Hírek Amerikai hirek Az Egye­sült Álla­mok leg­szi­go­rúbb abor­tusz­ti­lal­ma lép élet­be Oklahomában

Az Egye­sült Álla­mok leg­szi­go­rúbb abor­tusz­ti­lal­ma lép élet­be Oklahomában

Kevin Stitt okla­ho­mai kor­mány­zó szer­dán alá­ír­ta az Egye­sült Álla­mok leg­szi­go­rúbb abor­tusz­ti­lal­mát, amely már a meg­ter­mé­ke­nyí­tés­től kezd­ve meg­tilt­ja az abor­tuszt, egy­ben lehe­tő­vé teszi, hogy magán­sze­mé­lyek bepe­rel­jék azo­kat, akik segí­te­nek a nők­nek meg­sza­kí­ta­ni terhességüket. 

Az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztilalma lép életbe Oklahomában

Meg­ígér­tem az okla­ho­ma­i­ak­nak, hogy kor­mány­zó­ként min­den élet­pár­ti tör­vényt alá­írok, amely az asz­ta­lom­ra kerül, és büsz­ke vagyok arra, hogy ma betart­ha­tom ezt az ígé­re­te­met– han­goz­tat­ta Stitt nyilatkozatában. 

A repub­li­ká­nu­sok által is támo­ga­tott jog­sza­bály, amely azon­nal hatály­ba lép, csak orvo­si vész­hely­zet, nemi erő­szak vagy vér­fer­tő­zés ese­tén tesz kivételt.Több ame­ri­kai állam a napi­rend­jé­re tűz­te az abor­tusz kér­dé­sét, miu­tán nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ták, hogy az ame­ri­kai leg­fel­sőbb bíró­ság hatá­lyon kívül helyez­he­ti az 1973-as Roe kont­ra Wade néven ismert peres eljá­rást, amely meg­ala­poz­ta az abor­tusz­hoz való alkot­má­nyos jogot. Egy május 2‑án kiszi­vár­gott leg­fel­sőbb bíró­sá­gi véle­mény­ter­ve­zet­ből az is kide­rült, hogy a tes­tü­let kon­zer­va­tív több­sé­ge felül kíván­ja vizs­gál­ni a szö­vet­sé­gi abor­tusz­jo­go­kat, és a kér­dést vissza­utal­ja a tag­ál­la­mok hatáskörébe. 

A New York‑i szék­he­lyű Repro­duk­ci­ós Jogok Köz­pont­ja (Cen­ter for Repro­duc­tive Rights) érdek­vé­del­mi szer­ve­zet közöl­te, hogy hama­ro­san meg­tá­mad­ja az okla­ho­mai tilal­mat a bíró­sá­gon. Kiemel­te, hogy az állam veze­té­se annak elle­né­re til­tot­ta be az abor­tuszt, hogy a Roe kont­ra Wade-ügy­ben szü­le­tett íté­let még min­dig érvény­ben van. Okla­ho­ma négy érin­tett kli­ni­ká­ja már leál­lí­tot­ta a ter­hes­ség­meg­sza­kí­tást a tila­lom­ra való tekintettel. 

Már május ele­jén élet­be lépett Okla­ho­má­ban az a jog­sza­bály, amely a ter­hes­ség hato­dik hete után til­tot­ta be az abortuszt. 

Mind­két tör­vény­ja­vas­lat vég­re­haj­tá­si ren­del­ke­zé­sét a szep­tem­ber­ben élet­be lépett texa­si jog­sza­bály min­tá­já­ra alkot­ták meg, amely­nek nyo­mán abban az állam­ban beszün­tet­te tevé­keny­sé­gét szin­te min­den, az abor­tusz elvég­zé­sé­re hiva­tott kli­ni­ka. Az okla­ho­mai tör­vé­nyek elfo­ga­dá­sa előtt az állam a hat hét utá­ni abor­tuszt elvé­gez­tet­ni kívá­nó texa­si nők cél­pont­já­vá vált.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu