Hírek Sport hirek Az éjjel megint nem ér majd véget-fut­ball­ün­ne­pet, világ­sztá­ro­kat hoz Magyar­or­szág­ra az újabb magyar focicsoda

Az éjjel megint nem ér majd véget-fut­ball­ün­ne­pet, világ­sztá­ro­kat hoz Magyar­or­szág­ra az újabb magyar focicsoda

Csü­tör­tök este a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott drá­mai mér­kő­zést ját­szott az Izland elle­ni Eb-pót­se­lej­te­zőn. Az észa­ki csa­pat a meccs ele­jén egy sze­ren­csés gól­lal szer­zett veze­tést, ezt köve­tő­en viszont magá­ra talált a magyar csa­pat, és a máso­dik fél­idő nagy részé­ben már ural­ta a mér­kő­zést. A vég­já­ték drá­ma­i­ra sike­rült, ugyan­is az egyen­lí­tés­re egé­szen a 88. per­cig kel­lett vár­ni, majd ami­kor már min­den­ki azt hit­te, hogy jön a hosszab­bí­tás, a 20 éves Szo­bosz­lai Domi­nik a 92. perc­ben egy elké­pesz­tő­en nagy gól­lal kilőt­te az Eb-re a magyar csa­pa­tot, amely fenn­ál­lá­sa során elő­ször jutott ki egy­más után két Euró­pa-baj­nok­ság­ra. A talál­ko­zó után Mar­co Ros­si és a stáb­ja meg­ígér­ték, hogy meg­ta­nul­nak magya­rul, míg a cso­da­gólt lövő Szo­bosz­lai Domi­nik hir­te­len azt sem tud­ta, mihez kezd­jen örömében.

ÚJRA NAGYCSAPAT SZÜLETETT

A magyar válo­ga­tott tavaly ősszel egye­nes ágon is kihar­col­hat­ta vol­na az Euró­pa-baj­no­ki sze­rep­lést, ehhez viszont az utol­só selej­te­zős for­du­ló­ban Car­diff­ban kel­lett vol­na győz­nie. Ez a fel­adat már alap­ból sem ígér­ke­zett könnyű­nek, azon­ban Mar­co Ros­si lehe­tet­len hely­zet­ben volt, ugyan­is a talál­ko­zó előtt szin­te a komp­lett véde­lem kidőlt. Az 57-sze­res válo­ga­tott Kádár Tamás tavaly októ­ber­ben két kapi­tá­lis hibá­já­val fősze­re­pet vál­lalt a hor­vá­tok elle­ni három­gó­los vere­ség­ben, ezt köve­tő­en Mar­co Ros­si nem nevez­te a keret­be az azeri­ek elle­ni meccs­re. A Dina­mo Kijev védő­je októ­ber köze­pén izom­sé­rü­lést szen­ve­dett, és azt mond­ta Ros­si­nak, hogy jelez­ni fog­ja, ami­kor meg­gyó­gyult. Ez nem tör­tént meg, viszont a wale­si­ek elle­ni meccs előtt már leült a kis­pad­ra csa­pa­ta Sah­tar Dony­eck elle­ni baj­no­ki mér­kő­zé­sén, az olasz szak­em­ber pedig azóta nem hív­ta a nem­ze­ti csa­pat­ba. Leg­utóbb azt mond­ta róla, nem érzi elég moti­vált­nak. Raj­ta kívül Kor­hut Mihály és Klein­heis­ler Lász­ló eltil­tás miatt nem lép­het­tek pályá­ra, míg a véde­lem vezé­re, az RB Leip­zig­ben fut­bal­lo­zó Wil­li Orbán térd­sé­rü­lés miatt nem tart­ha­tott a magyar válo­ga­tot­tal Car­diff­ba. Ros­si végül a Gulá­csi – Lov­ren­csics, Lang, Baráth, Nagy Zsolt össze­té­te­lű védel­met küld­te fel a pályá­ra, de ezzel a csa­pat­tal a mie­ink­nek esé­lye sem volt Car­diff­ban, így jöhe­tett a két pót­se­lej­te­ző, amely­re a magyar csa­pat a Nem­ze­tek Ligá­ján keresz­tül har­col­ta ki a szereplést.

