Hírek Vélemények/Publicisztikák Az áru­lás lélektana

Az áru­lás lélektana

A falak ere­je nem a kőben vagyon,
hanem a védők lel­ké­ben.
(Gár­do­nyi Géza: Egri csillagok)

Gár­do­nyi hősé­nek, Dobó Ist­ván vár­ka­pi­tány­nak egyértel­műen iga­za volt abban, hogy egy csa­tá­ban – miként a poli­ti­ká­ban – nem fel­tét­le­nül a lét­szám, a fel­sze­relt­ség és a fel­ké­szült­ség a dön­tő, hanem leg­alább ilyen súlya van az elszánt elv­sze­rű­ség­nek. A vár­vé­dő igaz­sá­gá­nak másik ele­me, hogy az áru­ló­kat azon­nal ki kell von­ni a rend­szer­ből. Hege­dűs had­nagy kivég­zé­se 1552-ben Eger­ben nem a véres bosszút jel­ké­pez­te az áru­ló fölött, hanem azt vizi­o­nál­ta, hogy az éle­tet a győ­ze­lem jelen­ti, amit erő­sen meg­kér­dő­je­lez­het az egy­ség hiá­nya. A harc­ban a vere­ség is opció, de aki nyer­ni tud, min­dent visz és élni fog. Az áru­ló viszont tet­té­vel a kire­kesz­tett­sé­get választ­ja akkor is, ha meg­tart­hat­ja az éle­tét. Az áru­lók fel­ajánl­ko­zá­sát az ellen­ség elfo­gad­ja a harc során, de sen­ki nem kér belő­lük a csa­tá­kat köve­tő­en, a béke ide­jén. Aki egy­szer az áru­lás útjá­ra lépett, soha nem tud erköl­csi­leg vissza­ka­pasz­kod­ni, mert töb­bé soha­sem bíz­nak ben­ne, akkor sem, ha tet­te előnyt jelen­tett a nyertesnek.

Úgy tűnik, az elmúlt korok téte­le a XXI. szá­zad­ban már nem köve­tel­mény egyes poli­ti­kai for­má­ci­ók­ban. Köre­ik­ben az áru­lás és követ­kez­mé­nyei nem vál­ta­nak ki rosszal­lást, csu­pán mód­szer­ta­ni kér­dés­ként keze­lik. Áru­lás? Ugyan: tak­ti­kai segéd­let, ügyes elhaj­lás, idő­sza­kos azo­no­su­lás a poli­ti­kai vál­tás­hoz, ope­ra­tív visel­ke­dé­si for­ma – véle­ked­nek az érin­tet­tek és az őket fel­hasz­ná­lók. Pél­da­ként áll­jon itt az Egye­sült Álla­mok 2020-as elnök­vá­lasz­tá­si kam­pá­nya és per­sze a vég­ered­mény. Donald Trump buká­sá­nak oka­it izgal­ma­sabb­nál izgal­ma­sabb elem­zé­sek bon­col­gat­ták, meg­ál­la­pít­va, hogy égbe­ki­ál­tó csa­lá­so­kat követ­tek el a Demok­ra­ta Párt játék­mes­te­rei. Kevés hang­súlyt kapott azon­ban a bel­ső áru­lás kér­dés­kö­re és annak hatá­sa a válasz­tás kimenetelére.

Donald Trum­pot elnök­sé­ge négy éve alatt folya­ma­tos int­ri­kák gyen­gí­tet­ték és pró­bál­ták hitel­te­len­né ten­ni. Ezen idő alatt vált poli­ti­kai ter­mi­nus tech­ni­cus­sá a „nyílt áru­ló” for­ma mint eled­dig nem ismert kate­gó­ria. Klasszi­ku­san ugyan­is az áru­ló kons­pi­rál, tet­tét álcáz­za, ezzel véd­ve éle­tét. Mára eltűnt a szé­gyen és a retor­zi­ó­tól való féle­lem. Eger várá­nak védel­me ide­jén az áru­ló­val a leg­ke­mé­nyeb­ben szá­mol­tak le. Ha ugyan­is elné­zik egy­nek, bár­ki más is pró­bál­koz­hat, miként lát­tuk ezt Amerikában.

A szo­mo­rú az, hogy meg­je­lent a „nyílt áru­lás” kon­ti­nen­sün­kön, sőt Magyar­hon­ban is. Egye­sek sér­tett­sé­ge, még­oly komoly­nak tar­tott embe­rek ese­té­ben is, képes­sé tesz arra, hogy áru­ló legyen. Ismert a poli­ti­kai bosszú fogal­ma, mely külön­bö­ző for­mát ölt, de az áru­lás maszk­já­ban sosem tűn­het fel, még vala­ha volt aka­dé­mi­ai elnö­kök álcá­ja­ként sem. Egy­sze­rű­en azért nem, mert a poli­ti­kai bosszú nem lehet alpá­ri, hiszen az az intel­lek­tu­á­lis kihí­vá­sok egyi­ke. Sem­mi eset­re sem pia­ci kofák hisz­ti­je, plá­ne nem az árul­ko­dás for­ma­vi­lá­ga. Az egyé­ni érdek, a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­nak kárá­ra tör­té­nő érvé­nye­sí­té­se poli­ti­kai bűn­cse­lek­mény, mely retor­zi­ó­ért kiált. Bár­mi is az íté­let ilyen ügyek­ben, az érin­tett a poli­ti­ka sze­mét­domb­ján vég­zi, ahogy az áru­lók ese­té­ben ez az egye­dü­li elfo­gad­ha­tó következmény.

