Hírek Amerikai hirek Az elnök­vá­lasz­tást novem­ber 3‑án tartják

Az elnök­vá­lasz­tást novem­ber 3‑án tartják

Trump koráb­bi fel­ve­té­sét repub­li­ká­nus és demok­ra­ta pár­ti veze­tő poli­ti­ku­sok egy­aránt elutasították.

Az elnök­vá­lasz­tást novem­ber 3‑án tart­ják – jelen­tet­te ki Mark Mea­dows, Donald Trump ame­ri­kai elnök kabi­net­fő­nö­ke vasár­nap a CBS tele­ví­zi­ó­nak adott inter­jú­já­ban. A CBS Szem­ben a nem­zet­tel című heti poli­ti­kai vita­mű­so­rá­ban Mea­dows han­goz­tat­ta: az elnök­nek „soha nem állt szán­dé­ká­ban bár­mely válasz­tást is elha­lasz­ta­ni”. A levél­ben tör­té­nő sza­va­zás miatt, ame­lyet a demok­ra­ta pár­ti poli­ti­ku­sok szor­gal­maz­nak, a válasz­tá­si ered­mé­nyek kése­del­met szen­ved­nek, mert a pos­ta „egy­sze­rű­en nincs fel­ké­szül­ve a bonyo­lí­tá­sá­ra” – tet­te hoz­zá. Jason Mil­ler, Donald Trump bel­po­li­ti­kai tanács­adó­ja a Fehér Ház­ban, hason­ló állás­pon­tot fej­tett ki vasár­nap a Fox tele­ví­zi­ó­ban. „A válasz­tá­sok novem­ber 3‑án lesz­nek és az elnök azt akar­ja, hogy a válasz­tá­sok novem­ber 3‑án legye­nek” – fogalmazott.

Donald Trump csü­tör­tö­kön a Twit­te­ren fel­ve­tet­te a válasz­tá­sok eset­le­ges elha­lasz­tá­sá­nak lehe­tő­sé­gét, arra hivat­koz­va, hogy a levél­ben tör­té­nő sza­va­zás magá­ban rej­ti a csa­lás lehe­tő­sé­gét is. Később, egy másik Twit­ter-bejegy­zé­sé­ben rövid vide­ót is csa­tolt, amely a levél­sza­va­zás model­le­zé­sé­ről szólt. Ebből töb­bek között az derült ki, hogy száz levél­sza­va­zat­ból három­nak tel­je­sen nyo­ma veszett. „Egy szo­ros válasz­tá­si ered­mény­nél három szá­za­lék kri­ti­kus, kivált, ha rekord­szá­mú sza­va­zó vok­sol levél­ben” – lehe­tett hal­la­ni a videó kommentárjában.

Trump fel­ve­té­sét repub­li­ká­nus és demok­ra­ta pár­ti veze­tő poli­ti­ku­sok egy­aránt eluta­sí­tot­ták. Mitch McCon­nell, a sze­ná­tus több­sé­gi repub­li­ká­nus frak­ci­ó­já­nak veze­tő­je pél­dá­ul úgy fogal­ma­zott: „a kong­resszus tör­té­ne­te során még soha nem for­dult elő, sem hábo­rúk, sem gaz­da­sá­gi vál­sá­gok ide­jén, de még a pol­gár­há­bo­rú ide­jén sem, hogy a szö­vet­sé­gi tör­vény­ben rög­zí­tett válasz­tás ide­jét elha­lasz­tot­ták vol­na, és most is meg fog­juk olda­ni, hogy novem­ber 3‑án is meg­tart­has­suk.” Nancy Pel­o­si, demok­ra­ta pár­ti ház­el­nök arra emlé­kez­te­tett, hogy ilyen ügy­ben dön­tést egyéb­ként csak­is a kong­resszus hoz­hat­na. Pel­o­si vasár­nap az ABC tele­ví­zió Ez a hét című műso­rá­ban arról beszélt, hogy egész­ség­ügyi okok miatt „alap­ve­tő fon­tos­sá­gú” a levél­sza­va­zás. „Az embe­rek­nek nem sza­bad válasz­ta­ni­uk az egész­sé­gük és a sza­va­za­tuk között, és ez nagyon fon­tos” – fogal­ma­zott, hoz­zá­té­ve, hogy ifjabb Donald Trump – az elnök leg­idő­sebb fia – egy év ele­jén tar­tott idő­sza­ki válasz­tá­son Kali­for­ni­á­ban levél­sza­va­zást sürgetett.

A szö­vet­sé­gi pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­um egyéb­ként a héten bele­egye­zett abba, hogy a kor­mány­zat tíz­mil­li­árd dol­lá­ros köl­csönt nyújt­son az Egye­sült Álla­mok eladó­so­dott pos­tai szol­gá­la­tá­nak, amely – éppen anya­gi gon­dok­ra hivat­koz­va – a levél­sza­va­zás lebo­nyo­lí­tá­sá­nak vár­ha­tó nehéz­sé­ge­i­re figyel­mez­te­tett. A pos­ta élén idén május óta a repub­li­ká­nus Lou­is DeJoy sze­mé­lyé­ben új veze­tő áll.

For­rás: Magyar Nem­zet / MTI