Hírek Külföldi hirek Az ame­ri­kai tör­té­ne­lem leg­na­gyobb bel­föl­di depor­tá­lá­si műve­le­té­re készül Donald Trump

Az ame­ri­kai tör­té­ne­lem leg­na­gyobb bel­föl­di depor­tá­lá­si műve­le­té­re készül Donald Trump

„Beik­ta­tá­som után azon­nal meg­szün­te­tem a Biden-kor­mány­zat min­den »nyi­tott hatá­rok« poli­ti­ká­ját” – emel­te ki Donald Trump volt ame­ri­kai elnök az ille­gá­lis beván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sá­ról tar­tott beszé­dé­ben. Sze­rin­te jelen­leg ő az egyet­len jelölt az elnö­ki szé­kért folyó ver­seny­ben, aki már az első napon „hideg­re fog­ja ten­ni a dolgot”.

Trump beszé­dé­ben úgy nyi­lat­ko­zott, hogy az elnö­ki szé­kért folyó kam­pány egyik leg­fon­to­sabb témá­ja a déli hatá­ron zaj­ló – mint fogal­ma­zott – nem­zet­pusz­tí­tó kataszt­ró­fa meg­szün­te­té­se. A volt ame­ri­kai elnök invá­zi­ó­nak nevez­te a jelen­le­gi beván­dor­lá­si vál­sá­got az Egye­sült Államokban.

For­rás: vdtab​log​.hu