Hírek Amerikai hirek „Az elmúlt 25 év leg­ha­lá­lo­sabb szep­tem­be­re”: ropog­tak a fegy­ve­rek Chicagóban

„Az elmúlt 25 év leg­ha­lá­lo­sabb szep­tem­be­re”: ropog­tak a fegy­ve­rek Chicagóban

A demok­ra­ták irá­nyí­tá­sa alatt lévő nagy­vá­ros­ban nem sike­rül meg­fé­kez­ni az erőszakot

Az elmúlt 25 év leg­ha­lá­lo­sabb szep­tem­be­rét köny­vel­het­ték el a ható­sá­gok Chi­ca­gó­ban: az észak-ame­ri­kai nagy­vá­ros­ban csak idén hat­száz­hoz köze­lít a gyil­kos­sá­gi ese­tek szá­ma, miköz­ben 2020 utol­só negyed­éve még hát­ra­van – hív­ta fel a figyel­met a chi­ca­gói rend­őr­ka­pi­tány­ság friss jelen­té­se. Az ada­tok­ból kide­rült, hogy csak idén szep­tem­ber­ben 81 ember­ölés tör­tént – a halál­ese­tek szá­ma az ősz első hónap­já­ra lebont­va 1993 óta nem volt ilyen magas; akkor a gyil­kos­sá­gok szá­ma 84 volt, a nyil­ván­tar­tás­ba vett lövöl­dö­zé­sek szá­ma pedig 309. A hiva­ta­los sta­tisz­ti­kai ada­tok egyéb­ként azt tük­rö­zik, hogy miköz­ben – fel­te­he­tő­en a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt beve­ze­tett intéz­ke­dé­sek­kel össze­füg­gés­ben – a bűn­cse­lek­mé­nyek szá­ma összes­sé­gé­ben hét szá­za­lék­kal csök­kent az elő­ző évhez képest, ugyanakkor

a gyil­kos­sá­gok szá­ma 50, a lövöl­dö­zé­sek szá­ma pedig 51 szá­za­lék­kal növe­ke­dett 2019-hez viszonyítva.

Az elmúlt hét­vé­ge tanul­sá­ga sze­rint ugyan­ak­kor októ­ber­ben sem lesz jobb a hely­zet: pén­tek este és hét­fő reg­gel között ugyan­is leg­alább öt ember vesz­tet­te éle­tét egy­más­tól füg­get­len lövöl­dö­zé­sek során, miköz­ben továb­bi 32 – köz­tük négy tiné­dzser – súlyo­san meg­se­be­sült. Ez azon­ban még min­dig elma­rad a szep­tem­ber utol­só hét­vé­gé­jén nyil­ván­tar­tás­ba vett ada­tok­tól, akkor ugyan­is kilenc embert öltek meg és 41-en sérül­tek meg. Az év első kilenc hónap­já­ban 2470 lövöl­dö­zés­ről szá­mol­tak be a nagy­vá­ros­ban, ami orszá­gos mér­ték­ben is sok­ko­ló adat; ezek­nek 3110 áldo­za­ta lett, míg az ember­ölés­ben elhuny­tak pon­tos szá­ma 588. A rend­őr­ka­pi­tány­sá­got külö­nö­sen aggaszt­ja, hogy

az ember­ölé­sek szá­ma már ez év augusz­tu­sá­ban meg­ha­lad­ta a 2019-es év 12 hónap­ja alatt regiszt­rált gyil­kos­sá­gok számát.

A chi­ca­gói WTTW hír­csa­tor­na por­tál­ja emlé­kez­tet: nem vélet­len, hogy a nagy­vá­ros­ban az elmúlt hóna­pok­ban a tömeg­tün­te­té­sek nyo­mán elha­ra­pó­dzó erő­szak a szö­vet­sé­gi kor­mány figyel­mét is fel­kel­tet­te. Donald Trump ame­ri­kai elnök még júli­us végén jelen­tet­te be, hogy meg­nö­ve­li a szö­vet­sé­gi rend­őrök lét­szá­mát Chi­ca­go váro­sá­ban. Az intéz­ke­dés annak az átfo­gó kor­mány­za­ti terv­nek a része, amely­nek cél­ja az erő­sza­kos bűnö­zés vissza­szo­rí­tá­sa az Egye­sült Álla­mok váro­sa­i­ban a helyi rend­őr­ség­gel együtt­mű­köd­ve. A ter­vet Ope­ra­ti­on Legend­nek (Legend had­mű­ve­let) neve­zik, annak a LeGend Tali­fer­ro nevű négy­éves kis­fi­ú­nak az emlé­ké­re, akit júni­us végén lőt­tek agyon Kan­sas City­ben az erő­szak­ba tor­kol­ló tün­te­té­sek során.

Mint isme­re­tes, a demok­ra­ták irá­nyí­tá­sa alatt lévő Chi­ca­go egyi­ke azon ame­ri­kai nagy­vá­ro­sok­nak, ahol a feke­ték egyen­lő joga­i­ért küz­dő, az elmúlt hóna­pok­ban szé­les körű moz­ga­lom­má duz­zadt szer­ve­zet, a Black Lives Mat­ter moz­gó­sí­tá­sa tün­te­tés- és fosz­to­ga­tás­so­ro­za­tot eredményezett.

For­rás: Magyar Nemzet