Hírek Elszakított területi hirek „Az anya­nyel­vi kép­zés­sel tovább erő­söd­het a kár­pát­al­jai magyar közösség”

„Az anya­nyel­vi kép­zés­sel tovább erő­söd­het a kár­pát­al­jai magyar közösség”

A magas szín­vo­na­lú, anya­nyel­vi kép­zés az egyik leg­fon­to­sabb esz­köz ahhoz, hogy a kár­pát­al­jai fia­ta­lok sike­re­ket érhes­se­nek el a szü­lő­föld­jü­kön, ezál­tal tovább erő­söd­jön a helyi magyar közös­ség – közöl­te az Inno­vá­ci­ós és Tech­no­ló­gi­ai Minisz­té­ri­um (ITM) par­la­men­ti és stra­té­gi­ai állam­tit­ká­ra hét­főn a Facebook-oldalán. 

Schan­da Tamás bejegy­zé­sé­ben az áll, hét­főn egyez­te­tett Orosz Ildi­kó­val, a Kár­pát­al­jai Magyar Peda­gó­gus­szö­vet­ség elnö­ké­vel a bereg­szá­szi II. Rákó­czi Ferenc Kár­pát­al­jai Magyar Főis­ko­la és a kár­pát­al­jai magyar szak­kép­zés hely­ze­té­ről, a továb­bi lehet­sé­ges támo­ga­tá­sok­ról és együtt­mű­kö­dé­si formákról.

Az egyez­te­tés után azt írta, „remél­jük, hogy hama­ro­san ren­de­ző­dik a hely­zet Kár­pát­al­ján”. Emlé­kez­te­tett, hogy Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter a múlt héten arra kapott ígé­re­tet ukrán kol­lé­gá­já­tól, hogy a készü­lő kisebb­sé­gi tör­vény elő­ké­szí­té­sé­be bevon­ják a magyar nem­ze­ti­ség kép­vi­se­lő­it is.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu