Hírek Sport hirek Az ango­lok össze­rop­pan­tak, az ola­szok 53 év után tizen­egyesdrá­má­ban nyer­tek EB‑t

Az ango­lok össze­rop­pan­tak, az ola­szok 53 év után tizen­egyesdrá­má­ban nyer­tek EB‑t

Vasár­nap este véget ért a 2021-es lab­da­rú­gó Euró­pa-baj­nok­ság, mely­nek dön­tő­jé­ben a hazai pályán ját­szó angol válo­ga­tott Luke Shaw min­den idők leg­gyor­sabb Eb-dön­tős gól­já­val már a máso­dik perc­ben meg­sze­rez­te a veze­tést az olasz csa­pat ellen. Azon­ban Rober­to Man­ci­ni csa­pa­ta a máso­dik fél­idő­ben tel­je­sen fel­őröl­te Gareth South­ga­te együt­te­sét, és a 67. perc­ben kiegyen­lí­tett Leo­nar­do Bon­uc­ci gól­já­val. A haj­rá­ban az ola­szok sok­kal job­ban fut­bal­loz­tak, de nem tud­tak újabb gólt lőni, így jöhe­tett a hosszab­bí­tás. A ráadás­ban azon­ban egyik csa­pat sem vál­lalt koc­ká­za­tott, így 1976 után újra tizen­egye­sek dön­töt­tek a tró­fea sor­sá­ról. Olasz rész­ről And­rea Belot­ti és Jor­gin­ho hibá­zott, az ango­lok­tól viszont három cse­re­já­té­kos, Mar­cus Rash­ford, Jadon Sancho és Bukayo Saka is ron­tott, így az olasz válo­ga­tott ezzel meg­nyer­te fenn­ál­lá­sa máso­dik Euró­pa-baj­no­ki címét, 53 évvel az után, hogy 1968-ban elő­ször dia­dal­mas­ko­dott hazai pályán.

Az Euró­pa-baj­nok­ság Lon­don­ban sor­ra kerü­lő dön­tő­jé­ben az angol válo­ga­tott 55 év szü­net után nyer­he­tett tró­fe­át, míg az olasz csa­pat 53 esz­ten­dőt köve­tő­en dia­dal­mas­kod­ha­tott vol­na újra a kon­ti­nens­tor­nán. Mind­két csa­pat meg­győ­ző tel­je­sít­ménnyel jutott el a dön­tő­ig a rész­ben buda­pes­ti ren­de­zé­sű Eb‑n. Az ola­szok a selej­te­ző­so­ro­za­tot is bele­ért­ve veret­le­nül mene­tel­tek a dön­tő­be, Rober­to Man­ci­ni csa­pa­ta 2018 szep­tem­be­re óta veret­len, azóta 33 mér­kő­zé­sé­ből 26-ot nyert meg. 

Az ola­szok ját­szot­ták a leg­jobb fut­ballt az Euró­pa-baj­nok­sá­gon­FOR­RÁS: AFP/JUSTIN TALLIS

Az ango­lok leg­utóbb 2020 novem­be­ré­ben, a bel­gák elle­ni Nem­ze­tek Ligá­ja-meccsen szen­ved­tek vere­sé­get. Azóta Gareth South­ga­te csa­pa­ta 12 meccset hozott le veret­le­nül, ebből ráadá­sul tízet meg­nyert úgy, hogy kilenc­szer még csak gólt sem kapott.

Az Eb-dön­tő­ket ille­tő­en Ang­li­á­nak ez volt az első sze­rep­lé­se, az ola­szok viszont 1968 után 2000-ben és 2012-ben is elbuk­tak, utób­bin ráadá­sul 4 – 0‑ra kap­tak ki Kijev­ben a spa­nyo­lok­tól, amely a leg­na­gyobb különb­sé­gű vere­ség a kon­ti­nens­tor­na dön­tő­i­nek tör­té­ne­té­ben. Ang­lia a 13. ország, amely beju­tott a finá­lé­ba, és az első „újonc” 2004 óta, ami­kor Görög­or­szág és Por­tu­gá­lia csa­pott össze a vég­ső győzelemért.

Az eddi­gi 27 olasz-angol válo­ga­tott meccs­ből, az örök­mér­leg olasz fölényt mutat, az ango­lok nyolc győ­ze­lem és nyolc dön­tet­len mel­lett 11-szer hagy­ták el a pályát.Az Euró­pa-baj­nok­sá­gok tör­té­ne­té­ben két­szer talál­koz­tak, és az ango­lok­nak egy­szer sem sike­rült nyer­ni­ük: 1980-ban a cso­port­mér­kő­zé­sek során 1 – 0‑ra kap­tak ki, a 2012-es negyed­dön­tő­ben pedig tizen­egye­sek­kel marad­tak alul.

Az ango­lok olasz pro­fi­zus­sal hoz­ták le az eddi­gi Eb-meccse­i­ket­FOR­RÁS: PA IMAGES VIA GETTY IMAGES/NICK POTTS

A világ­baj­nok­sá­go­kat is figye­lem­be véve az ola­szok nem veszí­tet­tek még meccset nagy tor­nán az ango­lok­kal szem­ben, 1990-ben a bronz­mér­kő­zé­sen 2 – 1‑re győz­tek, 2014-ben pedig cso­port­meccsen ver­ték ugyan­ilyen arány­ban a riválist.

Rober­to Man­ci­ni a léte­ző leg­erő­sebb Don­na­rum­ma – Di Loren­zo, Bon­uc­ci, Chi­el­li­ni, Emer­son – Barel­la, Jor­gin­ho, Ver­rat­ti – Chie­sa, Immo­bi­le, Insigne össze­ál­lí­tás­ban küld­te pályá­ra a csa­pa­tát, míg Gareth South­ga­te vissza­vál­tott a néme­tek elle­ni nyol­cad­dön­tő­ben alkal­ma­zott ötvé­dős rend­szer­re, így az ango­lok Pick­ford – Trip­pier, Wal­ker, Sto­nes, Magui­re, Shaw – Rice, Mount, Phil­lips – Kane, Ster­ling tizen­eggyel futot­tak ki a Wemb­ley Sta­di­on gyepszőnyegére.

Az ola­szok kemény letá­ma­dás­sal kezd­ték a meccset, ezzel meg is tud­ták zavar­ni az angol védő­ket, de hely­ze­tet nem tud­tak kialakítani.A máso­dik perc­ben aztán az ango­lok az első táma­dá­suk­ból meg­sze­rez­ték a vezetést.Egy olasz szög­let után kont­ráz­hat­tak az ango­lok. A csa­pat­ka­pi­tány Har­ry Kane remek lab­dát tálalt a jobb­szé­len elfu­tó Kier­an Trip­pier­nek, a kez­dő­be vissza­ke­rü­lő szél­ső védő közép­re tekert, a túl­ol­da­lon érke­ző Luke Shaw pedig öt méter­ről a rövid alsó­ba lőtt.

Luke Shaw korai gól­já­val sze­rez­tek veze­tést az ango­lok­FOR­RÁS: GETTY IMAGES/ANDY RAIN
  • Shaw 1 perc 57 másod­perc eltel­té­vel lőtt gólt, ami az Eb-dön­tők tör­té­ne­té­nek leg­gyor­sabb talá­la­ta lett. Nem mel­les­leg a Man­ches­ter Uni­ted játé­ko­sá­nak ez volt az első gól­ja a válogatottban.

A foly­ta­tás­ban az ango­lok tuda­to­san átad­ták a terü­le­tet az ola­szok­nak, de rend­kí­vül agresszí­van véde­kez­tek, így hiá­ba volt töb­bet a lab­da az ola­szok­nál, nem tud­tak rést talál­ni az ango­lok védel­mén. Az első fél­idő köze­pén úgy tűnt, komoly baj­ba kerül­het­nek az ola­szok. A tor­na egyik leg­jobb­ja, az arany­lab­dá­ra is esé­lyes Jor­gin­ho tér­de tapadt le egy Rahe­em Ster­ling­gel való ütkö­zés után, az olasz közép­pá­lyást pedig per­ce­kig ápol­ni kell. A bra­zil szár­ma­zá­sú játé­kos foly­tat­ni tud­ta a játé­kot, de érez­he­tő volt, hogy nincs töké­le­tes állapotban.

