Hírek Vélemények/Publicisztikák Az ame­ri­kai veze­tés min­den jel sze­rint megőrült

Az ame­ri­kai veze­tés min­den jel sze­rint megőrült

Nincs glo­bá­lis össze­es­kü­vés, a jelen­le­gi ame­ri­kai veze­tés nem egy ter­vet követ, pusz­tán gát­lás­ta­la­nul osto­bák, amit kap­zsi gaz­em­be­rek kihasz­nál­nak. Hen­ry Kis­sin­ger néhány nap­ja a Wall Street Jour­nal­nak adott inter­jút. Az egy­ko­ri kül­ügy­mi­nisz­ter véle­mé­nyét egy­re gyak­rab­ban kérik ki a kínai – ame­ri­kai és az orosz – ame­ri­kai kap­cso­la­tok érté­ke­lé­sé­ben. Nincs is ebben sem­mi meglepő.

Kis­s­in­ger­nél keve­sen értik job­ban a nagy­ha­tal­mak műkö­dé­sét és egy­más­hoz való viszo­nyát. Kül­ügy­mi­nisz­ter­sé­ge (1973 – 1977) alatt javá­ban zaj­lott a hideg­há­bo­rú, miköz­ben neki sike­rült a kínai – ame­ri­kai kap­cso­la­to­kat nor­má­lis meder­be terelni.

A két kom­mu­nis­ta nagy­ha­ta­lom­mal – Kína és a Szov­jet­unió – képes volt olyan hát­tér­meg­ál­la­po­dá­so­kat köt­ni, ame­lyek­kel évti­ze­dek­re garan­tál­ta a békét, köz­ben pedig érde­kel­té tet­te őket az Ame­ri­ká­val való jó viszony fenntartásában.

A 99 éves poli­ti­kus még ma is sok­kal vilá­go­sab­ban lát­ja a való­sá­got és a poten­ci­á­lis koc­ká­za­to­kat, mint a leg­több jelen­leg aktív kül­po­li­ti­kai szak­em­ber Amerikában.

Kis­sin­ger a beszél­ge­tés során töb­bek között elmond­ta, hogy Ame­ri­ka Orosz­or­szág­gal és Kíná­val is hábo­rú­kö­ze­li konf­lik­tus­ba manő­ve­rez­te magát. Az inter­jú sza­va­it sok hazai és kül­föl­di lap is szem­léz­te, kiemel­ve egy külö­nö­sen elgon­dol­kod­ta­tó megjegyzést:

A hábo­rú szé­lén állunk Orosz­or­szág­gal és Kíná­val olyan kér­dé­sek­ben, ame­lye­ket rész­ben mi hoz­tunk lét­re, mind­ezt anél­kül, hogy bár­mi­lyen kon­cep­ci­ónk is len­ne azt ille­tő­en, hogyan fog ez vég­ződ­ni, vagy hova vezet­ne.

Kis­sin­ger mon­dan­dó­já­nak a leg­ijesz­tőbb része nem is a hábo­rús fenye­ge­tett­ség­re, hanem a kon­cep­ció­nél­kü­li­ség­re vonat­ko­zik. Ez ugyan­is min­den baj for­rá­sa és a jövő­re lesel­ke­dő leg­na­gyobb glo­bá­lis fenye­ge­tés. Az ame­ri­kai kül­kap­cso­la­ti tudo­rok leg­főbb tevé­keny­sé­ge ugyan­is Biden beik­ta­tá­sa óta a koc­ká­za­tos prob­lé­ma­gyár­tás­ban merül ki. A prog­resszív admi­niszt­rá­ci­ó­nak két év alatt több rob­ba­nás­ve­szé­lyes góc­pon­tot is sike­rült kialakítania.

És nem, nem Ame­ri­ka egé­szét ter­he­li fele­lős­ség a kiala­kult hely­ze­tért, csak és kizá­ró­lag a demok­ra­ta veze­tést. Donald Trump elnök­sé­ge alatt ugyan­is közel sem jár­tunk ahhoz a világ­há­bo­rús koc­ká­zat­hoz, amely most ott kopog­tat az embe­ri­ség ajtaján.

És nem, az sem igaz, hogy gonosz meg­fon­to­lás­ból sodor­ják hábo­rú­ba a vilá­got, nem szán­dé­kos az, hogy a kínai veze­tés tűrő­ké­pes­sé­gét maxi­má­li­san pró­bá­ra teszi a jelen­le­gi ame­ri­kai veze­tés. Az okot a terv­nél­kü­li­ség­ben kell keres­ni, kon­cep­ció nél­kü­li ideo­ló­gi­ai őrjön­gés veze­ti a világ leg­erő­sebb kato­nai hatalmát.

A jelen­le­gi hely­zet nagy­ban emlé­kez­tet a 2008-as pénz­ügyi vál­ság­ra. Ne felejt­sük el, hogy azt a gaz­da­sá­gi össze­om­lást sem szán­dé­kos gonosz­ság okozta.

