Hírek Clevelandi hirek Sport hirek Az észak-ame­ri­kai magyar diasz­pó­ra kupája

Az észak-ame­ri­kai magyar diasz­pó­ra kupája

Bemu­tat­juk a diasz­pó­ra leg­na­gyobb magyar sport­ese­mé­nyét, az Árpád Kupát és annak történetét.

Az Árpád Kupa több mint egy egy­sze­rű sport­ese­mény. A világ leg­nép­sze­rűbb sport­já­nak, a lab­da­rú­gás­nak külö­nös össze­tar­tó ere­je van, ame­lyet ezzel a kupá­val is ápol­ni és meg­tar­ta­ni igye­kez­nek a diasz­pó­rá­ban. Az elmúlt több mint negyed szá­zad­ban az észak-ame­ri­kai diasz­pó­ra egyik leg­ran­go­sabb talál­ko­zó­já­vá és közös­sé­gi ese­mé­nyé­vé vált ebből az egy­sze­rű­nek indu­ló sport­ese­mény­ből. Manap­ság nem­csak komoly szer­ve­zés elő­zi meg, hanem egye­ne­sen a magyar közös­sé­gek pályá­zat for­má­já­ban har­col­nak a szer­ve­zé­si jogért. Iga­zi presz­tí­zsé vált az elmúlt évek során a ren­de­zés joga, így a házi­gaz­da magyar közös­sé­gek szép las­san több és több lehe­tő­sé­get hoz­tak ki ezek­ből a sport­ta­lál­ko­zók­ból. Az elmúlt évek­ben a diasz­pó­ra magyar ama­tőr öreg­fi­úk csa­pa­tai mel­lett még olyan anya­or­szá­gi csa­pa­tok is meg­hí­vást kap­tak, mint az MTK, Szek­szárd vagy Eger öreg­fi­úk csapatai.A 23. Árpád Kupát tavaly augusz­tus­ban Cleve­land­ban ren­dez­ték. A tor­nán nyolc csa­pat ver­seny­zett a kupá­ért, melyet végül a San Fran­cis­co Hun­ga­ri­ans csa­pa­ta vihe­tett haza. A nagy sike­rű szer­ve­zés egyik kulcs­fi­gu­rá­ja Csi­bi Lóránd volt, aki 18 éve él kint Ame­ri­ká­ban. Hét évig ő vezet­te és szer­kesz­tet­te az észak-ame­ri­kai diasz­pó­ra egyet­len három órás magyar nyel­vű rádi­ó­já­nak, a Bocs­kai Rádi­ó­nak az adá­sa­it hét­ről hét­re, önkén­te­sen, ezál­tal is a cleve­landi magyar­ság egyik jól ismert alakja.

A Sporthatároknélkül.hu fel­vet­te a kap­cso­la­tot Csi­bi Lóránd­dal, aki­vel az Árpád Kupa múlt­já­ról és jele­né­ről, illet­ve annak jelen­tő­sé­gé­ről az ame­ri­kai diasz­pó­ra éle­té­ben beszélgettünk.

Hogyan indult 23 éve ez a ran­gos tor­na? Már az első pil­la­nat­tól a mai for­má­ja volt a célja?