Jor­gin­ho sérü­lé­sé­nél meg­ijed­tek az ola­szo kFOR­RÁS: GETTY IMAGES/PAUL ELLIS

Ezt köve­tő­en az ango­lok átvet­ték a játék irá­nyí­tá­sát, az ola­szok pedig nagyon ide­ge­sen, ren­ge­teg hibá­val ját­szot­tak. Az első lövé­sük­re is a 28. per­cig kel­lett vár­ni, de Loren­zo Insigne 25 méte­res átlö­vé­se méte­rek­kel elke­rül­te Jor­dan Pick­ford kapuját.

Az első komoly olasz hely­zet­re a 35. per­cig kel­lett várni.Federico Chie­sát rán­gat­ták meg, az olasz táma­dó nem dob­ta el magát, hanem áthá­moz­ta magát Shaw‑n, majd 18 méter­ről meg­cé­loz­ta a bal alsó sar­kot, de a bom­bá­ja néhány cen­ti­vel elke­rül­te a kapufát.

Emer­osn és Kier­an Trip­pier szó­pár­ba­ja FORRÁS: AFP/FRANK AUGSTEIN

Az első fél­idő haj­rá­já­ban az ola­szok tovább­ra is men­tek elő­re, de esé­lyük sem volt áttör­ni a beton­ke­mény angol védel­mét, így átlö­vé­sek­kel pró­bál­koz­tak. Elő­ször a hosszab­bí­tás máso­dik per­cé­ben talál­ták el a kaput, de Mar­co Ver­rat­ti 20 méte­res lövé­se pont a közé­pen helyez­ke­dő Pick­ford kezé­be ment. 

Az ango­lok reme­kül kezd­ték a máso­dik félidőt.A 48. perc­ben Ster­ling tört be a tizen­ha­to­son belül­re, meg­tol­ta a lab­dát Leo­nar­do Bon­uc­ci és Gior­gio Chi­el­li­ni között, utób­bi meg­rán­ci­gál­ta a kar­ját, mire az angol elesett, de a hol­land Björn Kui­pers játék­ve­ze­tő­nek esze ágá­ban sem volt bün­te­tőt fúj­ni a dánok elle­ni meccs után szí­nész­ke­dés­sel vádolt Sterlingnek.

Rahe­em Ster­ling ezút­tal nem tudott tizen­egyest kihar­col­ni FORRÁS: AFP/CARL RECINE

A követ­ke­ző angol hely­zet­re az 56. per­cig kel­lett vár­ni. Shaw bal­ol­da­li sza­bad­rú­gá­sá­ra Har­ry Magui­re rob­bant be, de a nyolc­mé­te­res feje­se kapu fölé szállt. Néhány másod­perc­cel később az ola­szok is veszé­lyez­tet­tek. Loren­zo Insigne kapott lab­dát az ötös sar­kán, majd éles szög­ből kapu­ra lőtt, de Pick­ford könnye­dén véde­ni tudott.

Öt perc­cel később kis híján egyen­lí­tet­tek az olaszok.Federico Chie­sa cse­le­zett bal­ról befe­lé, majd 14 méter­ről a hosszú alsó sarok irá­nyá­ba tekert, azon­ban az angol csa­pat leg­gyen­gébb pont­já­nak tar­tott Jor­dan Pick­ford a tor­na egyik leg­na­gyobb védé­sét bemu­tat­va kiütöt­te a labdát.

Pick­ford elké­pesz­tő­en nagyot védett­FOR­RÁS: AFP/JOHN SIBLEY

A 64. perc­ben az ango­lok ismét pont­rú­gás­ból veszé­lyez­tet­tek. Egy bal­ol­da­li szög­let­re John Sto­nes érke­zett, de a hét­mé­te­res feje­se a kapu fölé ment.

A 67. perc­ben kiegyen­lí­tet­tek az olaszok.Egy jobb­ol­da­li szög­let után a cse­re­ként beál­ló Bryan Cris­tante csúsz­tat­ta meg a lab­dát a rövid olda­lon, a hosszún érke­ző Mar­co Ver­rat­ti közel­ről kapu­ra fejelt, de Pick­ford újabb hatal­mas bra­vúr­ral véde­ni tudott, a kipat­ta­nó­ra viszont Leo­nar­do Bon­uc­ci érke­zett, és közel­ről a háló­ba lőtt.

