Hírek Sport hirek Az éjjel soha nem érhet véget!

Az éjjel soha nem érhet véget!

69 év után ismét dia­dal­mas­kod­tunk Angliában

A magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott ked­den 4 – 0‑ra nyert Ang­lia ven­dé­ge­ként a Nem­ze­tek Ligá­ja A diví­zi­ó­já­nak negye­dik for­du­ló­já­ban, így 69 év után dia­dal­mas­ko­dott újra a szi­get­or­szág­ban, sike­ré­vel pedig a 3. cso­port élé­re ugrott.

A nem­ze­ti együt­tes leg­utóbb 1953-ban győ­zött Ang­li­á­ban, akkor az Évszá­zad mér­kő­zé­sén a Pus­kás Ferenc fém­je­lez­te Arany­csa­pat dia­dal­mas­ko­dott 6 – 3‑ra.

A wol­ver­hamp­to­ni talál­ko­zón Sal­lai Roland dup­lá­zott, a haj­rá­ban beta­lált még Nagy Zsolt és Gaz­dag Dáni­el is.

Mivel a cso­port másik meccsén a néme­tek 5 – 2‑re ver­ték az Euró­pa-baj­nok ola­szo­kat, a magyar együt­tes az élre ugrott, és a cso­port­győ­ze­le­mért játsz­hat szep­tem­ber 23-án, ami­kor a néme­tek ven­dé­ge lesz Lip­csé­ben, majd három nap­pal később az ola­szo­kat fogadja.

A haza­i­ak him­nu­sza alatt az angol szur­ko­lók a szi­get­or­szág lobo­gó­ját for­má­zó élő­kép­pel köszön­töt­ték ked­ven­ce­i­ket, ugyan­ak­kor meg­le­he­tő­sen sport­sze­rűt­le­nül visel­ked­tek addig, amíg a magyar him­nusz szólt: előbb fütyül­tek, majd han­go­san kia­bál­tak és éne­kel­tek közben.Az első per­cek­ben már­is lát­ha­tó volt, hogy az ango­lok sem­mit sem akar­nak a vélet­len­re bíz­ni, igye­kez­tek folya­ma­to­san a magya­rok tér­fe­lén tar­ta­ni a lab­dát, és nyo­mást helyez­ni a ven­dég­vé­de­lem­re. Két lehe­tő­sé­get ki is dol­goz­tak, de előbb a befe­je­zés­be csú­szott hiba, majd Dibusz kezé­ben halt el a pró­bál­ko­zás. Negyed­óra eltel­té­vel egy veszély­te­len­nek tűnő szi­tu­á­ci­ó­ban Sty­les har­colt ki sza­bad­rú­gást, mely­ből a védő Sto­nes és Rams­dale kapus „segít­sé­gé­vel” Sal­lai meg­sze­rez­te a magya­rok veze­tő gólját.

A foly­ta­tás­ban Mar­co Ros­si együt­te­se igye­ke­zett tovább­ra is kom­pakt módon véde­kez­ni és kevés terü­le­tet hagy­ni a házi­gaz­dák gyors játé­ko­sai szá­má­ra. Az ango­lok ezzel együtt egy-két alka­lom­mal veszé­lyez­tet­tek, egy­szer nagy hely­zet­ben Saka és Bel­lingham egy­mást sze­rel­te le a magya­rok tizen­ha­to­sá­nál. A másik olda­lon Sza­lai Ádám har­colt ki mes­te­ri módon egy sza­bad­rú­gást, mely­nek elvég­zé­se után James­nek a gól­vo­nal­ról kel­lett kife­jel­nie a lab­dát. Az ellen­ak­ci­ó­nál Bowen lódul­ha­tott meg, de a hát­ra sprin­te­lő Szo­bosz­lai nagy­sze­rű­en tisz­tá­zott elő­le a tizen­ha­to­son belül.

A fél­idő haj­rá­já­hoz érve még veszé­lye­seb­bé vált a haza­i­ak játé­ka, leg­na­gyobb hely­ze­tük viszont az volt, ami­kor a men­te­ni igyek­vő Orbán a saját kapu­ja felé fejel­te az oldal­ról beadott lab­dát: Dibusz résen és jó helyen volt, bra­vúr­ral hárított.

For­du­lás után vál­to­zat­la­nul folya­ma­tos nyo­más alatt volt a magya­rok kapu­ja, de a véde­ke­zés tovább­ra is rend­ben volt, igaz, néhány alka­lom­mal kevés hiány­zott az ango­lok­nak az egyen­lí­tés­hez. Ros­si tanít­vá­nyai több­sé­gé­ben jól és nagyon haté­ko­nyan szű­kí­tet­ték a terü­le­tet a saját tér­fe­lü­kön, ezzel a játék­kal pedig komo­lyan meg­gyűlt az ango­lok baja. A magya­rok szö­vet­sé­gi kapi­tá­nya végig a tech­ni­kai zóna szé­lé­ről irá­nyí­tott, egy­szer annyi­ra heve­sen vitat­va a játék­ve­ze­tő íté­le­tét, hogy sár­ga lapot is kapott.

A haza­i­ak szá­má­ra a 70. perc hoz­ta el a hideg­zu­hanyt, egy magyar ellen­tá­ma­dás végén ugyan­is Sal­lai ismét ered­mé­nyes volt, ezt pedig már a hazai közön­ség sem néz­te el a ked­ven­cek­nek, töb­ben nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal illet­ték a három­orosz­lá­no­sok teljesítményét.

Az angol fut­bal­lis­ták is érez­ték, hogy nem hagy­hat­ják annyi­ban a meccset, jóval nagyobb sebes­ség­re kap­csol­tak és sor­ra dol­goz­ták ki a kisebb-nagyobb lehe­tő­sé­ge­ket, hama­ro­san azon­ban Nagy Zsolt gól­ja már-már kegye­lem­dö­fés­sel ért fel a szá­muk­ra. A házi­gaz­dák ráadá­sul két perc múl­va ember­hát­rány­ba is kerül­tek, így a slussz­po­én Gaz­dag Dáni­e­lé lett, aki az utol­só előt­ti perc­ben beál­lí­tot­ta a végeredményt.

Az angol játé­ko­sok a közön­ség han­gos pfú­jo­lá­sa és fütyü­lé­se kísé­re­té­ben hagy­ták el a pályát, míg a magya­rok a marok­nyi Ang­li­á­ba eluta­zott szur­ko­ló­juk­kal együtt éne­kel­ték el a him­nuszt, s ünne­pel­ték a tel­je­sen meg­ér­de­melt sikert.

A nem­ze­ti együt­tes leg­utóbb 1953-ban győ­zött Ang­li­á­ban, akkor az Évszá­zad mér­kő­zé­sén a Pus­kás Ferenc fém­je­lez­te Arany­csa­pat dia­dal­mas­ko­dott 6 – 3‑ra.

A wol­ver­hamp­to­ni talál­ko­zón Sal­lai Roland dup­lá­zott, a haj­rá­ban beta­lált még Nagy Zsolt és Gaz­dag Dáni­el is.

Mivel a cso­port másik meccsén a néme­tek 5 – 2‑re ver­ték az Euró­pa-baj­nok ola­szo­kat, a magyar együt­tes az élre ugrott, és a cso­port­győ­ze­le­mért játsz­hat szep­tem­ber 23-án, ami­kor a néme­tek ven­dé­ge lesz Lip­csé­ben, majd három nap­pal később az ola­szo­kat fogadja.

Nem­ze­tek Ligá­ja, A diví­zió, 3. cso­port, 4. for­du­ló:
Ang­lia-Magyar­or­szág 0 – 4 (0−1)
Wol­ver­hamp­ton, Moli­ne­ux Sta­di­on, 28 839 néző, v.: Clé­ment Tur­pin (fran­cia)
gól­szer­zők: Sal­lai (16., 70.), Nagy Zs. (80.), Gaz­dag (89.)
piros lap: Sto­nes (82.)
sár­ga lap: Sto­nes (37., 82.), Wal­ker (85.)

Ang­lia:
Aaron Rams­dale – Kyle Wal­ker, Marc Gué­hi, John Sto­nes, Ree­ce James – Conor Gal­lag­her (Mason Mount, 56.), Kal­vin Phil­lips, Jude Bel­lingham (Phil Foden, 68.) – Bukayo Saka (Har­ry Magui­re, 85.), Har­ry Kane, Jar­rod Bowen (Rahe­em Ster­ling, a szünetben)

Magyar­or­szág:
Dibusz Dénes – Lang Ádám, Wil­li Orbán, Sza­lai Atti­la – Fio­la Atti­la, Sty­les Cal­lum (Nagy Ádám, 56.), Schä­fer And­rás, Nagy Zsolt – Sal­lai Roland (Nego Loic, 78.), Szo­bosz­lai Domi­nik (Gaz­dag Dáni­el, 56.) – Sza­lai Ádám (Ádám Mar­tin, 68.)

Fotók: m4s​port​.hu

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu / Tőkés Máté