A 23. Árpád Kupát szer­vez­tük meg a tavaly Cleve­land­ban, de tud­ni kell, hogy már több mint 23 alka­lom­mal került meg­ren­de­zés­re. Az első tor­nát 26 – 27 éve ját­szot­ták Las Veg­as­ban, akkor még tel­je­sen más cél­lal és körül­mé­nyek közt. A tor­na ala­pí­tói két magyar jó barát, Beré­nyi György Las Veg­as­ból és Hau­er Gyu­la Los Ange­les­ből. Beré­nyi György ismert a Las Vegas‑i artis­ták közül néhá­nyat, akik közt vol­tak magya­rok is, és akik sze­ret­ték a lab­da­rú­gást. Így ott azon a helyen meg­ala­kult egy ama­tőr magyar foci­csa­pat. Beré­nyi ezek után kita­lál­ta, milyen jó len­ne talál­ni még egy csa­pa­tot, aki­vel játsz­hat­ná­nak, így Hau­er Gyu­la Los Ange­les­ben is ala­pí­tott egyet a helyi magya­rok­ból. Iga­zá­ból itt került sor első alka­lom­mal egy Kupá­ra és ez olyan jól sike­rült, hogy a los ange­le­si Kán­tó Mihály is csat­la­ko­zott a szer­ve­zés­hez, és elha­tá­roz­ták, hogy kiter­jesz­tik az akkor még Magyar Kupa néven meg­ala­pí­tott fut­ball alkal­mat a diasz­pó­rá­ra. Első kör­ben fel­vet­ték a kap­cso­la­tot a kana­dai Edmon­ton­nal és Van­cou­ver­rel, akik meg­hí­vást kap­tak már a máso­dik alka­lom­mal szer­ve­zett tor­ná­ra. Az első ren­de­zé­sek még tel­je­sen ama­tőr módon zaj­lot­tak, iga­zá­ból a har­ma­dik, negye­dik alka­lom után öltött komo­lyabb kere­tet, addig csak tapo­ga­tó­zás volt. Már nem biz­tos, hogy a negye­dik vagy ötö­dik alka­lom­tól nevez­het­jük Árpád Kupá­nak az ese­ményt, de ettől füg­gő­en való­já­ban 26 vagy 27 alka­lom­mal került meg­ren­de­zés­re a tor­na. Min­den­eset­re Kán­tó Mihály elmon­dá­sa sze­rint az első hiva­ta­los Árpád Kupát szer­ve­zett kere­tek között 1997-ben szer­vez­ték meg Las Veg­as­ban, ren­des tor­na­ként, magyar szo­kás sze­rint bog­rács­fő­zés­sel a végén. Azelőtt még nem vol­tak belé­pő­dí­jak, ren­des pályák vagy komo­lyabb szer­ve­zés sem, a csa­pa­tok egy­sze­rű­en csak jöt­tek és ját­szot­tak egy­más­sal. Idő­vel Kán­tó Mihály, mint az egyik társ ötlet­gaz­da vet­te át Beré­nyi Gyu­ri bácsi­tól a Tor­na szer­ve­zé­sét, mivel Gyu­ri bácsi meg­be­te­ge­dett és nem volt képes foly­tat­ni. Innen­től kezd­ve let­tek bírók, neve­zé­si díj, komoly pályák, és a tor­na két napos­sá vált, illet­ve a 4 – 6 csa­pat­ból 8 lett. Szin­tén Mihály elmon­dá­sa sze­rint volt egy olyan Árpád Kupa, ame­lyen 12 csa­pat volt jelen, de nem sült el jól. Hiá­ba volt jó a szer­ve­zés, a tor­na utá­ni gála­va­cso­rán nem jelent meg csak 4 – 5 csa­pat, és így az emi­att kelet­ke­zett plusz költ­sé­gek miatt nem eről­tet­ték utá­na a nagyobb kiter­jesz­té­sét a kupának.

Húsz éven át Las Veg­as adott ott­hont az ese­mény­nek, és álta­lá­ban Edmon­ton, Van­cou­ver, San Fran­cis­co, Cleve­land, Los Ange­les és Las Veg­as vett részt a tor­ná­kon. Olyan is volt, hogy nem min­den­ki tudott tisz­ta magyar csa­pat­tal meg­je­len­ni, de a magyar vonal még­is meg­ma­radt, köte­le­ző volt több­ség­ben magya­rok­nak len­ni a pályán. Volt foci, bog­rá­cso­zás, ének­lés, sőt még olyan is volt, hogy lag­zit tar­tot­tak az Árpád Kupán. Kál­mán Lász­ló Los ange­le­si főkon­zul szol­gá­la­ti ide­je alatt min­den alka­lom­mal részt vett, és ezál­tal egy ünne­pi kere­te is kelet­ke­zett az ese­mény­nek, hiszen volt ünne­pi beszéd és zász­ló­fel­vo­nás, sőt már komoly nép­sze­rű­sí­tés is, de iga­zi össze­ko­vá­cso­ló­dás viszont még min­dig hiány­zott. Az össze­gyűlt közös­ség nem volt egy­ben, mivel a leg­több csa­pat együtt jött, de külön szállt meg, és nem iga­zán vol­tak közös prog­ra­mok. Ezek a véle­mé­nyek a Kupán részt­ve­vő csa­pa­tok veze­tő­i­től származnak.

A cleve­landi csa­pat a 2018-as kupán

Kán­tó Mihály 2016-ban, húsz­év­nyi szer­ve­zés után beje­len­tet­te, hogy nem kíván­ja vál­lal­ni a továb­bi szer­ve­zést és ekkor jött az új ötlet, hogy ala­kít­suk át az Árpád Kupát egy Ván­dor­ku­pá­vá, más-más hely­szí­nen, egy­más közös­sé­ge­it, váro­sa­it, szo­ká­sa­it helyi szin­ten is bemu­tat­va és megismerve.

A 21. Árpád Kupát első alka­lom­mal Las Veg­a­son kívül San Fran­cis­có­ban szer­vez­ték meg 8 csa­pat­tal. Nagyon jól sike­rült, sokat köszön­het­tünk már a nép­sze­rű­sí­tés­nek a helyi tévé és a helyi közös­sé­gek is támo­gat­ták, sőt komoly szpon­zo­rok is akad­tak szép szám­ban. San Fran­cis­có­ban is, mint már több­ször az elmúlt évek­ben Magyar­or­szág­ról is érkez­tek csa­pa­tok, Szek­szárd csa­pa­ta mel­lett Eger és az MTK öreg­fi­úk csa­pa­tai.