Leo­nar­do Bon­uc­ci a nyol­ca­dik gól­ját lőt­te az olasz válo­ga­tott­ban­FOR­RÁS: AFP/PAUL ELLIS
  • Leo­nar­do Bon­uc­ci 34 éve­sen és 71 napo­san min­den idők leg­idő­sebb gól­szer­ző­je lett az Eb-dön­tők­ben, ezzel meg­dön­töt­te Bernd Höl­zen­be­in 1976-os rekord­ját, aki 30 éves és 103 napos volt, ami­kor beta­lált a csehszlovákoknak.

A 73. perc­ben meg­for­dít­hat­ták vol­na a meccset az ola­szok. Egy hosszú indí­tás után szin­tén cse­re­ként beál­ló Dome­ni­co Ber­ar­di tör­he­tett vol­na kapu­ra, az olasz táma­dó azon­ban kapás­ból lőt­te meg a háta mögül érke­ző magas lab­dát, és jócs­kán a kapu fölé bombázott.

Az egyen­lí­tés után az ola­szok vissza­vet­tek egy sebes­ség­gel, az ango­lok pedig ráesz­mél­tek, hogy talán érde­mes len­ne elkez­de­ni­ük fut­bal­loz­ni. A 83. perc­ben újra aztán meg­sze­rez­tet­ték vol­na a veze­tést, de Shaw bal­ról belőtt lab­dá­já­val a cse­re­ként érke­ző Bukayo Saka nem tudott kapu­ra fordulni.

A haj­rá­ban az ola­szok még hosszú per­ce­kig cicáz­tak a behú­zó­dó ango­lok­kal, de iga­zán komoly hely­ze­tet már nem tud­tak kiala­kí­ta­ni, így jöhe­tett a hosszabbítás.

A ren­des játék­idő végén egy pályá­ra bero­ha­nó szur­ko­ló szol­gál­tat­ta a leg­több izgal­mat FORRÁS: AFP/CARL RECINE
  • Ez volt a har­ma­dik nagy tor­na­dön­tő, ame­lyet a Wemb­ley Sta­di­on­ban ren­dez­tek. Az elő­ző ket­tőt hosszab­bí­tás­ban nyer­ték meg: az 1966-os világ­baj­nok­sá­gon Ang­lia legyőz­te Német­or­szá­got, az 1996-os Euró­pa-baj­nok­sá­gon pedig Német­or­szág Csehországot. 

A ráadás­ban az ango­lok előtt adó­dott az első hely­zet. A 97. perc­ben egy bal­ol­da­li szög­let után a kife­jelt lab­dá­ra érke­ző Kal­vin Phil­lips bom­bá­zott 18 méter­ről, de a lövé­se elke­rül­te a jobb alsó sarkot.

Gareth South­ga­te a 99. perc­ben pályá­ra küld­te Jack Grealish‑t, az angol csa­pat egyik leg­tech­ni­ká­sabb játé­ko­sát, ezzel is jelez­ve, hogy még a ráadás­ban sze­ret­né meg­nyer­ni a mérkőzést.

Kal­vin Phil­lips gyöt­ri And­rea Belot­tit­FOR­RÁS: UEFA VIA GETTY IMAGES/SHAUN BOTTERILL

A 103. perc­ben az ola­szok meg­for­dít­hat­ták vol­na a meccset. Emer­son ját­szot­ta át Kyle Wal­kert a jobb­szé­len, közép­re lőtt az érke­ző Ber­nar­desc­hi felé, de a kapu­já­ból kimoz­du­ló Pick­ford röp­lab­dás moz­du­lat­tal elütöt­te a lab­dát az olasz táma­dó elől.

A ráadás máso­dik fél­ide­jé­ben Pick­ford majd­nem kapott egy hatal­mas potyagólt.Az angol kapus Ber­nar­desc­hi 30 méte­res, gyen­ge sza­bad­rú­gá­sát ejtet­te ki, sze­ren­csé­jé­re másod­szor­ra fel tud­ta szed­ni a lab­dát az érke­ző Belot­ti elől.