A han­gu­lat fan­tasz­ti­kus volt Car­diff­ban, de a cso­da nem jött össze­FO­TÓ: KONCZ MÁRTON – ORIGO

Az októ­be­ri bol­gá­rok elle­ni 3 – 1‑es győ­ze­lem papí­ron nem sorol­ha­tó a bra­vúr­ka­te­gó­ri­á­ba, hiszen a bol­gár csa­pat az elmúlt két évben 16 mér­kő­zés­ből egyet­len­egyet nyert meg. Azon­ban a magyar csa­pat­nak el kel­lett ven­nie azt, ami­ért Szó­fi­á­ba uta­zott. Ez pedig ide­gen­ben sosem egy­sze­rű, plá­ne egy sors­dön­tő meccsen, ami­lye­nek­ből a közel­múlt­ban rend­re rosszul jöt­tünk ki. Ráadá­sul a talál­ko­zót beár­nyé­kol­ta, hogy a magyar csa­pat sztár­já­té­ko­sa, a 20 éves Szo­bosz­lai Domi­nik nem lép­he­tett pályá­ra, mivel a klub­csa­pa­tá­ban fel­ütöt­te a fejét a koro­na­ví­rus, így a tel­jes salz­bur­gi keret karan­tén alá került.

Az utób­bi hetek-hóna­pok fényé­ben a magyar szur­ko­lók azért fohász­kod­tak, hogy a sors­dön­tő Izland elle­ni meccs előtt sen­ki ne kerül­jön karan­tén­ba. A magyar csa­pat­ból egye­dül Klein­heis­ler Lász­ló esett ki, de ha azt vesszük, hogy ő leg­utóbb tavaly októ­ber­ben, Hor­vát­or­szág ellen kez­dett a válo­ga­tott­ban, akkor az ő hiá­nyát nem lehet szá­mot­te­vő­nek nevezni.

A magyar csa­pat ezút­tal remek elő­je­lek­kel vár­ta a talál­ko­zót, mert nem vol­tak sérül­tek, se eltil­tot­tak. Az utób­bi évek­ben több­ször is elő­for­dult a magyar válo­ga­tot­tal, hogy úgy ment neki egy sors­dön­tő meccs­nek, hogy az ide­gen­lé­gi­ó­sai for­mán kívül vol­tak, mert nem ját­szot­tak a klub­csa­pa­ti­ak­ban. Most viszont úgy áll­tunk, hogy Gulá­csi Pétert sokan a világ tíz leg­jobb kapu­sa közé sorol­ják, nem mel­les­leg múlt héten védett tizen­egyest a Paris Saint-Ger­ma­in elle­ni Baj­no­kok Ligája-mérkőzésen.

Gulá­csi Péter múlt héten kivéd­te Ángel Di Maria tizen­egye­sét­FOR­RÁS: DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP/JAN WOITAS

A tavaly ősszel térd­sé­rü­lést szen­ve­dő Wil­li Orbán is vissza­nyer­te for­má­ját, és újra a kez­dő­csa­pat tag­ja Lip­csé­ben. Az Ang­li­á­ban légi­ós­ko­dó Nagy Ádám is újra beve­re­ked­te magát a Bris­tol City csa­pa­tá­ba, és tevé­keny részt vál­lalt csa­pa­ta leg­utób­bi két sike­ré­ből. Kal­már Zsolt 12 baj­no­ki mér­kő­zé­sen kilenc gólt lőtt és három gól­passzt adott a Duna­szer­da­hely csa­pa­tá­ban, ezzel máso­dik helyen áll a gól­lö­vő­lis­tán – közép­ső közép­pá­lyás­ként. És per­sze ott volt Szo­bosz­lai Domi­nik, aki az idei sze­zon­ban már két gólt is lőtt a Baj­no­kok Ligá­já­ban, min­den soro­za­tot figye­lem­be véve pedig 13 meccsen öt gólt lőtt és kilenc gól­passzt adott, ami annyit tesz, hogy min­den meccsen sze­re­pet vál­lal egy gólban.

ADJÁTOK VISSZA SZOBOSZLAIT!

A mér­kő­zés előt­ti napok drá­ma­i­an ala­kul­tak, ugyan­is hét­főn kide­rült, hogy a Salz­burg csa­pa­tá­nál a koro­na­ví­rus­tesz­tek után hat játé­ko­sá­nál is pozi­tív lett az ered­mény, az egész csa­pat karan­tén­ba került, ezért úgy tűnt, Mar­co Ros­si­nak ismét le kel­lett mon­da­nia Szo­bosz­la­i­ról. Ezt köve­tő­en a magyar szur­ko­lók elárasz­tot­ták a Red Bull Salz­burg közös­sé­gi olda­la­it, és köve­tel­ték, hogy adják vissza Szo­bosz­lai Domi­ni­ket, aki nem volt a fer­tő­zött játé­ko­sok között.

