Hírek Amerikai hirek Az ame­ri­ka­i­ak több­sé­ge Donald Trump mel­lett áll

Az ame­ri­ka­i­ak több­sé­ge Donald Trump mel­lett áll

A válasz­tók 55 szá­za­lé­ka sze­rint a Donald Trump koráb­bi repub­li­ká­nus elnök ellen indí­tott szö­vet­sé­gi bün­te­tő­el­já­rás „poli­ti­ka­i­lag moti­vált”, 56 szá­za­lé­kuk sze­rint pedig egy­út­tal beavat­ko­zás a 2024-es elnök­vá­lasz­tá­sok­ba – derült ki a Harvard/Harris friss közvélemény-kutatásából.

Az amerikaiak többsége Donald Trump mellett áll

A meg­kér­de­zet­tek 57 szá­za­lé­ka véle­ke­dett úgy, hogy Donald Trum­pot fel fog­ják men­te­ni a 37 vád­pont alól, ame­lyek több­sé­ge a kém­ke­dé­si tör­vény­re vonat­ko­zik – a doku­men­tu­mok több­sé­ge ugyan­is kül­föl­di orszá­gok­ról vagy ame­ri­kai kato­nai képes­sé­gek­ről gyűj­tött hír­szer­zé­si ada­tok­kal foglalkozik.

Mint arról lapunk is beszá­molt koráb­ban, az ame­ri­kai igaz­ság­ügyi minisz­té­ri­um (DOJ) azzal vádol­ja Trum­pot, hogy meg­ta­gad­ta minő­sí­tett doku­men­tu­mok vissza­szol­gál­ta­tá­sát, ezzel aka­dá­lyoz­va az igaz­ság­szol­gál­ta­tást. Sőt, a vád­irat sze­rint Trump állí­tó­lag uta­sí­tot­ta mun­ka­tár­sa­it, hogy a doku­men­tu­mo­kat rejt­sék el a nyo­mo­zók és egy alka­lom­mal saját ügy­véd­je elől is.

Az ügy­ben hóna­pok óta zaj­lik a vizs­gá­lat, amint arról lapunk is beszá­molt koráb­ban, a szö­vet­sé­gi nyo­mo­zó iro­da (FBI) még tavaly tar­tott ház­ku­ta­tást az egy­ko­ri elnök flo­ri­dai, mar-a-lagó‑i ott­ho­ná­ban, ahol minő­sí­tett ira­to­kat fog­lal­tak le. Az elnö­kök­re vonat­ko­zó tör­vény sze­rint az ilyen doku­men­tu­mo­kat a levél­tár­ba kel­lett vol­na eljut­tat­ni meg­őr­zés­re. Trump rész­ben azzal véde­ke­zett, hogy elnök­ként jogá­ban állt a doku­men­tu­mok tit­kos­sá­gá­nak a feloldása.

A fel­mé­rés sze­rint a válasz­adók 66 szá­za­lé­ka véle­ke­dett úgy, hogy Joe Biden ame­ri­kai elnök „rosszul kezel­te” a nála talált tit­kos ira­to­kat, sőt 72 szá­za­lé­kuk sze­rint Hil­lary Clin­ton koráb­bi kül­ügy­mi­nisz­ter is így tett az e‑mail-bot­rá­nya során.

A Harvard/Harris kuta­tá­sa arra is választ adott, hogy a 37 vád­pont elle­né­re is a regiszt­rált sza­va­zók 45 szá­za­lé­ka Donald Trum­pot támo­gat­ná az elnök­vá­lasz­tá­si ver­seny­ben, míg Joe Bident 39 százalék.

Sőt, amíg Trump a saját párt­ja sza­va­zói között 86 szá­za­lé­kos támo­ga­tott­ság­gal bír, addig a demok­ra­ta poli­ti­kus a saját­jai köré­ben 77 százalékossal. 

A válasz­tá­sok kime­ne­te­lét is eldönt­he­tő bizony­ta­lan sza­va­zók köré­ben is Trump vezet 38 – 34 szá­za­lé­kos arányban.

A fel­mé­rés­ben továb­bá hoz­zá­te­szik, hogy Trump Kama­la Har­ris jelen­le­gi alel­nö­köt is legyőz­né egy fel­té­te­le­zett ver­seny­ben, 47 – 40 szá­za­lé­kos arány­ban. Míg Ron DeS­an­tis repub­li­ká­nus flo­ri­dai kor­mány­zó 41 – 40 szá­za­lé­kos arány­ban ugyan, de ugyan­csak legyőz­né Joe Bident az elnök­vá­lasz­tás során.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu