Hírek Vélemények/Publicisztikák Az ame­ri­kai példa

Az ame­ri­kai példa

Lezaj­lott a sze­ná­tu­si és kép­vi­se­lő­há­zi fél­idős válasz­tás az Egye­sült Álla­mok­ban. Vára­ko­zás, izga­lom, remény­ke­dés, kijó­za­no­dás. Rövi­den, néhány szó­ban össze­fog­lal­ha­tó mind­az, ami jel­le­mez­te a válasz­tást meg­elő­ző idő­sza­kot, majd az eredményt. 

A hét­köz­na­pok­ban az embe­rek több­sé­ge nagyon helye­sen a pozi­tív élet­hely­ze­te­ket kere­si, és alap­ve­tő­en siker­ori­en­tált. Ilyen­kor gyak­ran kerül elő a mon­dás: „A remény hal meg utoljára.”

Ami­kor a leg­ke­vés­bé könnyű egy fel­adat, vagy elő­buk­kan egy nem várt nehéz­ség, igyek­szünk az utol­só pil­la­na­tig pozi­tív meg­ol­dást talál­ni. Erre törek­szünk, és nagyon fon­tos, hogy mind­ez így is marad­jon az éle­tünk­ben. Más a hely­zet a poli­ti­ka vilá­gá­ban, a hata­lom meg­szer­zé­sé­nek reto­ri­ká­ja köze­pet­te. Lát­szat­ra és a fel­szí­nen kor­rekt módon tob­zó­dik a demokrácia. 

A tör­vé­nyek fesze­sek, egy­ér­tel­mű­ek, és a poli­ti­kai eti­ka is elő­tü­rem­ke­dik a több­ség kíván­sá­ga sze­rint. Mert hin­ni kell és hin­ni aka­runk az érde­ke­ink, a több­ség érde­ké­nek győ­zel­mé­ben. Ezt iga­zo­lan­dó elme­gyünk sza­vaz­ni, ha itt az idő, és eldönt­jük, kit tar­tunk mél­tó­nak arra, hogy min­ket, a népet képviseljen. 

Aztán lesz egy ered­mény, ami evi­dens, hisz logi­kus vagy éppen meg­le­pő, ért­he­tet­len, mivel nem ezt prog­nosz­ti­zál­ták a min­den­ha­tó méré­sek és per­sze a józan ész sem.Így volt – van – ezzel a most véget ért fél­idős ame­ri­kai sze­ná­tu­si és kép­vi­se­lő­há­zi válasz­tás is. Sokan, még szak­ér­tők is hit­tek a lehetetlenben.Kiszámolták, hogy Ame­ri­ka kép­ze­let­be­li tér­ké­pét ural­ni fog­ja a Repub­li­ká­nus Pár­tot szim­bo­li­zá­ló piros szín. 

A demok­ra­ta elnök, Joe Biden vég­re poli­ti­kai féket kap­hat, és időn­ként zavart, haj­me­resz­tő, kataszt­ró­fát sej­te­tő dön­té­se­it sike­rül poli­ti­kai érte­lem­ben kont­rol­lál­ni, ezzel is esélyt adva az ame­ri­kai demok­rá­cia bel­ső tör­vé­nye­i­nek és a nem kívánt folya­ma­to­kat elke­rül­ni képes mechanizmusának. 

Ez a vára­ko­zás, illet­ve elő­re­jel­zés félig tel­je­sült, mivel a sze­ná­tus­ban meg­őriz­ték szűk több­sé­gü­ket a demok­ra­ták, a kép­vi­se­lő­ház­ban viszont a repub­li­ká­nu­sok kerül­tek több­ség­be. Így két­év­nyi meg­osz­tott kor­mány­zás vár­ha­tó, hiszen a kép­vi­se­lő­há­zi győ­ze­lem a repub­li­ká­nu­sok­nak lehe­tő­sé­get ad arra, hogy aka­dá­lyoz­zák Bident a gaz­da­sá­gi és szo­ci­á­lis prog­ram­ja meg­va­ló­sí­tá­sá­ban, és ők irá­nyít­ják majd az összes kép­vi­se­lő­há­zi bizott­sá­got is, ame­lyek szé­les körű fel­ügye­le­ti és idé­zé­si jog­kör­rel rendelkeznek.Miért nem tör­tént cuna­misze­rű vál­to­zás? Min­de­nek­előtt azért, mert a nép­aka­rat min­dig is a poli­ti­kai ügyes­ke­dés kont­roll­ja alatt állt és áll, mely inkább szem előtt tart­ja a kizá­ró­la­gos poli­ti­ku­si érde­ke­ket. Ame­ri­ka­i­ra lefor­dít­va ez azt jelen­ti, hogy a hatal­mat való­ban szám­ta­lan esz­köz­zel gya­kor­ló demok­ra­ták nem csak isme­rik ennek sza­bá­lya­it, hanem képe­sek a gya­kor­lat­ban is meg­va­ló­sí­ta­ni a boszor­kány­kony­hák tan­anya­gát. Ráadá­sul a tör­vé­nyes poli­ti­kai érdek­ér­vé­nye­sí­té­sen túl nem sokat teke­tó­ri­áz­nak, ha sza­bály­ta­lan esz­kö­zö­ket kell bevet­ni­ük a sike­rük érdekében. 

Az Egye­sült Álla­mok válasz­tá­si rend­sze­re alkal­mas is a mani­pu­lá­ció kitel­je­se­dé­sé­re, ter­mé­sze­te­sen a lát­szat meg­őr­zé­se mellett.Arról van szó, hogy a nagy­szá­mú levél­sza­va­zat, az inter­net műfa­ja egy­ér­tel­mű­en lehe­tő­sé­get biz­to­sít ügye­sen elő­ké­szí­tett és vég­re­haj­tott ­akci­ók kere­té­ben a rész­ered­mé­nyek átvál­toz­ta­tá­sá­ra. Per­sze van mód a tör­vé­nyes óvás­ra, amit egy vizs­gá­lat követ, de a leg­több eset­ben cse­kély ered­ménnyel. Nem tör­tént tehát áttö­rő siker, mely reményt adha­tott vol­na arra, hogy az abszurd vég­re teret veszít a nor­má­lis élet javára.Mégis beszél­he­tünk rész­si­ker­ről. Ez eset­ben a siker lénye­ge az, hogy elma­radt a demok­ra­ták cuna­mi­ja is. 

A repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő­je­löl­tek­re sza­vaz­va sok mil­lió ame­ri­kai fejez­te ki nem­tet­szé­sét mind­az­zal kap­cso­lat­ban, amit az elmúlt két évben a demok­ra­ták ural­ma alatt tapasz­talt. Hogy miért és hol jó hír ez? Hát éppen itt, az utób­bi évek­ben a vég­ze­te felé roha­nó Euró­pá­ban, az Euró­pai Uni­ón belül és azon kívül is. Gon­dol­junk arra, hogy az euró­pai élet – gaz­da­ság, tár­sa­da­lom, szo­ci­á­lis háló, iden­ti­tás­vál­ság – olyan lejt­me­net­be kez­dett, mely­nek leg­főbb oka a sok­szor emle­ge­tett poli­ti­kai elit orde­ná­ré maga­tar­tá­sa, a fele­lőt­len és a haza­áru­lást is kime­rí­tő intéz­ke­dé­se­i­nek sora​.De! Az ame­ri­kai pél­da az egy­sze­rű­sé­gé­ből adó­dó­an meg­ol­dást is kínál Európának. 

El kell hin­nünk, hogy a leg­na­gyobb ármány és szán­dé­kos rom­bo­lás köze­pet­te is létez­nek meg­ol­dá­sok. A poli­ti­ka és annak sze­rep­lői csu­pán ide­ig-órá­ig képe­sek elhi­tet­ni az osto­ba­ság iga­zát. A civil világ az érte­lem és az élet igaz­sá­gát jel­ké­pez­ve képes a meg­úju­lás­ra. Mind­eb­ből követ­ke­ző­en a fel­adat adott és messze nem bonyo­lult. A leg­fon­to­sabb – ahogy az óce­án túl­part­ján is tör­tént – fel­is­mer­ni a hely­zet tarthatatlanságát. 

Mer­ni kell szem­be­néz­ni azzal a ténnyel, hogy sem a közöm­bös­ség, sem a szem­le­sü­tött maga­tar­tás nem képes meg­tar­ta­ni az addig meg­szer­zett élet­mó­dot a nyu­ga­ti orszá­gok vilá­gá­ban sem. Nyu­gat-Euró­pá­ban még min­dig ren­ge­te­gen elhi­szik a mani­pu­lált hiva­ta­los poli­ti­kai üze­ne­te­ket. Bíz­nak a lát­ha­tó­an min­den háj­jal meg­kent poli­ti­ku­sa­ik­ban, akik­nek viselt dol­ga­i­ról ugyan­ak­kor napon­ta kerül­nek elő meg­döb­ben­tő leleplezések. 

Első­sor­ban az uni­ón belül élők­nek kell meg­ér­te­nie és elfo­gad­nia, hogy a kényel­met­lent, a poli­ti­kai akti­vi­tást kell válasz­ta­nia min­den­ki­nek. És köz­ben elhin­ni, hogy az érdek­ér­vé­nye­sí­tés az embe­ri össze­fo­gás­ból, közös aka­rat­ból lesz ered­mé­nyes. Egy-egy önkén­test a hata­lom min­dig el fog hall­gat­tat­ni, ki fog iktat­ni a rend­szer­ből. A poli­ti­ka szá­má­ra a rend a ren­det­len­ség­ből követ­ke­zik. Ami azt jelen­ti, hogy csak és kizá­ró­lag a tör­vé­nyes kere­tek adnak lehe­tő­sé­get az elé­ge­det­len­sé­günk kife­je­zé­sé­re. A leg­ké­zen­fek­vőbb pedig a demok­ra­ti­kus válasz­tá­son való rész­vé­tel és véle­mény­al­ko­tás. Addig is lehet elő­han­gol­ni, hisz a véle­mény­al­ko­tás fóru­mai adot­tak a válasz­tá­sok­tól függetlenül.Európa más­fél év múl­va érke­zik el ahhoz, hogy az ame­ri­kai pél­dá­val jól – job­ban – tud­jon élni. 2024 tava­szán euró­pai par­la­men­ti válasz­tá­sok lesz­nek. Min­den tag­or­szág pol­gá­ra kife­jez­he­ti véle­mé­nyét és ezzel együtt a vál­toz­ta­tás igé­nyét. A fel­ké­szü­lés­re van időnk és lehe­tő­sé­günk. Ezúton is üzen­jük: fel­ké­szül­ten leszünk ott az urnáknál.

Az ere­de­ti cikk a Magyar Nem­zet című napi­lap pén­te­ki szá­má­ban
jelent meg.

Föl­di Lász­ló, a Kura­tó­ri­um elnöke

For­rás: vdtab​log​.hu