Az ura­lat­lan hoz­zá nem értés és mér­he­tet­len kap­zsi­ság vál­tot­ta ki azt, hogy a nagy ame­ri­kai pénz­in­té­ze­tek egy­más után dől­tek össze, hogy miu­tán maguk alá temet­ték a világ­gaz­da­sá­got, a kor­mány­zat az ame­ri­ka­i­ak, jórészt a kár­val­lot­tak pén­zé­vel ment­se ki az elkövetőket.

Sen­ki nem akar­ta, hogy baj legyen, hogy mil­li­ók jus­sa­nak kol­dus­bot­ra egyik nap­ról a másik­ra. Néhány gaz­em­ber csak keres­ni akart egy keve­set. Na jó nem, való­já­ban hatal­mas vagyont akar­tak hará­csol­ni maguk­nak mun­ka köz­be­ik­ta­tá­sa nélkül.

Csak egy nagyobb hajót, egy drá­gább autót, egy kicsi­vel több koka­int, ket­tő­vel több tini­p­ros­tit sze­ret­tek vol­na. A poli­ti­kai elit pedig fala­zott nekik, mert nem mér­ték fel a veszé­lye­ket, illet­ve mert a fel­so­rolt javak­ból nekik is jutott időnként.

Nem volt glo­bá­lis össze­es­kü­vés! Glo­bá­lis idi­o­tiz­mus és erkölcs­te­len­ség volt és van, amely­nek biro­dal­mi köz­pont­ja Ame­ri­ka prog­resszív közös­sé­ge­i­ben található.

Nos, a fen­tebb vázolt ámok­fu­tás ismét­lő­dik most meg a nem­zet­kö­zi poli­ti­ká­ban. Ugyan­azok az össze­te­vők. Gát­lás nél­kü­li mil­li­ár­do­sok, akik még töb­bet akar­nak keres­ni, illet­ve az őket kiszol­gá­ló poli­ti­kai réteg, akik jobb híján a leg­di­va­to­sabb szél­ső­li­be­rá­lis ideo­ló­gi­át öltik maguk­ra, hogy vala­mi­lyen világ­né­zet fede­zé­ké­ben tel­je­sít­hes­sék a megbízatásukat.

Ez az oka annak, hogy az ame­ri­kai veze­tés kon­cep­ció nél­kül ront neki a világ töb­bi nagy­ha­tal­má­nak. Esz­te­le­nül ger­jesz­te­nek konf­lik­tu­so­kat, hogy az egyik baj­ról egy másik kre­á­lá­sá­val terel­jék el a figyel­met. Ez ilyen egyszerű.

Kár össze­es­kü­vés-elmé­le­te­ket gyár­ta­ni. A demok­ra­ták nem egy ter­vet követ­nek, egy­sze­rű­en gát­lás­ta­la­nul osto­bák és mér­he­tet­le­nül erkölcs­te­le­nek. Iga­zá­ból egy részük jó eséllyel bom­lott elmé­jű is. Csak sor­ba kell ven­ni, kik­ről is van szó.

Jó pél­da a gát­lás­ta­lan­ság­ra a The Squ­ad, azaz Ale­xand­ria Ocas­io-Cor­tez, Ilhan Omar, Ayan­na Press­ley, Ras­hi­da Tla­ib, Jamaal Bow­man, Cori Bush poli­ti­kai csoportosulása.

Ezek az embe­rek gya­kor­la­ti­lag abból élnek, az a poli­ti­kai prog­ram­juk, hogy kom­mu­nis­ták és feke­ték. Meg­is­mé­tel­jük: ők azért lehet­nek a poli­ti­kai dön­tés­ho­za­tal külön­bö­ző szint­je­in, mert szél­ső­bal­ol­da­li feke­ték. Nem, nem érte­nek sem­mi­hez, nincs egy kohe­rens elkép­ze­lé­sük arról, hogy milyen vilá­got akar­nak épí­te­ni, hogy mi biz­to­sí­ta­ná a szí­nes bőrű embe­rek mél­tó­sá­gát és egyen­lő­sé­gét, ők csak azt tud­ják, hogy mi az, amit biz­to­san elutasítanak:

keresz­tény, fehér, heteroszexuális.

That’s all.

De kisebb­sé­gi hát­te­rű poli­ti­ku­sok a szak­po­li­ti­kai terü­le­te­ken is megjelennek.

Itt van mind­járt az ame­ri­kai had­ügy­mi­nisz­ter, Lloyd Aus­tin, aki egy vir­tig­li, tőről met­szett kira­ka­ti baba.

Bár négy­csil­la­gos tábor­nok, soha éle­té­ben nem volt hábo­rú köze­lé­ben. Na ő aztán biz­tos, hogy tisz­tá­ban van vele, hogy milyen koc­ká­za­tai len­né­nek annak, ha Ame­ri­ka Kíná­val köz­vet­le­nül konfrontálódna.

