Hírek Amerikai hirek Az ame­ri­kai védel­mi minisz­ter sze­rint nincs vészhelyzet

Az ame­ri­kai védel­mi minisz­ter sze­rint nincs vészhelyzet

Mark Esper ame­ri­kai védel­mi minisz­ter szer­dán Washing­ton­ban, a Pen­ta­gon­ban (védel­mi minisz­té­ri­um­ban) tar­tott saj­tó­kon­fe­ren­ci­á­ján kije­len­tet­te, hogy nem támo­gat­ja aktív kato­nák beve­té­sét rend­fenn­tar­tó célok­ra belföldön.

„Nem támo­ga­tom a láza­dá­si tör­vény alkal­ma­zá­sát” – jelen­tet­te ki Esper, aki elő­ször nyi­lat­ko­zott meg a nyil­vá­nos­ság előtt a múlt héten kez­dő­dött tün­te­tés­so­ro­zat kirob­ba­ná­sa óta. Az emlí­tett tör­vény­re utal­va leszö­gez­te: a jog­sza­bály­hoz ren­delt intéz­ke­dé­se­ket „csak­is a leg­vég­ső eset­ben sza­bad alkal­maz­ni, és csak­is a leg­sür­gő­sebb és leg­sa­nya­rúbb helyzetekben”.

Donald Trump ame­ri­kai elnök hét­főn dél­után, a Fehér Ház Rózsa­kert­jé­ben tett rövid nyi­lat­ko­za­tá­ban vetet­te fel, hogy a rend hely­re­ál­lí­tá­sa érde­ké­ben igény­be vehe­ti azt az 1807-es, úgy­ne­ve­zett láza­dá­si tör­vényt, amely lehe­tő­vé teszi az ame­ri­kai elnö­kök­nek, hogy meg­ke­rül­jék azt a szö­vet­sé­gi tör­vényt, amely tilt­ja a had­se­reg beve­té­sét bel­föl­di rend­fenn­tar­tás­ra. A tör­vényt egyéb­ként 1992-ben – Geor­ge H.W. Bush elnök­sé­ge ide­jén, a kali­for­ni­ai kor­mány­zó kéré­sé­re – már alkal­maz­ták, ami­kor Los Ange­les­ben a mos­ta­ni­hoz hason­ló eset tör­tént. Akkor egy tün­te­tés során az afro­a­me­ri­kai Rod­ney Kin­get négy rend­őr bru­tá­li­san meg­ver­te, s hár­mu­kat később a bíró­sá­gon fel­men­tet­ték. A fel­men­tő íté­let után orszá­gos tün­te­tés­so­ro­zat kezdődött.

Fotó: Reu­ters

„Min­dig is úgy gon­dol­tam, s vál­to­zat­la­nul úgy gon­do­lom, hogy a Nem­ze­ti Gár­da a leg­al­kal­ma­sabb a pol­gá­ri ható­sá­gok és a helyi rend­őr­ség bel­föl­di meg­tá­mo­ga­tá­sá­ra ilyen hely­ze­tek­ben” – fogal­ma­zott Mark Esper. Hoz­zá­fűz­te, hogy nem­csak minisz­ter­ként, hanem volt kato­na­ként és a Nem­ze­ti Gár­da volt tag­ja­ként is csak­is a leg­vég­ső eset­ben tart­ja bevet­he­tő­nek az aktív szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő kato­ná­kat. „Most nincs ilyen hely­zet” – szö­gez­te le.

For­rás: MTI/Magyar Nemzet