Szo­bosz­lai Domi­nik a Salz­burg leg­na­gyobb érté­ke­FOR­RÁS: PICTURE-ALLIANCE VIA AFP/VERWENDUNG WELTWEIT/FOTOSTAND / WASSMUTH

Sze­ren­csé­re nem volt szük­ség a men­tő­ak­ci­ó­ra, ugyan­is hét­fő esté­re elvé­gez­ték a har­ma­dik PCR-tesz­tet is a salz­bur­gi csa­pat játé­ko­sa­in, ami­ből kide­rült, hogy Szo­bosz­lai és a csa­pat töb­bi tag­ja sem fer­tő­ző­dött meg a koro­na­ví­rus­sal, csak a salz­bur­gi labor­ban bakiz­tak egyet a tesz­tek­kel. Szo­bosz­lai így útnak indul­ha­tott, hogy meg­va­ló­sít­sa az álmát, hiszen nyá­ron az France Foot­ball­nak adott inter­jú­ban azt nyi­lat­koz­ta, hogy nagy dolog len­ne szá­má­ra, ha a magyar csa­pat az ő sza­bad­rú­gá­sá­val kva­li­fi­kál­ná magát az Eb-re.

ROSSI KIESETT, JÖTT A VERETLEN HELYETTESE

Egy nap­pal a meccs előtt kide­rült, hogy a koráb­bi folya­ma­tos nega­tív teszt­ered­mé­nyek után Mar­co Ros­si szö­vet­sé­gi kapi­tány leg­utób­bi vizs­gá­la­ta pozi­tív ered­ményt muta­tott, ezért az olasz szak­em­bert elkü­lö­ní­tet­ték a játé­ko­sok­tól és a stáb­ta­gok­tól, így a segéd­jé­nek, Cosi­mo Ingus­ci­ó­nak kel­lett meccsel­nie. Ingus­cio beug­rá­sa koránt­sem volt rossz elő­jel, ugyan­is az olasz szak­em­ber koráb­ban már két­szer helyet­te­sí­tet­te Ros­sit a kis­pa­don, a magyar csa­pat pedig mind­két meccset meg­nyer­te, és most sem tör­tént másként.

„Nincs abban sem­mi nagy titok, hogy Marc­ó­val folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll­tunk. Ez így ter­mé­sze­tes, hiszen az ő vál­lán nyug­szik a fele­lős­ség, ő hoz­za meg a dön­té­se­ket. Meg­be­szél­tük, hogy min kell vál­toz­tat­ni, ahogy a cse­ré­ket is. Folya­ma­to­san tar­tot­tuk a kap­cso­la­tot tele­fo­non, mert min­den ész­re­vé­tel hasz­nos lehet, amit a veze­tő­edzőnk mond. És lát­szik, hogy ennek milyen ered­mé­nye lett” – érté­kelt a mér­kő­zés után az olasz szak­em­ber, aki kilenc éve dol­go­zik Mar­co Ros­si mellett.

Cosi­mo Ingus­cio nem­csak kivá­ló szak­em­ber, de úgy tűnik, hogy sze­ren­csét is hoz a magyar válo­ga­tott­nak­FO­TÓ: POLYÁK ATTILA – ORIGO

Cosi­mo Ingus­cio arcá­ról rend­sze­rint nagyon nehéz érzel­me­ket leol­vas­ni, ezút­tal póker­arc­cal ült a mik­ro­fon mögött. De mint elmond­ta, szó sincs arról, hogy ne élné át az óri­á­si sikert.

„Én is meg­élem érzel­me­ket, csak éppen olyan karak­ter vagyok, aki nehe­zen feje­zi ki az érzel­me­it. De higgyék el, nagyon örü­lök. Hár­man vagyunk ola­szok, pró­bál­tunk is meg­ta­nul­ni magya­rul, de bele­tört a bics­kánk, viszont tet­tünk egy ígé­re­tet: hogy ha kiju­tunk az Eb-re, akkor meg­ta­nu­lunk magya­rul. Tud­juk, hogy a sze­mé­lye­sebb kon­tak­tus miatt min­den­ki szá­má­ra jobb len­ne, ha magya­rul tud­nánk beszél­ni önök­kel és a szur­ko­lók­kal. Nagyon messzi­ről indult ez a pro­jekt, egy mun­ka gyü­möl­cse érett be, ami­ért nagyon sokat dol­goz­tunk. Hálá­sak vagyunk azok­nak, akik bizal­mat sza­vaz­tak nekünk. Igaz, hogy ma nem kezd­tük jól a meccset, de egy per­cig sem volt egy sze­mer­nyi kéte­lyünk sem a fiúk­ban, hogy meg fog­ják tud­ni for­dí­ta­ni az állást”

