Hírek Amerikai hirek Az elnök sze­rint szűk­mar­kú a kong­resszu­si mentőcsomag

Az elnök sze­rint szűk­mar­kú a kong­resszu­si mentőcsomag

Trump nagyon elé­ge­det­len a meg­sza­va­zott gaz­da­ság­ösz­tön­ző cso­mag­gal, a vétó­já­val fenyeget.

Donald Trump ame­ri­kai elnök nagyon elé­ge­det­len a koro­na­ví­rus-vál­ság ellen­sú­lyo­zá­sá­ra hiva­tott, 892 mil­li­árd dol­lár össze­gű gaz­da­ság­ösz­tön­ző cso­mag­gal, ame­lyet a kong­resszus hosszú vita után nagy aránnyal meg­sza­va­zott, és min­den­ki arra szá­mí­tott, hogy az elnök is támo­gat­ja, ezért alá­ír­ja. A Twit­ter­re ked­den fel­tett egyik vide­ó­já­ban azzal fenye­ge­tett, hogy meg­vé­tóz­za, ha nem vál­toz­tat­nak rajta.

Trump gya­lá­za­tos­nak nevez­te a cso­ma­got ami­att, hogy sze­rin­te nagyon kis össze­ge­ket tar­tal­maz az ame­ri­kai magán­em­be­rek és az élet­ben mara­dá­sért küz­dő étter­mek támo­ga­tá­sá­ra, miköz­ben feles­le­ges kiadá­sok van­nak ben­ne, túl sok támo­ga­tás jut pél­dá­ul kül­föl­di orszá­gok­nak. Mint mond­ta, egy­ál­ta­lán nem ilyet várt. Pedig pénz­ügy­mi­nisz­te­re, Ste­ven Mnu­chin figye­lem­mel kísér­te a kong­resszu­si vitát.

A dis­pu­tá­ban a demok­ra­ták egy nagyobb össze­gű cso­mag elfo­ga­dá­sát szor­gal­maz­ták, amely lehe­tő­sé­get biz­to­sí­tott vol­na a tag­ál­la­mok és helyi önkor­mány­za­tok segé­lye­zé­sé­re, míg a repub­li­ká­nu­sok egy olyan szű­kebb cso­ma­got akar­tak, amely a jár­vány miatt kelet­ke­zett adós­sá­gok ügyé­ben biz­to­sí­tott vol­na fele­lős­ség­vé­del­met a vál­lal­ko­zá­sok­nak. A pár­tok úgy tud­tak meg­ál­la­pod­ni, hogy kihagy­ták a cso­mag­ból ezt a két ele­met. A leg­fon­to­sabb ele­mek között van, hogy a rászo­ru­lók­nak tar­tott magán­sze­mé­lyek kap­nak egy egy­sze­ri 600 dol­lá­ros segélyt, a mun­ka­nél­kü­li­ek­nek pedig heti 300 dol­lár­ral meg­eme­lik a segé­lyét 11 héten át.Trump sze­rint a 600 helyett 2000 dol­lárt kel­le­ne adni a rászo­ru­ló magán­sze­mé­lyek­nek, és 4000-et a pároknak.

„Ter­jessze­nek fel egy elfo­gad­ha­tó ösz­tön­ző cso­ma­got, külön­ben csak a követ­ke­ző kor­mány tud majd ilyet jóvá­hagy­ni, de az lehet, hogy én leszek!” - szó­lí­tot­ta fel a kongresszust.

Ezzel arra utalt, hogy meg­győ­ző­dé­se sze­rint töme­ges csa­lás tör­tént az elnök­vá­lasz­tá­son, és neki kel­lett vol­na nyer­nie, nem pedig demok­ra­ta pár­ti vetély­tár­sá­nak, Joe Biden­nek. Mind a kép­vi­se­lő­ház, mind a sze­ná­tus több mint két­har­ma­dos több­ség­gel fogad­ta el a cso­ma­got, ami azt jelen­ti, hogy hason­ló ará­nyok­kal bőven felül tud­nak bírál­ni egy elnö­ki vétót, hacsak a repub­li­ká­nu­sok meg nem aka­dá­lyoz­zák ezt. A cso­ma­got elvi­leg tud­ja módo­sí­ta­ni a kong­resszus, de nagyon soká­ig eltart­hat, amíg újra­tár­gyal­ják több ezer ele­mét. Ha nem vál­toz­tat­nak raj­ta, akkor az elnök vagy alá­ír­ja, vagy meg­vé­tóz­za, vagy nem csi­nál sem­mit, és akkor auto­ma­ti­ku­san tör­vény­erő­re lép.

For­rás: Magyar Nem­zet / MTI