Hírek Amerikai hirek Az elnök mér­ge­ző pro­pa­gan­dá­ról beszél és haza­fi­as neve­lést sürget

Az elnök mér­ge­ző pro­pa­gan­dá­ról beszél és haza­fi­as neve­lést sürget

Az isko­lák­ban tapasz­tal­ha­tó mér­ge­ző pro­pa­gan­dá­ról beszélt és haza­fi­as neve­lést sür­ge­tett Donald Trump ame­ri­kai elnök csü­tör­tö­kön a washing­to­ni Nem­ze­ti Levél­tár­ban, ahol az ame­ri­kai alkot­mány 1787-es alá­írá­sá­ra ren­de­zett ünnep­sé­gen mon­dott beszédet.

Az elnök osto­roz­ta a Black Lives Mat­ter (BLM, Feke­te éle­tek szá­mí­ta­nak) nevű moz­gal­mat és az 1619-es Pro­ject nevű prog­ra­mot. Ez utób­bi sze­rint – ame­lyet a The New York Times­ban meg­je­len­te­tett esszé­so­ro­zat vázolt fel 2019 augusz­tu­sá­ban – az Egye­sült Álla­mok tör­té­nel­me nem az 1775-ös füg­get­len­sé­gi hábo­rú­val, az észak-ame­ri­kai gyar­ma­tok Nagy-Bri­tan­ni­á­tól tör­té­nő elsza­ka­dá­sá­val kez­dő­dött, hanem 1619-ben, az első rab­szol­gák Ame­ri­ká­ba szállításakor.

– Azért vagyunk itt, hogy kinyi­lat­koz­tas­suk: soha nem vet­jük alá magun­kat a zsar­nok­ság­nak. Vissza­kö­ve­tel­jük tör­té­nel­mün­ket és orszá­gun­kat min­den faj­tá­jú, bőr­szí­nű, val­lá­sú és világ­né­ze­tű állam­pol­gá­ra szá­má­ra – jelen­tet­te ki Trump. Hang­sú­lyoz­ta, hogy Ame­ri­ka ala­pí­tó atyái olyan folya­ma­tot is elin­dí­tot­tak, amely végül a rab­szol­ga­ság fel­szá­mo­lá­sá­hoz, a pol­gá­ri jogok biz­to­sí­tá­sá­hoz, később pedig a fasiz­mus és a kom­mu­niz­mus legyő­zé­sé­hez vezetett.

– Az embe­ri tör­té­ne­lem leg­tisz­tes­sé­ge­sebb, egyen­lő­sé­get biz­to­sí­tó és virág­zó nem­ze­tét hoz­ták lét­re – mondta.

Trump haza­fi­as neve­lést sür­ge­tett: fia­tal­ja­in­kat Ame­ri­ka sze­re­te­té­re kell taní­ta­ni – szö­gez­te le, s beje­len­tet­te, hogy

orszá­gos bizott­sá­got hoz lét­re a pat­ri­ó­ta okta­tás elősegítésére.

Fon­tos­nak mond­ta az ame­ri­kai tör­té­ne­lem és annak sze­mé­lyi­sé­ge­i­nek tisz­te­le­tét, és kifej­tet­te, hogy bör­tön­bün­te­tést érde­mel­né­nek azok, akik enge­dély nél­kül elszál­lít­ják vagy lebont­ják az ame­ri­kai tör­té­ne­lem sze­rep­lő­i­nek szobrait.

Utal­va az elmúlt hóna­pok­ban tapasz­talt, s gyak­ran erő­szak­ba tor­kol­ló meg­moz­du­lá­sok­ra, ame­lye­ket a faj­gyű­lö­let és a rend­őri erő­szak ellen ren­dez­tek, Donald Trump kijelentette:

„a bal­ol­da­li lázon­gá­sok és fel­for­du­lás az isko­lá­ink­ban évti­ze­dek óta foly­ta­tott indokt­ri­ná­ció köz­vet­len következménye”.

Hang­sú­lyoz­ta, hogy „az ame­ri­kai szü­lők nem fogad­ják el a poli­ti­kai esz­mé­nek alá­ren­delt okta­tást az isko­lák­ban és a nem tet­sző véle­mé­nyek elfoj­tá­sát a mun­ka­he­lye­ken, vagy a hagyo­má­nyos hit, kul­tú­ra és érték­rend elnyo­má­sát a nyilvánosságban”.

For­rás: MTI / Magyar Nemzet