A 114. perc­ben az ola­szok könnyen elve­szít­het­ték vol­na a leg­jobb tizen­egyes­rú­gó­ju­kat. Jorg­hi­no tal­palt bele Gre­a­lish tér­dé­be, de a játék­ve­ze­tő csak sár­ga lapot adott a bra­zil szár­ma­zá­sú játé­kos­nak, így marad­ha­tott a pályán a végjátékra.

Jor­gin­ho belé­pő­je könnyen piros lapot érhe­tett vol­na­FOR­RÁS: AFP/JOHN SIBLEY

Az utol­só per­cek­ben azon­ban egyik csa­pat sem akart már koc­káz­tat­ni, így maradt az 1 – 1‑es dön­tet­lent és 1976 után ismét tizen­egyes­pár­baj dön­tött az Eb-tró­fea sorsáról. 

  • Az ola­szok kezd­ték a lövést. Az elsőt Dome­ni­co Ber­ar­di vál­lal­ta magá­ra, és hig­gad­tan a jobb alsó sarok­ba passzolt a bal­ra vető­dő Pick­ford mel­lett. Az ango­lok részé­ről a csa­pat­ka­pi­tány Har­ry Kane érke­zett, és a jobb alsó sarok­ba bom­bá­zott (1−1)
  • A máso­dik olasz lövő And­rea Belot­ti volt, aki­nek a bal alsó­ba tar­tó lövé­sét Pick­ford kiütöt­te. A máso­dik angol tizen­egyest Har­ry Magui­re vál­lal­ta, és a bal fel­ső sarok­ba bom­bá­zott (1−2).
  • A har­ma­dik olasz tizen­egyest az egyen­lí­tő gólt lövő Leo­nar­do Bon­uc­ci végez­te el, és a jobb fel­ső sarok­ba lőtt. Az ango­lok­nál a tizen­egyes­pár­baj­ra becse­rélt Mar­cus Rash­ford érke­zett, és némi topo­gás után a jobb kapu­fát talál­ta teli­be miköz­ben Don­na­rum­ma elve­tő­dött bal­ra (2−2).
  • Az ola­szok­nál a negye­dik lövő Fede­ri­co Ber­nar­desc­hi volt, aki ele­gán­san a kapu köze­pé­be gurí­tott a jobb­ra vető­dő Pick­ford helyé­re. Az ango­lok­nál a negye­dik kör­ben a szin­ten a tizen­egyes­pár­baj­ra becse­rélt Jadon Sancho érke­zett, de a fél­ma­gas lövé­sét Don­na­rum­ma kiütöt­te a kapu bal olda­lá­ból (3−2).
  • Az ola­szok utol­só tizen­egye­sé­hez a csa­pat leg­biz­to­sabb lövő­je, Jor­gin­ho érke­zett, ő is szög­dé­cselt egyet, de a jobb alsó­ba tar­tó gyen­ge lövé­sét Pick­ford kapu­fá­ra tol­ta. Az ango­lok ötö­dik lövé­sét a szin­tén tiné­dzser Bukayo Saka vál­lal­ta, de Don­na­rum­ma ismét véd­te a bal­ra tar­tó lövést, ezzel az ola­szok 3 – 2‑re meg­nyer­ték a tizenegyespárbajt.
Az olasz válo­ga­tott tel­je­sen meg­ér­de­melt győ­zel­met ara­tott­FOR­RÁS: UEFA VIA GETTY IMAGES/SHAUN BOTTERILL

Az olasz válo­ga­tott ezzel meg­nyer­te fenn­ál­lá­sa máso­dik Euró­pa-baj­no­ki címét, 53 évvel az után, hogy 1968-ban elő­ször dia­dal­mas­ko­dott hazai pályán. 

Olasz­or­szág hato­dik nagy tor­na­győ­zel­mét arat­ta (négy vb-győ­ze­lem, két Euró­pa-baj­no­ki cím). Az euró­pai nem­ze­tek közül csak Német­or­szág (7) nyert ennél többet.

For­rás: Ori​go​.hu