Az admi­niszt­rá­ció – bele­ért­ve a rend­vé­del­mi szer­vek veze­tőit és állo­má­nyát – kor­mány­hoz való loja­li­tá­sa két dol­got jelent. Egy­fe­lől meg­kö­ve­te­li a min­de­nek­fö­löt­ti szak­sze­rű mun­ka­vég­zést, mely­nek nem lehet gát­ja ideo­ló­gi­ai nézet­kü­lönb­ség, mert a szak­ma­i­ság becsü­let és tisz­tes­ség dol­ga a nem­zet érde­ké­ben. A másik alap­té­tel az áru­lás bár­mely for­má­já­nak az eluta­sí­tá­sa. Arról nem is beszél­ve, hogy aki kenye­ret ad szá­mod­ra, lehet‑e ármány­ko­dá­sod cél­pont­ja? Aki nem ért egyet egy poli­ti­kai, kor­mány­za­ti iránnyal – ami­hez joga van –, kér­je az obsi­tot, lévén az egyet­len kor­rekt meg­ol­dás ilyen hely­zet­ben.
2020-ban Trump appa­rá­tu­sá­nak nagy része, önma­gát erköl­csi­leg fel­ment­ve, elvi okok­ra hivat­koz­va lett áru­ló­ja az Egye­sült Álla­mok elnö­ké­nek, hála a demok­ra­ták által kéz­ben tar­tott médi­á­nak és mani­pu­lá­ci­ó­nak. A „haza min­den előtt” igaz­sága tor­zult ezzel az álsá­gos meg­ol­dás­sal. Trum­pot legyőz­ték, mert nem értet­te, vagy nem mer­te elfo­gad­ni a tör­té­ne­lem­ből ismert nagy had­ve­zé­rek követ­ke­ze­tes dön­té­se­it áru­ló­ik­kal szem­ben. A tanul­ság pedig, hogy min­den­ki veszít, aki az embe­ri ter­mé­szet vad­haj­tá­sa­it nagy­vo­na­lú­an eltű­ri, plá­ne lesaj­nál­ja. Tet­szik vagy sem, Ame­ri­ka arra is pél­da, hogyan lehet szét­ver­ni egy virág­zó tár­sa­dal­mat tulaj­don­kép­pen a reg­ná­ló hata­lom követ­ke­zet­len­sé­ge miatt. A fele­lős­ség nem a hata­lom min­den­áron való meg­tar­tá­sá­ban jele­nik meg, hanem a nor­má­lis élet foly­ta­tá­sá­nak garan­tá­lá­sá­ban. Ha ugyan­is egy­szer már sike­rül eltor­zí­ta­ni a dol­go­kat, és nem volt retor­zi­ó­ja, bár­mi­kor meg­is­mét­lőd­het egy alap­ér­ték nél­kü­li világ­ban. A biz­ton­ság és biza­lom elve­szej­té­se per­ma­nens krí­zis­hez vezet, ami jó néhány ország­ban már ma is napi való­sá­got jelent.

Az intő jelek egyi­ke a szer­vi­li­sen mosoly­gó laká­jok képes­sé­ge az áru­lás­ra. A jelen­ség szán­dé­kos fél­re­ér­té­se a múlt­ban is meleg­ágya volt a tör­té­nel­mi téve­dé­sek­nek, buká­sok­nak. Rá­adásul korunk­ban egy­re agresszí­vab­ban tör elő­re a nor­ma­li­tás és a rend taga­dá­sa, és veszít­jük el a biz­ton­ság­ba vetett hitün­ket. Mert nem mer­jük fel­is­mer­ni, hogy vég­te­le­nül egy­sze­rű a véde­ke­zés ezek ellen. Az áru­lás sem­mi­lyen okból nem tole­rál­ha­tó, hisz hite­ha­gyot­tá teszi a tár­sa­dal­mat. A tör­vé­nyek alkal­maz­ko­dást, az adott szó viszont sta­bi­li­tást jelent egy nem­zet éle­té­ben. Aki elfo­gad­ja egy áru­ló segít­sé­gét, bűn­ré­szes, és szá­mít­hat rá, hogy hason­ló­an vég­zi, kire­kesz­tett lesz.

A 2022-es magyar par­la­men­ti válasz­tás előtt érzé­keny­nek kell len­ni mind­ar­ra, ami a ten­ge­ren túl, Ame­ri­ká­ban tör­tént és ahogy tör­tént. A hazai válasz­tá­si harc­ban tör­té­nő össze­csa­pás­ra készü­lők hibák soka­sá­gát készül­nek elkö­vet­ni, ha az írat­lan sza­bá­lyo­kat neg­li­gál­ják. A táma­dók, a hatal­mat meg­sze­rez­ni aka­rók erköl­csi leér­té­ke­lő­dés­re szá­mít­hat­nak, ha a kor­má­nyon lévők sora­i­ból kike­rü­lő áru­lók­ra épí­te­nek. A kor­mány­erők­ből pedig poli­ti­kai halott lehet, ha eltű­rik sora­ik­ban az árulókat.

Föl­di Lász­ló tit­kos­szol­gá­la­ti szakértő

For­rás: Magyar Nemzet