Hírek Sport hirek Az ere­de­ti ter­vek sze­rint játsszák le a BL-nyol­cad­dön­tők visszavágóit

Az ere­de­ti ter­vek sze­rint játsszák le a BL-nyol­cad­dön­tők visszavágóit

Az euró­pai szö­vet­ség (UEFA) csü­tör­tö­kön közöl­te, hogy a BL-nyol­cad­dön­tő­ben hát­ra­lé­vő négy vissza­vá­gót, a Man­ches­ter City-Real Mad­rid (az első meccsen 2 – 1), a Bayern Mün­chen-Chel­sea (3−0), a Juven­tus-Lyon (0−1) és a Bar­ce­lo­na-Napo­li (1−1) talál­ko­zó­kat az ere­de­ti­leg is pálya­vá­lasz­tó együt­te­sek ott­ho­ná­ban játsszák le, augusz­tus 7‑én vagy 8‑án.

Két kivé­tel­től elte­kint­ve a nor­mál módon ren­de­zik a két euró­pai lab­da­rú­gó kupa­so­ro­zat, a Baj­no­kok Ligá­ja és az Euró­pa-liga nyol­cad­dön­tő­i­nek már­ci­us köze­pé­ről augusz­tus ele­jé­re halasz­tott vissza­vá­gó­it.Az eredeti tervek szerint játsszák le a BL-nyolcaddöntők visszavágóitÜres lelá­tók előtt, de ott­hon játsz­hat a BL-nyol­cad­dön­tők vissza­vá­gó­ján a Bar­ca isFo­tó: AFP/Jose Jordan

A BL-ben négy együt­tes – az Ata­lan­ta, az Atlé­ti­co Mad­rid, a Gulá­csi Pétert és Wil­li Orbánt is fog­lal­koz­ta­tó RB Leip­zig, vala­mint a Paris Saint-Ger­ma­in – már az előtt biz­to­sí­tot­ta helyét a leg­jobb nyolc között, hogy a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt fel­füg­gesz­tet­ték vol­na a küzdelmet.

Az El-ben annyi a különb­ség, hogy ott két olasz-spa­nyol páro­sí­tás­nál már a nyol­cad­dön­tők első talál­ko­zó­it sem tud­ták meg­ren­dez­ni. Az Inter­naz­io­nale-Geta­fe és a Sevil­la-AS Roma pár­harc így most a töb­bi­től elté­rő­en egyet­len talál­ko­zón, sem­le­ges hely­szí­nen dől el. Ennek a két össze­csa­pás­nak Német­or­szág Észak-Raj­na-Veszt­fá­lia tar­to­má­nya ad ott­hont. A nyolc El-mér­kő­zést augusz­tus 5‑én vagy 6‑án ren­de­zik. Mind­két kupa­so­ro­zat talál­ko­zó­it zárt kapuk mögött játsszák.

Az már júni­us köze­pén eldőlt, hogy a BL-ben és az El-ben is nyolc­csa­pa­tos tor­ná­val feje­zik be a soro­za­tot, előb­bit Por­tu­gá­li­á­ban, utób­bit Német­or­szág­ban. A negyed- és elő­dön­tők mind­két soro­zat­ban a szo­ká­sok­tól elté­rő­en egy mér­kő­zé­sen dől­nek el. A BL-tor­ná­ra Lissza­bon­ban kerül sor augusz­tus 12. és 23. között, míg az El-tor­nát Gel­sen­kirchen, Düs­sel­dorf, Duis­burg és a dön­tő hely­szí­né­ül is szol­gá­ló Köln ren­de­zi augusz­tus 10. és 21. között. A sor­so­lást pén­te­ken tart­ják Nyonban.

For­rás: Magyar Hirlap