– foly­tat­ta az 57 éves szak­em­ber, aki a Buda­pest Hon­véd­nál és a Duna­szer­da­hely­nél is Ros­si segí­tő­je volt

Mar­co Ros­si távol­lé­té­ben már három­ból három mér­kő­zést (koráb­ban Észt­or­szá­got 2 – 0‑ra, Walest 1 – 0‑ra ver­te veze­té­se mel­lett a magyar csa­pat) nyert meg Cosi­mo Ingus­cio irá­nyí­tá­sá­val a magyar válogatott. 

„Vicc­ből ezt már Mar­co orra alá dör­göl­tem. Az, hogy tör­té­ne­te­sen éppen én irá­nyí­tot­tam, csu­pán vélet­len. Ha Mar­co lett vol­na a kis­pa­don, akkor is ugyan­így ala­kul­nak ezek a meccsek. De a győ­zel­mek soha nem a sze­ren­csén múl­nak, hanem a pro­fesszi­o­ná­lis előkészítésen.”

A KEGYETLEN KAPUSSORS

Gulá­csi Péter­nek óri­á­si sze­re­pe volt abban, hogy a magyar csa­pat az Eb-sze­rep­lé­sért játsz­ha­tott, ugyan­is a bul­gá­ri­ai pót­se­lej­te­zőn óri­á­si bra­vú­ro­kat muta­tott be. Még­is kis híján nega­tív hős lett belő­le, ami­kor a 11. perc­ben sze­ren­csét­le­nül ért bele Gyl­fi Sigurds­son szabadrúgásába.

A sors azon­ban igaz­sá­got szol­gál­ta­tott a magyar kapus­nak, akit sokan a világ egyik leg­jobb­já­nak tar­ta­nak a posztján.

„A beka­pott gól után nem volt könnyű. Kont­ro­lál­tuk a meccset, több hely­ze­tünk volt, úgy érzem, meg­ér­de­mel­tük a győ­zel­met. Nyolc­van per­cig cikáz­tak a fejem­ben a gon­do­la­tok, pró­bál­tam egy­ben tar­ta­ni a saját meccse­met is, de meg kell köszön­nöm a fiúk­nak, hogy meg­nyer­tük. Drá­mai volt, de sike­rült! Végig gom­bóc volt a tor­kom­ban, de az egyen­lí­tő gól után fel­sza­ba­dul­tam. Éle­tem­ben nem kap­tam ilyen gólt, kicsú­szott a kezem­ből a lab­da. Mond­hat­juk, hogy kapus vagyok, tör­tén­het ilyen, de pont ezen a meccsen, pont ilyen körül­mé­nyek között nem tör­tén­het.  Lát­szik, hogy ez a csa­pat nagyon egy­ben van. Egész héten ott volt a fejünk­ben az elké­pesz­tő moti­vá­ció, hogy a hazai pályán játsz­ha­tunk az Euró­pa-baj­nok­sá­gon. Meg is érde­mel­tük a végén, mert a selej­te­ző­ben is közel jár­tunk a kiju­tás­hoz. Óri­á­si ünnep lesz ez Magyar­or­szág­nak, bízom ben­ne, hogy szur­ko­lók előtt játsz­ha­tunk majd, telt házas sta­di­on­ban” – mond­ta az M4Sport kame­rá­ja előtt a 35-szö­rös válo­ga­tott Gulá­csi Péter, aki 2016-ban is tag­ja volt a magyar csa­pat­nak a fran­cia­or­szá­gi Euró­pa-baj­nok­sá­gon, de nem lépett pályára.

Egy raká­son a magyar csa­pat fut­bal­lis­tá­i­FO­TÓ: POLYÁK ATTILA – ORIGO

Sza­lai Atti­la tavaly novem­ber­ben, a Pus­kás Aré­na nyi­tó­mér­kő­zé­sén lépett elő­ször pályá­ra a magyar válo­ga­tott­ban. Azóta hat meccsen kapott lehe­tő­sé­get Mar­co Ros­si­tól, és mind a hat talál­ko­zót végigjátszotta. 

