Hírek Külföldi hirek Az ame­ri­ka­i­ak mint­egy ötö­de pénz­ügyi nehéz­sé­gek­kel küzd

Az ame­ri­ka­i­ak mint­egy ötö­de pénz­ügyi nehéz­sé­gek­kel küzd

Az ame­ri­ka­i­ak mint­egy ötö­de pénz­ügyi nehéz­sé­gek miatt nem tud­ta idő­ben kifi­zet­ni min­den szám­lá­ját az elmúlt fél évben – olvas­ha­tó egy friss rep­re­zen­ta­tív felmérésben.

A Lend­ing­Tree pénz­ügyi szol­gál­ta­tó októ­ber ele­jén meg­je­lent köz­vé­le­mény-kuta­tá­sa sze­rint az ame­ri­ka­i­ak 32 szá­za­lé­ka kés­le­ke­dett az elmúlt hat hónap­ban a szám­lá­i­nak kifi­ze­té­sé­vel, közü­lük 61 szá­za­lék azért, mert nem volt rá pén­ze. Az összes ame­ri­kai 61 szá­za­lé­ká­nak leg­alább egy szám­la kifi­ze­té­se nehéz­sé­get okozott.

Negy­ven szá­za­lék nyi­lat­ko­zott úgy, hogy ma kevés­bé tud­ja tel­je­sí­te­ni a szám­lák befi­ze­té­sét, mint fél évvel koráb­ban. Az ala­csony – éven­te 35 ezer dol­lár­nál kisebb – jöve­del­mű­ek­nek pedig az 54 szá­za­lé­ka vála­szol­ta ezt.

A válasz­adók több mint fele (51 szá­za­lék) azt mond­ta, hogy a szám­la kifi­ze­té­sé­nek érde­ké­ben fede­zet nél­kül átlép­te ban­ki hitel­szám­la-egyen­le­gét. A szám­la­fi­ze­té­si kése­de­lem csak­nem fele a köz­üze­mi szám­lá­kat (víz-csa­tor­na, áram, gáz) érin­tet­te, ame­lye­ket a hitel­kár­tya­díj és az inter­net-kábel­té­vé elő­fi­ze­tés követett.

A fel­mé­rést vég­ző pénz­ügyi szol­gál­ta­tó veze­tő hitel­elem­zé­si szak­ér­tő­je a kuta­tást kom­men­tál­va rámu­ta­tott arra, hogy a növek­vő inf­lá­ció miatt gya­kor­la­ti­lag nul­lá­ra csök­kent az ame­ri­kai fogyasz­tók pénz­ügyi moz­gás­te­re. Matt Schulz hoz­zá­tet­te: hacsak nem képe­sek plusz­jö­ve­de­lem­hez jut­ni, az inf­lá­ció miatt az ame­ri­ka­i­ak­nak áldo­za­to­kat kell hoz­ni­uk a szám­lá­ik kifi­ze­té­se érde­ké­ben. Meg­je­gyez­te: a rossz hír az, hogy az inf­lá­ció egy­elő­re nem lát­szik eltűn­ni, vagy­is nem ele­gen­dő átme­ne­ti idő­re áthi­dal­ni a szám­al­fi­ze­té­si gondokat.

Az inf­lá­ció tar­tós­sá­gá­ra utal az, hogy az ipa­ri érté­ke­sí­té­si árak szep­tem­ber­ben 8,5 szá­za­lék­kal halad­ták meg az egy évvel koráb­bit, augusz­tus­hoz képest pedig 0,4 szá­za­lék­kal emel­ked­tek. A mun­ka­ügyi minisz­té­ri­um szer­dán közöl­te, hogy a nagy­ke­res­ke­del­mi inf­lá­ció meg­ha­lad­ta az elem­zők által várt mér­té­ket, igaz, üte­me csök­ken a nyá­ri hóna­pok­ban regiszt­rált 11 szá­za­lék felet­ti szintről.

For­rás: demok​ra​ta​.hu