Hírek Vélemények/Publicisztikák Az Atlan­ti Biro­da­lom utol­só órája

Az Atlan­ti Biro­da­lom utol­só órája

Az egész vilá­got maga alá akar­ja gyűr­ni a csa­lád-és nem­zet­el­le­nes Glo­bá­lis Együtt­mű­kö­dés Rendszere

A Glo­bá­lis Együtt­mű­kö­dés Rend­sze­re (GER) a Nem­ze­ti Együtt­mű­kö­dés Rend­sze­ré­nek (NER) anti­té­zi­se. A NER-ala­po­kon gon­dol­ko­dó ember a GER ura­i­nak nem­ze­ti hatá­ro­kon átnyú­ló eny­ves kezé­ből azon­ban nem kér. Nem mint­ha nem lehet­ne közös érde­ke­ken és aka­ra­ton ala­pu­ló együtt­mű­kö­dést épí­te­ni világ­szer­te, hanem mert mind­ez jelen­leg nem önkén­tes, hanem köte­le­ző, felül­ről vezé­relt for­má­ban való­sul meg. A GER tehát maga a dik­ta­tú­ra, a véle­mény­sza­bad­ság kor­lá­to­zá­sa és az elnyo­más. Továb­bá a GER az Atlan­ti Biro­da­lom ideo­ló­gi­ai dik­tá­tu­ma­it érvé­nye­sí­ti. Az Atlan­ti Biro­da­lom alatt Nyu­gat-Euró­pa, az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok és Kana­da értendők.

Az Atlanti Birodalom utolsó órája

A világ külön­bö­ző hatal­mi pólu­sai az elmúlt évti­ze­dek­ben egy­ér­tel­mű­en kiraj­zo­lód­tak. Négy alap­ve­tő hatal­mi irányt lehet meg­kü­lön­böz­tet­ni. Első­ként ala­ku­ló­fél­ben van egy ázsi­ai biro­da­lom, amely népes­ség­fö­lé­nyé­vel és szor­gal­mas alatt­va­ló­i­val arány­lag sike­re­sen nyo­mul elő­re. Másod­sor­ban léte­zik a már emlí­tett Glo­bá­lis Együtt­mű­kö­dés Rend­sze­re vagy GER, amely a mul­ti­na­ci­o­ná­lis cégek és a pénz­vi­lág ideo­ló­gi­ai plat­form­ja a maga nyu­ga­ti „nyílt tár­sa­da­lom” rög­esz­mé­jé­vel. Har­ma­dik sze­rep­lő­ként fel­erő­sö­dött egy Nyu­gat-elle­nes isz­lam­is­ta világ, amely hit­té­rí­tő­ként és agresszor­ként tize­de­li Euró­pa és a világ keresz­té­nye­it. Végül pedig léte­zik egy kis­sé szer­ve­zet­len NER-háló­zat világ­szer­te. Utób­bi Kelet-Közép-Euró­pá­tól a Tűz­föl­dig ébre­de­zik, ahol a hagyo­mány­őr­zők a nem­ze­ti kul­tú­rák és a keresz­tény­ség meg­men­té­sén fára­doz­nak. Hogy ki van fölény­ben, az egy­ér­tel­mű. Az első három (GER, ázsi­ai biro­da­lom és a muzul­mán világ) tarol, míg a NER tagolt, keresz­tény, szét­eső­fél­ben levő vilá­ga két­ség­be­eset­ten véde­ke­zik. És ahogy ez illen­dő, a jóér­zé­sű ember ilyen­kor az esély­te­le­nebb­nek szur­kol. Aki pedig a glo­ba­lis­ta, erő­fö­lénnyel bíró erő­ket vagy a val­lá­si fana­ti­ku­so­kat támo­gat­ja, annak ide­je tükör­be nézni.

Ame­ri­ka nem­zet­ál­la­mi fej­lő­dé­se vala­mi­kor az 1970-es évek­től meg­re­kedt. Kiala­kul­tak ben­ne azok az irány­el­vek, ame­lyek a kevert tár­sa­da­lom­épí­tés folya­ma­tát helyez­ték elő­tér­be a GER irá­nyí­tá­sa alatt, ame­lyet az ame­ri­kai pat­ri­ó­ták mind­ed­dig nem vol­tak képe­sek meg­ál­lí­ta­ni. A GER ­kom­mu­ni­ká­ci­ós szin­ten tehát meg­nyer­te ezt a fon­tos, több évti­ze­des ütkö­zet­so­ro­za­tot, amely nyi­tott hatá­ro­kat, etni­kai keve­re­dést és sza­bad­ke­res­ke­del­met szor­gal­maz, vala­mint család‑, nem­zet- és keresz­tény­ség­el­le­nes han­gu­la­tot szít. Az Egye­sült Álla­mok gya­kor­la­ti­lag zátony­ra futott mint nem­zet. Hiá­ba éne­kel­tük a cso­dá­la­tos haza­fi­as dalo­kat, a him­nuszt, hiá­ba len­get­tük az ame­ri­kai zász­lót. A BLM, az Anti­fa, az ­LMBTQ pro­pa­gan­da­gé­pe­ze­te és a nyílt tár­sa­da­lom vírus­ként ter­je­dő hit és nem­ze­ti kul­tú­ra nél­kü­li osz­ta­gai nye­rés­re állnak.