Jól rea­gál­tunk a gyors kapott gól­ra, büsz­ke vagyok a csa­pat­ra, mert végig haj­tot­tunk, min­dent kiad­tunk magunk­ból, ami ben­nünk volt. Nagyon köszön­jük a szur­ko­lók­nak azt a buz­dí­tást, amit kap­tunk tőlük, ren­ge­te­get szá­mí­tott” – mond­ta a cip­ru­si Apol­lon Limas­sol védője.

CSÁNYI SÁNDORNAK (IS) KÖSZÖNHETJÜK AZ EGYENLÍTÉST

A Párizs­ban szü­le­tett Nego Loïc 2019. feb­ru­ár 14‑e óta magyar állam­pol­gár, de azért nem lép­he­tett pályá­ra a magyar válo­ga­tott­ban, mert koráb­ban sze­re­pelt tét­mér­kő­zé­sen a fran­cia U19-es és U20-as válo­ga­tott­ban is, ez pedig kizá­ró ok volt az ország­vál­tás­hoz. A 29 éves szél­ső tíz éve ját­szott leg­utóbb a fran­cia után­pót­lás-válo­ga­tott­ban, 2013-ban érke­zett Magyar­or­szág­ra, ami­kor az Újpest­hez szer­ző­dött, majd egy rövid ang­li­ai kité­rőt köve­tő­en tért vissza a lila-fehé­rek­hez, 2015 nya­ra óta pedig jelen­le­gi csa­pa­tát, a Fehér­várt erő­sí­ti. Az eddi­gi merev sza­bá­lyo­zás eny­hí­té­sét elő­ször Csá­nyi Sán­dor vetet­te fel a FIFA-tanács­ban, majd az MLSZ hiva­ta­lo­san is kez­de­mé­nyez­te az alap­sza­bály módo­sí­tá­sát, ame­lyet végül a nem­zet­kö­zi szer­ve­zet ille­té­kes tes­tü­le­te ter­jesz­tett a FIFA kong­resszu­sa elé, ahol a részt­ve­vő orszá­gok gya­kor­la­ti­lag egy­han­gú­an támo­gat­ták a változtatást.

Nego Loïc a leg­jobb­kor lőt­te az első gól­ját a válo­ga­tott­ban­FO­TÓ: POLYÁK ATTILA – ORIGO

„Ennél fan­tasz­ti­ku­sabb nem is lehet­ne ez az este. Nagyon bol­dog vagyok, hogy itt lehe­tek, és Magyar­or­szá­got kép­vi­sel­he­tem. Hosszú évek óta itt vagyok a csa­lá­dom­mal, itt­hon érzem magam. Nem is iga­zán tudom leír­ni, mit érzek. Hitt ben­nünk a kapi­tány, egy ilyen meccsen óri­á­si nyo­más van a csa­pa­ton. Ilyen­kor töb­bet kell nyúj­ta­nod, mint amennyit való­já­ban tudsz, mert ha ez nem jön össze, akkor nem lehetsz sike­res. Az első fél­idő­ben nem ját­szot­tunk jól, a máso­dik­ban már sok­kal job­bak vol­tunk. A gól előtt szól­tam Niko­lics­nak, mert lát­tam, hogy én jobb hely­zet­ben vagyok, ami­kor hoz­zám került a lab­da, már csak arra kon­cent­rál­tam, hogy gól legyen belő­le” – árul­ta el Nego az M4 Sport kame­rá­ja előtt, aki kiemel­te azt is, hogy nagyon tisz­te­li a magyar címert.

BOTKA TARTOTTA MECCSBEN A MAGYAR CSAPATOT

Bot­ka End­re óri­á­si mezőny­mun­ká­ja mel­lett egy hősi­es men­tés­sel is meccs­ben tar­tot­ta a magyar csa­pa­tot. A lefú­jás után a Fra­di védő­je elmond­ta, egy per­cig sem for­dult meg a fejé­ben, hogy nem fogunk nyerni.

„Aki isme­ri Marcót, az tud­ja, hogy milyen lel­ke­sí­tő beszé­de­ket szo­kott tar­ta­ni. Ezút­tal is az egész csa­pat előtt tudott beszél­ni, elmond­ta, hogy mik vol­tak a hibák, és eze­ket ki tud­tuk javí­ta­ni. Sze­rin­tem végig a kezünk­ben volt a mér­kő­zés, nem sok lehe­tő­sé­get hagy­tunk az izlan­di­ak­nak a gól­ju­kon kívül” – mond­ta a védő, aki azért elis­mer­te, hogy óri­á­sit men­tett az első fél­idő­ben, ezzel egy újabb izlan­di gól­tól ment­ve meg a magyar csapatot.

