Hírek Magyarországi hírek Az EPP nél­kül kell fel­épí­te­ni az euró­pai demok­ra­ti­kus jobboldalt

Az EPP nél­kül kell fel­épí­te­ni az euró­pai demok­ra­ti­kus jobboldalt

Orbán Vik­tor Sza­miz­dat 6. cím­mel a követ­ke­ző írást tet­te köz­zé csü­tör­tö­kön a honlapján:„A Fidesz kilé­pett az Euró­pai Nép­párt euró­pai par­la­men­ti frak­ci­ó­já­ból. Nem fogad­ta el, hogy az euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő­i­nek joga­it és ezzel a magyar sza­va­zók joga­it is kor­lá­toz­zák a frak­ció alap­sza­bály­za­tá­nak módosításával.

Miköz­ben mi itt, Magyar­or­szá­gon és más veze­tők a saját orszá­guk­ban szó sze­rint élet-halál har­cot foly­tat­nak a koro­na­ví­rus ellen, az EPP kis­ded hatal­mi játé­kok­ban leli örö­mét a brüssze­li bürok­ra­ták bubo­rék­já­ban. Ez vállalhatatlan.

Kilé­pé­sünk új pers­pek­tí­vát nyit az euró­pai poli­ti­ká­ban is. Köz­tu­dott, hogy mi, magya­rok a folya­ma­to­san hát­rá­ló és a poli­ti­kai érté­ke­it a süllye­dő lég­ha­jó­ból kido­bá­ló EPP‑t újra Euró­pa veze­tő szel­le­mi és poli­ti­kai ere­jé­vé akar­tuk ten­ni. Nagy, erős, demok­ra­ti­kus jobb­ol­dal­lá, amely a cent­rum­pár­to­kat, a kon­zer­va­tív és tra­di­ci­o­ná­lis keresz­tény­de­mok­ra­ta pár­to­kat és sza­va­zó­i­kat is képes egy nagy közös poli­ti­kai ott­hon­ba összegyűjteni.

Ez a lehe­tő­ség teg­nap elve­szett” – húz­ta alá a kor­mány­fő, aki szerint

az EPP vég­leg az euró­pai bal­ol­dal csa­tol­má­nyá­vá vált. A mig­rá­ció, a csa­lá­di érté­kek, a nem­ze­ti szu­ve­re­ni­tás, vagy­is a kor nagy kér­dé­se­i­ben nincs töb­bé különb­ség az EPP és az euró­pai bal­ol­dal között.

A minisz­ter­el­nök úgy fogal­ma­zott, hogy „jó okkal gyújt­hat­nak öröm­tü­ze­ket az euró­pai bal­ol­dal párt­jai és veze­tő­ik. Egy újabb párt­tal gyarapodtak.

A mi fel­ada­tunk is vilá­gos. Most az EPP nél­kül kell fel­épí­te­ni az euró­pai demok­ra­ti­kus jobb­ol­dalt, amely ott­hont nyújt azok­nak az euró­pai pol­gá­rok­nak, akik nem akar­nak mig­rán­so­kat, nem akar­nak mul­ti­kul­t­u­ra­liz­must, nem estek LMBTQ-őrü­let­be, védik Euró­pa keresz­tény hagyo­má­nya­it, tisz­te­lik a nem­ze­tek szu­ve­re­ni­tá­sát, és nem­ze­tü­ket nem a múlt­juk, hanem a jövő­jük részé­nek tekintik.

Itt az idő! Éljen a demok­ra­ti­kus jobb­ol­dal! For­tes for­tu­na adi­u­vat!” – zár­ta sora­it Orbán Viktor.

For­rás: Magyar Nemzet