Vala­mi­kor 1970 körül a Nagy indi­án­köny­vet kap­tam nye­re­mény­ként egy asz­ta­li­fo­ci-baj­nok­sá­gon, amely May Károly regé­nye­it tár­ta elém. Rajong­tam a vad­nyu­ga­ti indi­án mesé­kért, ame­lye­ket Cooper is papír­ra vetett. Ezen nőt­tem, nőt­tünk fel sokan akkor euró­pai fia­tal­ként a 60-as, 70-es évek­ben. Sze­ret­tük Ame­ri­kát, a sza­bad­ság hazá­ját, vágy­tunk oda kijut­ni. Álmom­ban is gyak­ran kalan­doz­tam arra­fe­lé. Majd meg is érkez­tem Con­nec­ti­cut állam­ba 1974-ben. Azon­ban nem soká­ig tar­tot­tak a mézes­he­tek. Hamar ész­re­vé­te­lez­tem, hogy az észak­ke­le­ti álla­mok­ban élő ame­ri­ka­i­ak libe­ra­liz­mu­sa álszent elkép­ze­lé­se­ken ala­pul, és ami iga­zán sok­ko­ló, hogy akár saját magu­kat is fel­ál­doz­zák ebben a folya­mat­ban, amely nyi­tott hatá­ro­kat, bőr­szín­ala­pú elő­jo­go­kat, kor­lát­lan abor­tuszt, a véle­mény­sza­bad­ság kor­lá­to­zá­sát és egyéb tart­ha­tat­lan poli­ti­kai frá­zi­so­kat tartalmaz.

A 21. szá­za­di libe­rá­lis akti­vis­ták jelen­leg azt pró­bál­ják elhi­tet­ni a világ­gal, hogy intéz­mé­nyes rassziz­mus és fehér fel­sőbb­ren­dű­ség ural­ko­dik a mai Egye­sült Álla­mok­ban. Tes­sék? A becsü­le­te­sen bol­do­gul­ni kívá­nó, alap­ve­tő­en szo­ci­á­li­san érzé­keny, több­nyi­re tole­ráns hoz­zá­ál­lá­sú euró­pai szár­ma­zá­sú ame­ri­kai állam­pol­gár elké­ped­ve szem­be­sül ezzel a cini­kus hazug­ság­kam­pánnyal. Fact­Check: a vilá­gon manap­ság ugyan­is a leg­ma­ga­sabb élet­szín­vo­na­lon és leg­sza­ba­dab­ban épp Ame­ri­ká­ban élnek a feke­te bőrű­ek. A BLM tehát nem más, mint egy gigan­ti­kus hazug­ság­ra épí­tett erő­szak­szer­ve­zet, amely konk­ré­tan rassziz­must, azaz egyen­lőt­len­sé­get és gyű­lö­le­tet szít. Ezért nem tér­de­pel a sza­ba­don gon­dol­ko­dó ember a vilá­gon sehol, főleg olyan föld­ré­sze­ken, ahol az ott élők­nek soha sem­mi közük nem volt a rab­szol­ga­ság­hoz. Az ősi Észak-Ame­ri­ka ezer évvel ezelőtt esz­ki­mók és indi­á­nok által lakott terü­let volt. Egyet­len feke­te bőrű ember sem élt arra­fe­lé. A tör­té­nel­mi­leg tény­le­ge­sen kisem­mi­zett indi­á­nok és esz­ki­mók érzel­me­i­vel vajon ki törő­dik a mos­ta­ná­ban diva­tos tér­dep­lős­di bohó­zat szín­pa­dán, amely feke­te elő­jo­go­kat és kizá­ró­la­gos­sá­got hirdet?

Szü­le­ink és nagy­szü­le­ink az embe­ri tör­té­ne­lem egy olyan idő­sza­kát élték át (20. szá­zad), amely­re a Homo sapi­ens a leg­ke­vés­bé sem lehet büsz­ke. Elő­de­ink szen­ved­tek is ele­get, de érték­rend­jük és sza­bad­ság­vá­gyuk ren­dít­he­tet­len volt. Azon­ban lehet, hogy a 20. szá­zad bor­zal­mai csak elő­já­ték­ként szol­gál­tak egy ennél még cini­ku­sabb és átgon­dol­tabb ördö­gi terv vég­re­haj­tá­sá­ra. Az embe­ri kap­zsi­ság és hata­lom­vágy manap­ság még a múlt szá­za­di törek­vé­sek­nél is ambi­ci­ó­zu­sabb magas­la­tok­ra tör. Nem­csak a szom­szé­dos orszá­go­kat vagy egyes régi­ó­kat, de az egész vilá­got maga alá akar­ja gyűr­ni a GER. Ehhez viszont az ázsi­a­i­ak­nak és az ara­bok­nak még lesz egy-két sza­vuk. Sőt, Afga­nisz­tán­ban már meg is for­dí­tot­ták a GER-máni­át, és haza­za­var­ták a szi­vár­vá­nyos agresszo­ro­kat. Ez a fut­ball­pá­lyán per­sze még várat magá­ra. Az ezzel kap­cso­la­tos feszült­ség min­den­eset­re átütő­en érez­he­tő. Nem kell a poli­ti­kai erő­szak és a ránk kény­sze­rí­tett „szim­bo­li­ka”, ahogy egyik ked­ves isme­rő­söm nai­van neve­zi ezt az erő­szak­hul­lá­mot. Mind kon­cep­ci­ó­já­ban, mind kivi­te­le­zé­sé­ben zsák­ut­ca ez az ideo­ló­gi­ai agresszió, és meg­ren­dí­ti, sőt idő­vel meg­fojt­ja a sza­bad sportszellemiséget.