Bot­ka End­re az év egyik leg­na­gyobb men­té­sét mutat­ta beFO­TÓ: POLYÁK ATTILA – ORIGO

„Ez az évünk hihe­tet­len, a válo­ga­tot­tal kiju­tot­tunk az Eb-re, a Fra­di­val a BL-be, és én egész meccsen azt érez­tem, hogy az nem lehet, hogy ne győz­zünk, és ne legyünk ott az Eb‑n. Pró­bál­tunk min­den­ki­nek örö­met okoz­ni, a szur­ko­lók­nak és azok­nak is, akik az egész­sé­gün­kért dol­goz­nak. Egy­sze­rű­en nem lehe­tett más ennek a meccs­nek a vége, mint az, hogy mi győ­zünk” – mond­ta az Ori­gó­nak a Ferenc­vá­ros védője.

FÉLIG TELJESÜLT SZOBOSZLAI ÁLMA

A mér­kő­zés 92. per­cé­ben győz­tes gólt lövő Szo­bosz­lai Domi­nik nyá­ron inter­jút adott a France Foot­ball­nak. Akkor azt mond­ta, az álma, hogy a magyar válo­ga­tott az ő sza­bad­rú­gás­gól­já­val jus­son ki az Eb-re. A 20 éves közép­pá­lyás álma csak félig tel­je­sült, hiszen a sza­bad­rú­gás­gól elma­radt, helyet­te viszont egy elké­pesz­tő szó­ló után lőtt bombagólt.

„Nem tudom, hogy min­den­ki azt várta‑e, hogy én legyek a meccs hőse, végül való­ban így jött ki, de a csa­pat nél­kül ez nem sike­rült vol­na – mond­ta sze­ré­nyen Szo­bosz­lai Domi­nik, aki a mér­kő­zést eldön­tő gól­ját is felelevenítette.

Magyar­or­szág – Izland Eb-selej­te­ző foci, Pus­kás Aré­na 2020.11.12.FOTÓ: POLYÁK ATTILA – ORIGO

Lát­tam, hogy Sal­lai Roland elvi­szi elő­lem az embert, és azt is, hogy neki nem passzol­ha­tok, úgy­hogy vit­tem a lab­dát, amed­dig bír­tam, aztán húsz­ról elrúg­tam, és így sike­rült. A gól után átfu­tott az agya­mon, hogy mennyi min­den tör­tént velem a pálya­fu­tá­som kez­de­te óta, azóta, hogy elkezd­tem fociz­ni. Egy­elő­re még iga­zá­ból fel sem fog­tam, hogy az én gólom­mal jutot­tunk ki az Euró­pa-baj­nok­ság­ra. Miu­tán lát­tam, hogy a lab­da a kapu­ba vágó­dott, őszin­tén, azt sem tud­tam, hogy mit csi­nál­jak. De ennél nagyobb gon­dom, soha ne legyen” – tet­te hoz­zá a 20 éves fut­bal­lis­ta, aki elő­ször lőtt akció­gólt a magyar válogatottban.

ÖRÖK ÉLMÉNY SOKMILLIÓ MAGYARNAK

A csa­pat­ka­pi­tány Sza­lai Ádám mögött nehéz hóna­pok van­nak. A 32 éves fut­bal­lis­ta ősszel még nem lépett pályá­ra baj­no­ki mér­kő­zé­sen a Mainz csa­pa­tá­ban, de a magyar válo­ga­tott­ból kirob­bant­ha­tat­lan, mert a mun­ka­bí­rá­sá­val és a rutin­já­val még min­dig ren­ge­te­get tud segíteni.

„Nagyon fur­csa meccs volt, nem is nagyon tudok mit mon­da­ni. Hihe­tet­len, hogy meg­for­dí­tot­tuk ezt a meccset, de már lát­hat­tunk olyan tel­je­sít­mé­nye­ket ettől a csa­pat­tól az elmúlt idő­szak­ban, ami elő­re­ve­tít­het­te ezt. Egy ilyen fon­tos meccset így kez­de­ni nem jó, de meg­mu­tat­tuk, hogy félel­me­tes, ami a csa­pat­ban van. Van egy majd­nem világ­sztár szin­tű játé­ko­sunk, aki ilyen­kor dön­te­ni tud. Le a kalap­pal min­den­ki előtt, hogy ilyen körül­mé­nyek között ez sike­rült. Nagyon sok erőt kapok a csa­lád­tól, a csa­pat­tól, a kapi­tány­tól. Elfo­gad­nak olyan­nak, ami­lyen vagyok. Két hónap után ez volt az első tét­meccsem, pró­bá­lok pozi­tív marad­ni, de ez a töb­bi­ek nél­kül nem men­ne. Ott sze­ret­nék len­ni az Eb‑n, de ehhez jobb for­má­ban kell len­nem, erre pró­bá­lok majd meg­ol­dást talál­ni” – mond­ta az M4Sport kame­rá­ja előtt Sza­lai Ádám.

Sza­lai Ádám ezút­tal is ren­ge­te­get dol­go­zott­FO­TÓ: POLYÁK ATTILA – ORIGO

„Ami­lyen körül­mé­nyek most itt vol­tak, azt sen­ki­nek nem kívá­nom. Edző nél­kül, Face­ti­me-on kel­lett a tak­ti­kát átbe­szél­ni Mar­co Ros­si hiá­nyá­ban, nem volt egy­sze­rű, de nagyon hálás vagyok, hogy a csa­pat tag­ja lehe­tek. Másod­szor lehe­tek ott az Euró­pa-baj­nok­sá­gon, ami­re büsz­ke vagyok, ez kár­pó­tol az elmúlt hóna­po­kért. Az volt a célunk volt, hogy a sok­mil­lió magyar­nak, akik most ott­hon kell legye­nek, nehéz hely­zet­ben van­nak, ne csak a rossz dol­gok­ra emlé­kez­ze­nek majd ebből az évből, hanem egy örök élmény marad­jon. A kör­úton most nem tudok meg­hív­ni sen­kit, de hát­ha ott­hon pótol­ják majd az embe­rek” – tet­te hoz­zá a magyar válo­ga­tott csapatkapitánya.

A MAGYAROK A MENNYBE, AZ IZLANDIAK A POKOLBA JUTOTTAK

Erik Ham­rén, az izlan­di válo­ga­tott svéd szö­vet­sé­gi kapi­tá­nya nagyon letör­ten, ugyan­ak­kor rend­kí­vül sport­sze­rű­en nyi­lat­ko­zott a vere­sé­get követően.

„Ter­mé­sze­te­sen nagyon csa­ló­dott vagyok, ami azt hiszem ért­he­tő, hiszen öt perc­re vol­tunk az Eb-rész­vé­tel­től. Mind­azon­ál­tal gra­tu­lá­lok a magyar válo­ga­tott­nak, min­den bizonnyal cso­dá­la­tos nya­ruk lesz jövő­re. A lefú­jás pil­la­na­tá­ban sok min­dent érez­tem, de jó érzés nem­igen volt köz­tük. Saj­nál­tam a játé­ko­sa­i­mat, mert ők is arról álmod­tak, hogy ott lesz­nek majd az Eb‑n, és nagyon közel áll­tunk ehhez. Tud­tuk, hogy az egyik csa­pat a menny­be, a másik a pokol­ba jut. Most mi jutot­tunk a pokolba” 

– mond­ta Erik Ham­rén, aki a 2012-es és a 2016-os Euró­pa-baj­nok­sá­gon is ott volt a svéd válo­ga­tott szö­vet­sé­gi kapitányaként.

Erik Ham­rén, az izlan­di csa­pat szö­vet­sé­gi kapi­tá­nya­FO­TÓ: CSUDAI SÁNDOR – ORIGO

„Nem hiszem, hogy vala­ha is ilyen szo­mo­rú let­tem vol­na egy elvesz­tett fut­ball­meccs után. Koráb­ban nagy erős­sé­günk volt, hogy meg tud­tuk tar­ta­ni az elő­nyün­ket. Nem gon­dol­tam vol­na, hogy ilyen későn fogunk gólt kap­ni. Min­dent bele­ad­tunk, és a végé­re talán elfá­rad­tunk. De már koráb­ban is ját­szot­tunk fárad­tan, még­is ki tud­tunk tar­ta­ni a végé­ig. Ez most pusz­tí­tó érzés”

– mond­ta a meccs után az izlan­di csa­pat kapu­sa, Han­nes Halldórsson.

„Fruszt­rá­ló, ami­kor kemé­nyen dol­go­zol vala­mi­ért, és ilyen közel kerülsz a cél­hoz. De a tör­té­net még nem ért véget szá­munk­ra. Hama­ro­san jön a követ­ke­ző kva­li­fi­ká­ci­ós soro­zat. Csak magunk­nak köszön­het­jük a mai ered­ményt, mert volt esé­lyünk lezár­ni a meccset. Nagyon csa­ló­dot­tak vagyunk, de újra fel fogunk állni” 

– érté­kelt Aron Gun­nars­son, az izlan­di­ak csapatkapitánya.

ELFOGYOTT A BENZIN BUDAPESTEN

Az izlan­di Frét­tab­la­did nevű hon­lap cím­lap­ján egy koro­na­ví­rus­ról szó­ló tanul­mány volt, mel­let­te pedig „Nincs Isten” cím­mel írtak a mér­kő­zés­ről. Kieme­lik, hogy az izlan­di­ak­nak óri­á­si álma vált vol­na való­ra, ha har­mad­szor is kijut­nak egy nagy tor­ná­ra, és a vere­ség ugyan csa­ló­dást kel­tő, a foly­ta­tást ille­tő­en tovább­ra is opti­mis­ták. Az izlan­di­ak hang­sú­lyoz­zák, hogy mivel a csa­pat leg­ru­ti­no­sabb játé­ko­sai már a pálya­fu­tá­suk végé­hez köze­led­nek, ide­je len­ne elen­ge­di a Lagerbäck-isko­lát, és el kéne kez­de­ni fel­épí­te­ni egy új csapatot.

A talál­ko­zó után az Izlan­di Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség is sport­sze­rű­en gra­tu­lált a magyar válo­ga­tott továbbjutásához.

Az mbl​.is nevű por­tál is inkább a koro­na­ví­rus-jár­vány­ról közölt anya­got a cím­lap­ján, a mér­kő­zés­ről pedig „Elfo­gyott a ben­zin Buda­pes­ten” cím­mel írt, és Szo­bosz­lai Domi­ni­ket nevez­ték a magyar csa­pat hősé­nek. Kiemel­ték, hogy az Erik Ham­rén által pályá­ra kül­dött kez­dő­csa­pat­ban kilenc olyan játé­kos is fut­bal­lo­zott, aki ott volt, ami­kor Lars Lagerbäck 2012-ben átvet­te az izlan­di csa­pa­tot. Az izlan­di lap hang­sú­lyoz­ta, hogy ez a csa­pat az utób­bi évek­ben nem­ze­ti szim­bó­lum volt, azon­ban a játé­ko­sok nagy részé­nek a pálya­fu­tá­sa már leszál­ló­ág­ban van.

A magyar válo­ga­tott fenn­ál­lá­sa során elő­ször jutott ki egy­más után két Euró­pa-baj­nok­ság­ra­FO­TÓ: POLYÁK ATTILA – ORIGO

A MAGYAR VÁLOGATOTT EB-PROGRAMJA:

A négy éve nyol­cad­dön­tős magyar válo­ga­tott tör­té­ne­te során elő­ször jutott ki két­szer egy­más után a kon­ti­nens­vi­a­dal­ra. A jövő nyár­ra halasz­tott Eb‑n a néme­tek­kel, a világ­baj­nok fran­ci­ák­kal és a cím­vé­dő por­tu­gá­lok­kal sze­re­pel majd azo­nos cso­port­ban, utób­bi ket­tő­vel a Pus­kás Aré­ná­ban csap­hat össze.

2021. júni­us 15. 18:00: Magyar­or­szág – Por­tu­gá­lia – Buda­pest, Pus­kás Aré­na
2021. júni­us 19. 15:00: Magyar­or­szág – Fran­cia­or­szág – Buda­pest, Pus­kás Aré­na
2021. júni­us 23. 21:00: Német­or­szág – Magyar­or­szág – Mün­chen, Alli­anz Arena

Mar­co Ros­si csa­pa­ta leg­kö­ze­lebb vasár­nap este fogad­ja a szerb válo­ga­tot­tat a Nem­ze­tek Ligá­ja B‑divíziójának ötö­dik for­du­ló­já­ban, szer­dán pedig Török­or­szá­got lát­ja ven­dé­gül a Pus­kás Arénában.

For­rás: Ori​go​.hu / Kez­dő fotó Török Atti­la Nem­ze­ti Sport