Hírek Magyarországi hírek Az egy­há­zi intéz­mé­nyek­nek adott álla­mi pénz a leg­jobb hely­re kerül

Az egy­há­zi intéz­mé­nyek­nek adott álla­mi pénz a leg­jobb hely­re kerül

 Ami­kor az állam for­rást ad egy egy­há­zi intéz­mény épí­té­sé­re vagy fenn­tar­tá­sá­ra, akkor a pénzt a leg­jobb hely­re teszi – jelen­tet­te ki Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök szom­ba­ton a Buda­pest XXII. kerü­le­té­ben lévő Rózsa­ker­ti Dem­jén Ist­ván Refor­má­tus Álta­lá­nos Isko­la és Gim­ná­zi­um új közép­is­ko­lai épü­le­té­nek átadá­sa alkal­má­ból tar­tott hála­adó istentiszteleten.

Orbán: Az egyházi intézményeknek adott állami pénz a legjobb helyre kerülOrbán Vik­tor minisz­ter­el­nök beszé­det mond a XXII. kerü­le­ti, Rózsa­ker­ti Dem­jén Ist­ván Refor­má­tus Álta­lá­nos Isko­la és Gim­ná­zi­um új közép­is­ko­lai épü­le­té­nek átadá­sa alkal­má­ból tar­tott hála­adó isten­tisz­te­le­ten­Fo­tó: MTI/Máthé Zoltán

„Min­den egyes forint­nak a sok­szo­ro­sát kap­ja vissza az egész magyar­ság okta­tás­ban, neve­lés­ben, kul­tú­rá­ban, csa­lá­dok, eleset­tek, sze­gé­nyek, öre­gek, bete­gek gon­do­zá­sá­ban vagy éppen nem­zet­épí­tés­ben, hatá­ron túli magyar közös­sé­gek meg­se­gí­té­sé­ben. Sok-sok terü­le­ten, ahol az egy­ház és az állam ma egy­más mun­ka­tár­sai” – fogal­ma­zott az egy­há­zi intéz­mé­nyek álla­mi támo­ga­tá­sá­ról a kormányfő.

Orbán Vik­tor – idéz­ve Gyök­össy End­re refor­má­tus lel­készt, író-köl­tőt – azt is mond­ta: „arra kap­tuk a keresz­tény sza­bad­sá­got (…), hogy homo chris­ti­a­nu­sok­nak nevel­jük” a gyer­me­ke­ket, hitü­kért, csa­lád­ju­kért, nem­ze­tü­kért és ember­tár­sa­i­kért elkö­te­le­zett embereknek.

A minisz­ter­el­nök sza­vai sze­rint „a mi nem­ze­dé­künk három fel­ada­tot kapott”. Az első a meg­men­té­se és a meg­újí­tá­sa annak, amit a magya­rok az elmúlt ezer évben a Kár­pát-meden­cé­ben lét­re­hoz­tak, ezért újul­tak és újul­nak meg több száz éves temp­lo­mok, közös­sé­gi terek, iskolák.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a XXII. kerületi, Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium új középiskolai épületének átadása alkalmából tartott hálaadó istentiszteletenOrbán Vik­tor minisz­ter­el­nök beszé­det mond a XXII. kerü­le­ti, Rózsa­ker­ti Dem­jén Ist­ván Refor­má­tus Álta­lá­nos Isko­la és Gim­ná­zi­um új közép­is­ko­lai épü­le­té­nek átadá­sa alkal­má­ból tar­tott hála­adó isten­tisz­te­le­ten­Fo­tó: MTI/Máthé Zoltán

A máso­dik fel­adat­nak nevez­te új temp­lo­mok, óvo­dák, isko­lák épí­té­sét hatá­ron innen és túl. Ezzel „kiépít­ve azt az erős védel­mi vona­lat, amely segít meg­tar­ta­ni az utá­nunk jövő nem­ze­dé­ket is keresz­tény­nek és magyar­nak” – fogal­ma­zott, hoz­zá­té­ve: egy­ház és állam ebben a két fel­adat­ban egy­más szövetségesei.

Végül a har­ma­dik fel­adat – mond­ta a kor­mány­fő – az eddig elvég­zett mun­ka meg­vé­dé­se, nem lehet ugyan­is kitér­ni az elől a kér­dés elől, hogy mi legyen a gyer­me­ke­ink­kel, milyen érté­kek alap­ján ren­dez­zék be az éle­tü­ket, hogyan viszo­nyul­ja­nak csa­lád­juk­hoz, magyar­sá­guk­hoz, „sőt a tulaj­don nemük­höz is”.