De tér­jünk vissza Ame­ri­ká­ra! A Biden – Har­ris-ura­lom alatt, amely elnö­ki ren­de­le­tek­kel kor­má­nyoz, az Egye­sült Álla­mok mára a sza­ka­dék szé­lé­re sod­ró­dott. A gaz­da­sá­gi fej­lő­dés meg­tor­pant, az eladó­so­dás min­den ész­sze­rű határt túl­lé­pett, a nem­ze­ti együtt­mű­kö­dés rend­sze­re fel­bo­rult, ideo­ló­gi­ai és tár­sa­dal­mi sza­ka­dé­kok ala­kul­tak ki. Még egy lépés és ütött az utol­só órá­ja ennek az egy­kor irigy­lés­re mél­tó és cso­dá­la­tos pat­ri­ó­ta föde­rá­ci­ó­nak. Ter­mé­sze­te­sen aggó­dunk hát­ra­ma­radt java­in­kért, otta­ni egzisz­ten­ci­án­kért, uno­ká­in­kért. Mert ha az euró­pai ember által épí­tett nyu­ga­ti civi­li­zá­ció Ame­ri­ká­ban vég­képp meg­sem­mi­sül, egy merő­ben új világ, egy­faj­ta glo­bá­lis anar­chia jöhet lét­re, amely a tör­zsi hábo­rúk káosz­ba ful­la­dó, lesza­ka­dó vilá­gát vetí­ti elő­re.
Az év végé­hez köze­led­ve mi, ame­ri­kai – magyar pat­ri­ó­ták elmond­hat­juk, hogy las­san meg­úsz­tunk egy újabb hur­ri­kán­sze­zont Flo­ri­da part­ja­i­nál nagyobb kár­ese­mény nél­kül, egy újabb bozót­tűz- és föld­ren­gés-kataszt­ró­fát Kali­for­ni­á­ban, egy újabb BLM- és Anti­fa-erő­szak­hul­lá­mot a nagy­vá­ro­sok­ban, és egy újabb mig­ráns­in­vá­zi­ót úgy, hogy még min­dig el tud­juk mon­da­ni érve­in­ket ango­lul, ami­ket per­sze a GER-lova­gok hal­la­ni se akar­nak. A Big­Tech-véle­mény­ter­rort és cen­zú­rát azon­ban, úgy tűnik, egyi­künk se tud­ja elhá­rí­ta­ni. Az LMBTQ arro­gáns pro­pa­gan­da-had­já­ra­tát mind­annyi­an érez­zük – még csa­lá­dun­kon belül is –, miköz­ben a nyílt tár­sa­da­lom nem­zet­el­le­nes dik­ta­tú­rá­ja ránk sza­ba­dít­ja bűzös leheletét.

A vég­ső íté­le­tet azon­ban egyi­künk se fog­ja meg­úsz­ni – sem mi, pat­ri­ó­ták, sem a glo­ba­lis­ta meg­szál­lók. Az mind­nyá­junk­ra könyör­te­le­nül lesújt majd. Észak-Ame­ri­ka és Nyu­gat-Euró­pa ese­té­ben ez a vég­ső íté­let már vél­he­tő­en nincs is túl messze. Míg az Atlan­ti Biro­da­lom tob­zó­dik saját nihi­lis­ta vég­já­té­ká­ban, mi tovább­ra is szak­rá­li­san hiszünk a fel­tá­ma­dás­ban. Ahogy ked­venc erdé­lyi írónk, Wass Albert ezt cso­dá­la­to­san meg­ír­ta: „Likasszák már az égben fönt a ros­tát / s a csil­la­gok ten­ge­lyét ola­joz­zák / szor­gal­mas angya­lok. / És lészen csil­lag­for­du­lás megint / és miként hir­de­ti a Bib­lia: / meg­mé­re­tik az ember­nek fia / s ki mint vetett, azon­kép­pen arat.”

Mert a gló­busz sza­lad, de a nem­zet marad.

Topo­lán­sz­ky Ádám volt ame­ri­kai köz­tiszt­vi­se­lő, publicista

Borí­tó­kép for­rá­sa: Pixabay