A San-Fran­cis­co‑i Árpád Kupá­ról a Digi Sport Reg­ge­li Start című műso­rá­ban Sti­ener Tamás beszélt:

Ezt követ­te a 22. Árpád Kupa 2018-ban, Tor­on­tó­ban. Újdon­ság­nak szá­mí­tott mivel első alka­lom­mal került sor Kana­dá­ban erre az ese­mény­re. Szin­tén 8 csa­pat jelent meg. A dísz­ven­dég Szöll­ősi György volt a Sport­új­ság­írók Szö­vet­sé­gé­nek az elnö­ke, illet­ve Magyar­or­szág fut­ball­nagy­kö­ve­te. Sze­ren­csé­re késő őszi idő­pont­hoz képest kifo­gás­ta­lan hét­vé­ge volt, nem volt eső, pedig ebben az idő­szak­ban nagyon gya­ko­ri Tor­on­tó­ban. Itt három magyar­or­szá­gi csa­pat vett részt, az MTK öreg­fi­úk, az egri illet­ve a szek­szár­di öreg­fi­úk. A tor­nát a San Fran­cis­co Hun­ga­ri­ans nyer­te egy lát­vá­nyos mér­kő­zés után.

A 22. Árpád Kupa összefoglalója:

Így jutunk el a tava­lyi 23. Árpád Kupá­hoz, mely­ről az inter­jú máso­dik részé­ben fogunk beszél­ni. Addig is, melyek az Árpád Kupa sza­bá­lyai? Minek az alap­ján dől majd el, hol tart­já­tok a követ­ke­ző kupát?

Az Árpád Kupa egy ama­tőr lab­da­rú­gó kupa, mely inkább öreg­fiú tor­na­ként indult, de az utób­bi évek­ben elha­tá­roz­tuk, hogy kiter­jeszt­jük a fia­ta­lok­ra is, hiszen nagyon fon­tos hosszú távon, hogy egy ilyen ese­mény eljus­son a fia­ta­lok­hoz és közös­sé­gek­ből a fia­tal­ja­ink­nak is legyen lehe­tő­sé­gük részt ven­ni és nevel­ked­je­nek bele a szel­le­mi­sé­gé­be. Fon­tos elv volt min­dig, hogy ama­tőr játé­ko­sok vegye­nek részt, de ebben is tet­tünk közös meg­egye­zés alap­ján több kivé­telt, hiszen az elmúlt évek­ben olyan egy­ko­ri focis­ták tisz­tel­tek meg min­ket, mint a 11-sze­res magyar válo­ga­tott Vin­c­ze Ottó, a 49-sze­res magyar válo­ga­tott Lisz­tes Krisz­ti­án, vagy az 59-sze­res magyar válo­ga­tott Hal­mai Gábor. Az ő jelen­lé­tük nem­csak emel­te a kupák szín­vo­na­lát, hanem pél­da­ként tud­tuk bemu­tat­ni őket a fia­ta­lok­nak.
A sza­bá­lyok­ról annyit, hogy a tor­na kez­de­te előtt tar­tunk egy sors­hú­zós vacso­rát, ahol a csa­pa­tok két-két kép­vi­se­lő­je átbe­szé­li a tor­na sza­bá­lya­it a töb­bi­ek­kel, és sor­sot húz­nak a kupa mér­kő­zé­se­i­ről. Itt szo­kott szó­ba kerül­ni a jövő évi tor­na is, a csa­pa­tok kép­vi­se­lői jel­zik, hogy kívánnak‑e pályáz­ni a követ­ke­ző tor­na szer­ve­zé­si jogá­ra. Tavaly Chi­ca­go, Los Ange­les és Hus­ton kér­te a ren­de­zés jogát. Az elkép­ze­lé­se­i­ket és a szer­ve­zés kivi­te­le­zé­sé­nek rövid ter­vét év végé­ig küld­te el min­den­ki elekt­ro­ni­kus úton a csa­pa­tok kép­vi­se­lő­i­nek, akik év ele­jén hoz­tak dön­tést.


A cleve­landi csa­pat a 2017-es kupán

Öröm­mel jelent­he­tem, hogy a 24. Árpád Kupá­nak a ren­de­zé­si jogát és vele együtt a bizal­mat Chi­ca­go váro­sa kap­ta meg.

Cik­künk hama­ro­san foly­ta­tó­dik. A Csi­bi Lóránd­dal való inter­júnk máso­dik részé­ből meg­tud­hat­ják majd, hogyan sike­rült a 23. Árpád Kupa, illet­ve meg­is­mer­het­jük a cleve­landi diasz­pó­rá­ban élő magyar­ság jele­nét és jövő­jét.

Szer­ző: Tőkés Máté