Kije­len­tet­te: hatá­ro­zott választ kell adni arra, „mi az, amit mi aka­runk átad­ni majd az utá­nunk jövő nem­ze­dé­kek­nek”, hogy „ne sza­kad­jon meg az a hagyo­mány, amely ben­nün­ket ezer év magyar­ja­i­val össze­köt”, hogy „meg­ért­sék, nekik is hoz­zá kell ten­ni­ük a szá­muk­ra kisza­bott időt ehhez az ezer évhez, hogy a követ­ke­ző ezer év se tör­tén­hes­sen meg nélkülünk”.

Ha az „Ön kicso­da és miért?” egy­sze­rű kér­dé­sé­re „tud­juk a meg­fe­le­lő választ, akkor nagy baj már nem tör­tén­het velünk az éle­tünk­ben. És mi azt sze­ret­nénk, hogy ne tör­tén­jen baj gyer­me­ke­ink és uno­ká­ink éle­té­ben sem” – fogal­ma­zott Orbán Vik­tor, kiemel­ve: ez az isko­la a leg­al­kal­ma­sabb helyek egyi­ke arra, hogy meg­ta­nít­sa a növen­dé­ke­i­nek, kik ők, kik vagyunk mi, magya­rok, és miért, vagy­is mi a kül­de­té­sük ebben az életben.

A minisz­ter­el­nök beszé­dé­ben fel­idéz­te, leg­utóbb 77 éve adtak át Buda­pes­ten új refor­má­tus gim­ná­zi­u­mi épü­le­tet – a Lónyay utca­it -, és azt is fel­ele­ve­ní­tet­te, hogy a buda­fo­ki­a­ké volt az első refor­má­tus óvo­da az ország­ban. Ebből az óvo­dá­ból idő­vel kibújt egy refor­má­tus álta­lá­nos isko­la, abból pedig egy refor­má­tus gim­ná­zi­um gon­do­la­ta – tet­te hozzá.

Orbán Viktor miniszterelnök (k), mellette Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő (b) és Karsay Ferenc (Fidesz-KDNP), Budafok-Tétény polgármestere (j)Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök (k), mel­let­te Németh Zsolt fide­szes ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő (b) és Kar­say Ferenc (Fidesz-KDNP), Buda­fok-Tétény pol­gár­mes­te­re (j)Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán

Kar­say Ferenc (Fidesz-KDNP), Buda­fok-Tétény pol­gár­mes­te­re arról beszélt, az új isko­la – amely új karak­tert adott a kör­nyék­nek – újabb bizo­nyí­té­ka annak, hogy Buda­fok-Tétény­nek elhi­va­tott refor­má­tus közös­sé­ge van. Fok­ról fok­ra épí­tet­ték ki a refor­má­tus okta­tás intéz­mé­nye­it, elő­ször az óvo­dát, majd átvet­ték az álta­lá­nos isko­lát, most pedig az új gim­ná­zi­u­mi épü­le­tért adhat­nak hálát – mondta.

Nagy Péter lel­ki­pász­tor pré­di­ká­ci­ó­já­ban azt hang­sú­lyoz­ta, hogy a keresz­tény isko­la keresz­tény világ- és ember­szem­lé­let­re tanít, eze­ken keresz­tül szem­lé­li a szel­le­mi, erköl­csi és anya­gi java­kat. Ugyan ma sem sima a keresz­tény taní­tók útja, de „kiál­lunk min­den való­di tudás, igaz­ság, erköl­csi érték mel­lett” – mondta.

Németh Géza gond­nok a gyü­le­ke­zet nevé­ben mél­tó­nak nevez­te, hogy a XXII. kerü­let első egy­há­zi isko­lá­ja az 1962-ben elhunyt Dem­jén Ist­ván refor­má­tus lel­kész – a buda­fo­ki refor­má­tus temp­lom épí­té­sé­nek kez­de­mé­nye­ző­je és fő szer­ve­ző­je – nevét vise­li, mert így meg­kés­ve, de reha­bi­li­tál­ják szol­gá­la­tát. Meg­je­gyez­te: az isko­la tanu­ló­i­nak lét­szá­ma ma közel 730. Az első gim­ná­zi­u­mi osz­tályt 2018-ban indí­tot­ták el – közöl­te, remé­nyét fejez­ve ki, hogy elké­szül majd az álta­lá­nos isko­la bőví­té­se is.

For­rás: Magyar Hír­lap / MTI