Egy másik derék és min­den bizonnyal épel­mé­jű haza­fi, Rachel Levi­ne, a Joe Biden vezet­te admi­niszt­rá­ció egész­ség­ügyi minisz­ter­he­lyet­te­se. Nos, a höl­gyúr szin­tén négy­csil­la­gos admi­rá­li­sa, és egy­ál­ta­lán nem mel­lé­ke­sen transz­vesz­ti­ta. Két­gyer­me­kes csa­lád­apa­ként jött rá, hogy ő vol­ta­kép­pen nő, úgy­hogy új éle­tet kez­dett. Éppen ez az oka annak, hogy a prog­resszív kor­mány­zat ilyen magas polc­ra helyezte.

És mivel transz­vesz­ti­ták­ból sosem lehet elég egy iga­zán hala­dó kor­mány­za­ti tevé­keny­ség műve­lé­se köz­ben, Biden Sam Brin­ton köz­is­mert drag queent nevez­te ki a washing­to­ni szö­vet­sé­gi ener­gia­ügyi minisz­té­ri­um atom­ener­ge­ti­kai hiva­ta­lá­nak a „hasz­nált nuk­le­á­ris fűtő­anyag elhe­lye­zé­sé­ért és hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­sá­ért fele­lős helyet­tes állam­tit­ká­ri” pozíciójába.

Ha veszé­lyes anya­gok táro­lá­sá­ról van szó, és mil­li­ók éle­te a tét, akkor egy olyan ember kezé­be kell adni a dön­tést, aki fér­fi test­be szü­le­tett nőnek érzi magát. Evidens.

A fene egye azo­kat a tudó­so­kat, akik azt állít­ják, hogy komoly pszi­chés zava­rok áll­nak a Brin­to­né­hoz hason­ló zava­ros iden­ti­tás kiala­ku­lá­sa mögött.

De men­jünk egy kicsit fel­jebb a hie­rar­chi­á­ban. Kama­la Har­ris évek óta nem tud­ja eldön­te­ni, hogy ő tulaj­don­kép­pen afro­a­me­ri­kai vagy indi­ai. Időn­ként feke­te­ként, más­kor india­iként hivat­ko­zik önmagára.

Kar­ri­er­je során min­dig éppen azt az iden­ti­tá­sát hasz­nál­ta, ame­lyik az elő­nyö­sebb volt. Azaz soká­ig afro­a­me­ri­kai volt. Aztán a 2020-as kam­pány­ban eszé­be jutott, hogy az anyu­ká­ja indi­ai, tehát ő ázsi­ai is.

És mek­ko­ra máz­li­ja volt ezzel a szí­nes hát­tér­rel, ami­kor túl­ten­gés mutat­ko­zott feke­te prog­resszív politikusokból.

Igen, ez a nő az USA alel­nö­ke. Iden­ti­tá­sá­ban szi­lárd és öntu­da­tos. De néz­zük az elnö­köt, az admi­niszt­rá­ció fejét, aki a sok tehet­sé­ges szak­ér­tőt összefogja.

Joe Biden sok nyo­mo­ra mel­lett – kezet fog a leve­gő­vel, kép­te­len fel­men­ni a lép­csőn, elfe­lej­ti a fele­sé­ge arcát és nevét – leg­főbb bűne, hogy gyer­mek­lá­nyo­kat fog­dos a kame­rák jelen­lé­té­ben, a fic­kó nem csak nyil­ván­va­ló­an dur­ván le van épül­ve szel­le­mi­leg, hanem való­szí­nű­leg más prob­lé­mák is lehet­nek vele…

Nagy­já­ból ők azok, akik arcot adnak az USA‑t ura­ló prog­resszív elit­nek. Az ő tün­dök­lé­sük magya­ráz­za a világ­ban ural­ko­dó zűr­za­vart. Azt terem­tik meg maguk körül, ami ben­nük uralkodik.

Idő­köz­ben az ame­ri­kai sze­ná­tus éppen arra készül, hogy Orosz­or­szá­got ter­ro­riz­must támo­ga­tó állam­nak nyil­vá­nít­ják. Ez a lépés gya­kor­la­ti­lag a dip­lo­má­ci­ai kap­cso­la­tok meg­szű­né­sét jelen­te­né, tovább esz­ka­lál­va a két nagy­ha­ta­lom között amúgy is rob­ba­nás­ve­szé­lyes konfliktust.

Taj­van­ra pedig újabb kong­resszu­si kül­dött­ség láto­ga­tott a napok­ban, tovább élez­ve az ame­ri­kai-kínai szem­ben­ál­lást is.

Köz­ben való­szí­nű­leg ame­ri­kai biz­ta­tás­ra a koszo­vói albá­nok is akci­ó­ba len­dül­tek a szer­bek pro­vo­ká­lá­sá­ra. Az azeri­ek pedig az orosz­szö­vet­sé­ges örmé­nyek­kel kekeckednek.

Épeszű poli­ti­kai veze­tők most csil­la­pí­ta­nák a kedé­lye­ket, nem pedig savat önte­né­nek az amúgy is ele­ven sebekbe.

Az ame­ri­kai veze­tés meg­őrült a nyu­ga­ti köz­vé­le­mény pedig min­den jel sze­rint rajong ezért az őrületért.

For­rás: kont​ra​.hu