Hírek Elszakított területi hirek Az ara­csi pusz­ta­temp­lom­ban ero­ti­kus vide­ók­li­pet forgattak

Az ara­csi pusz­ta­temp­lom­ban ero­ti­kus vide­ók­li­pet forgattak

Ismét meg­gya­láz­ták a dél­vi­dé­ki magyar­ság talán leg­szak­rá­li­sabb jel­ké­pét, az ara­csi pusztatemplomot.

Az ara­csi pusz­ta­temp­lom kiemelt fon­tos­sá­gú szer­bi­ai műem­lék, ame­lyet a Magyar Nem­ze­ti Tanács is kiemelt jelen­tő­sé­gű műem­lék­ké nyil­vá­ní­tott, azon­ban az álla­mi és nem egy­há­zi tulaj­don­ban van.

A hely­színt az utób­bi évek­ben több­ször hasz­nál­ták már fel alan­tas célok­ra, pél­dá­ul pró­bál­ták azt pra­vo­szláv és szerb gyö­ke­rek­kel ren­del­ke­ző emlék­hely­ként beál­lí­ta­ni, amely­hez még maga Pász­tor Ist­ván is sze­mé­lye­sen asszisz­tált

Most pedig egyi­ke a Szer­bi­á­ban futó­sza­la­gon gyár­tott tucat­ter­mék rea­lity hős­nő­je dön­tött úgy, hogy a szak­rá­lis hely­szín alkal­mas lesz az ero­ti­ká­tól és pipa­gőz­től mámo­ros videoklipjének. 

Mile­na Ćera­nić Főnök­asszony, vagy­is Sefi­ca című eszt­rád dalá­nak for­ga­tá­sa köz­ben több­ször fel­mász­tak a temp­lom fala­i­ra, azon vízi­pi­páz­va egy fote­len ülve bájo­log az “éne­kes­nő”.  Mile­na Ćera­nić egyéb­ként azzal ala­poz­ta meg saját hír­ne­vét, hogy a rossz hírű “Farm” című való­ság­sow egyik bot­rá­nyos sze­rep­lő­je volt és azóta is a szerb bul­vár­élet időn­ként fel­tű­nő alakja.

Az egyik nagy­becs­ke­re­ki hír­por­tál azt is meg­tud­ta, hogy a műem­lék­vé­de­le­mért fele­lős helyi szer­vek való­ban adtak enge­délyt a hely­szí­nen a for­ga­tás­ra, azon­ban csak a fala­kon kívül. Így min­den az ara­csi pusz­ta­temp­lom fala­in belül vagy épp azo­kon rög­zí­tett fel­vé­tel tör­vény­el­le­ne­sen készült el. A zenei videó alatt több szer­bi­ai kom­men­te­lő is arról ír, hogy a klip meg­gya­láz­za a temp­lom méltóságát.

Nem ez az első alka­lom, hogy pro­mó­ci­ós vagy épp klip­for­ga­tá­si cél­lal hasz­nál­ják fel az ara­csi pusz­ta­temp­lo­mot. Nem­ré­gi­ben egy bor­bély­mű­hely válasz­tot­ta rek­lám­film­jé­nek hely­szí­né­ül. Sőt, már 2011-ben is for­gat­tak hiá­nyos öltö­ze­tű lányok­kal szerb kli­pet a pusz­ta­temp­lom terü­le­tén, akkor az elkö­ve­tő Ivan Gav­ri­lo­vić volt és a Lego koc­ki­ce (Lego koc­kák) című dala.

Tovább­ra is fel­ve­tő­dik a kér­dés, hogy a szerb fél vajon mit szól­na, ha mond­juk bár­me­lyik magyar lako­dal­mas rock zene­kar úgy dön­te­ne, ha a Koszo­vó­ban talál­ha­tó ősi temp­lom­rom­ja­i­kon hem­pe­reg­ve készí­te­né­nek vide­ók­li­pet? Illet­ve a választ rész­ben tud­juk is, hiszen óri­á­si bot­rány keve­re­dett abból, ami­kor tavaly egy koszo­vói albán ének­eső tett épp így. Vajon ez eset­ben  lesz majd hason­ló felháborodás?!

Illet­ve továb­bi kér­dés az is, hogy ki fog­ja vég­re meg­vé­de­ni az ara­csi pusz­ta­temp­lo­mot a hason­ló nem­te­len támadásoktól?

A pusz­ta­temp­lom fel­újí­tá­sá­ra a magyar kor­mány tavaly 250 mil­lió forint­nyi össze­get ígért meg. Így talán érde­mes len­ne elgon­dol­kod­ni azon is, hogy a Római Kato­li­kus Egy­ház benyújt­sa az igé­nyét az Árpád-házi kirá­lya­ink ide­jén épült temp­lom fenn­tar­tá­sá­ra, ame­lyet a szerb állam jól lát­ha­tó­an nem tud meg­óv­ni és annak mél­tó­sá­gát megőrizni.

For­rás: del​hir​.info