Hírek Magyarországi hírek Az Árpád-házi dinasz­tia 4500 éve ala­kult ki a mai Afga­nisz­tán észa­ki részén

Az Árpád-házi dinasz­tia 4500 éve ala­kult ki a mai Afga­nisz­tán észa­ki részén

Az arche­o­ge­ne­ti­kai vizs­gá­la­tok alap­ján az Árpád-házi kirá­lyok dinasz­ti­á­ja a mai Afga­nisz­tán észa­ki részén, az óko­ri Bak­tria terü­le­tén ala­kult ki 4500 évvel ezelőtt – közöl­te az embe­ri erő­for­rá­sok minisz­te­re Kásler Mik­lós pén­te­ken Budapesten.

A Euro­pe­an Jour­nal of Human Gene­tics nem­zet­kö­zi tudo­má­nyos lap­ban jelent meg az Árpád-ház filo­ge­ne­ti­kai ere­de­té­nek meg­ha­tá­ro­zá­sa III. Béla Y‑kromoszómás szek­ven­ci­á­já­nak elem­zé­se alap­ján cím­mel tudo­má­nyos pub­li­ká­ció, amely kap­csán Kásler Mik­lós saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón ismer­tet­te: Bak­tria terü­le­té­ről las­sú moz­gás indult el nyu­ga­ti és észa­ki irány­ba, majd két­ezer évvel ezelőtt már az „Árpá­dok” csa­lád­ja és roko­na­ik az Urál­tól dél­re és nyu­gat­ra helyez­ked­tek el. 

A minisz­ter nagyon való­szí­nű­nek nevez­te, hogy a dinasz­tia és a kísé­rő­né­pek innen foly­tat­ták tovább az útju­kat. „Ezek a kuta­tá­si ered­mé­nyek szá­mos továb­bi kér­dést vet­nek fel” – fogal­ma­zott Kásler Mik­lós, aki meg­je­gyez­te: ezek­kel az ered­mé­nyek­kel lehet vitat­koz­ni, de csak érvek­kel és tények­kel, azon­ban nem lehet azo­kat megkerülni. 

A kuta­tás­ban töb­bek között a pub­li­ká­ci­ót jegy­ző Nagy Péter orvos humán­ge­ne­ti­kus, a Pra­xis Geno­mics LLC igaz­ga­tó­ja, Szen­tir­may Zol­tán pato­ló­gus, az Orszá­gos Onko­ló­gi­ai Inté­zet Daga­nat­pa­to­ló­gi­ai Cent­ru­má­nak koráb­bi veze­tő­je, Nepa­rácz­ki End­re, a Magyar­ság­ku­ta­tó Inté­zet Arche­o­ge­ne­ti­kai Kuta­tó­köz­pont­já­nak veze­tő­je és Melegh Béla, a Pécsi Tudo­mány­egye­tem Orvo­si Gene­ti­kai Inté­ze­té­nek pro­fesszo­ra is részt vett. A minisz­ter köszö­ne­tét fejez­te ki Erdő Péter bíbo­ros­nak, aki enge­dé­lyez­te a min­ta­vé­telt és a vizs­gá­la­tok elvégzését.

Kásler Mik­lós a vizs­gá­la­tok mód­szer­ta­ná­ról a töb­bi között elmond­ta: sike­rült meg­ha­tá­roz­ni az „Árpá­dok­ra” jel­lem­ző DNS-sza­kaszt a III. Béla­ként meg­ha­tá­ro­zott fér­fi­csont­váz­ból vett min­tá­ban. Mások mel­lett sike­rült beazo­no­sí­ta­ni II. (Vak) Béla csont­vá­zát is a Mátyás-temp­lom altemp­lo­mi szar­ko­fág­já­ban elte­me­tett marad­vá­nyok között – tet­te hozzá. 

A minisz­ter úgy foly­tat­ta, hogy az ezt köve­tő­en zaj­lott vizs­gá­la­tok az „Árpá­dok” DNS-ét alcso­por­tok­ra bon­tot­ták, ami­nek ered­mé­nye­kép­pen „tér­ben és idő­ben” is el tud­ták helyez­ni őket a történelemben. 

A dinasz­tia az óko­ri Bak­tria, a mai Afga­nisz­tán észa­ki terü­le­tén ala­kult ki 4500 évvel ezelőtt – hív­ta fel a figyel­met Kásler Mik­lós. A tár­ca­ve­ze­tő a dinasz­tia vizs­gá­la­ta mel­lett „leg­alább ennyi­re fon­tos” kuta­tá­si irány­nak nevez­te a populációgenetika-vizsgálatokat.

A témá­ban Nepa­rácz­ki End­re olyan meg­ál­la­pí­tá­so­kat tett, ame­lyek „dön­tő mér­ték­ben” befo­lyá­sol­ják a magyar­ság ere­de­té­nek kér­dé­sét – hang­sú­lyoz­ta Kásler Mik­lós arra is kitér­ve, hogy a tizen­egy tudo­má­nyos igaz­ga­tó­ság­gal műkö­dő Magyar­ság­ku­ta­tó Inté­zet „össze­gyűj­töt­te mind­azt, ami a magyar ere­det­tel kapcsolatos”. 

Tevé­keny­sé­gü­ket mél­tat­va azzal zár­ta sza­va­it, hogy az inté­zet „rend­kí­vül magas tudo­má­nyos szín­vo­na­lon, min­den­fé­le pre­kon­cep­ció nél­kül, csak a tudo­má­nyos ered­mé­nyek­re ala­poz­va kor­rekt véle­mé­nye­ket, elkép­ze­lé­se­ket fogal­maz meg”.

For­rás: kro​ni​ka​on​line​.ro