lat­tal söpör­te le az asz­tal­ról a kez­de­mé­nye­zést, mond­ván, ezzel a témá­val feles­le­ges fog­lal­koz­ni, hiszen biz­to­sí­tot­tak az ősho­nos kisebb­sé­gek jogai. Vin­c­ze Loránt hang­sú­lyoz­ta: ezzel az Euró­pai Bizott­ság gya­kor­la­ti­lag becsap­ta a saját pol­gá­ra­it, azt a mint­egy 50 mil­lió állam­pol­gárt, aki vala­mi­lyen ősho­nos kisebb­ség­hez tar­to­zik. A FUEN elnö­ke meg­je­gyez­te: ezzel pár­hu­za­mo­san az álla­tok joga­it védő pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zést a leg­na­gyobb egyet­ér­tés­ben és gyor­sa­ság­gal fogad­ta el az Euró­pai Par­la­ment. Hoz­zá­tet­te, hogy ezzel az EU azt üzente:

álla­ti jogok: igen; embe­ri, kisebb­sé­gi jogok: nem.

A FÉLRESÖPRÉS ELLENÉRE IS JELENTŐS HATÁSA VOLT A MINORITY SAFEPACKNEK

Vin­c­ze Loránt ugyan­ak­kor kitért arra: az eluta­sí­tás dacá­ra ered­mé­nye­ket is fel tud mutat­ni a kez­de­mé­nye­zés, kezd­ve azzal, hogy Euró­pá­ban sike­rült fel­épí­te­ni az ősho­nos kisebb­sé­gek irán­ti szo­li­da­rí­tást, emel­lett még­is­csak letet­tek az asz­tal­ra egy olyan jogi esz­közt, amely­hez vissza lehet nyúl­ni. Szin­tén fon­tos ered­mény­nek nevez­te, hogy a Kár­pát-meden­cé­ben az euró­pai kisebb­ség­vé­del­met nem­zet­po­li­ti­kai cél­lá tet­ték, és ebben Magyar­or­szág az élen járt. Nem várt hatás­ként ráadá­sul a több­sé­gi nem­ze­tek is a kisebb­sé­gek mögé sora­koz­tak; a német, hol­land, olasz par­la­ment kez­de­mé­nye­zést támo­ga­tó dön­té­sei is erre utalnak.

For­rás: Pes​tis​ra​cok​.hu